Co dělat, když chci pojistit pomoc nebo radu?

Tarify z tarifní řady FREE jsou určené pro účastníky - fyzické osoby registrované dle RČ. Volné jednotky v rámci tarifu se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Účtuje se každá započatá minuta. V případě volání do hlasové schránky se účtuje první minuta celá a dále po sekundách.

Tarify jsou poskytovány v režimu Speciální nabídky zvýhodněného tarifu podmíněné závazkem řádně užívat tarif z tarifní řady FREE po dobu 24 měsíců. Vždy po uplynutí doby 24 měsíců se závazek automaticky prodlužuje o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoli odmítnout. V případě odmítnutí účastník ztrácí po uplynutí doby závazku nárok na výhodu poskytovanou v rámci této Speciální nabídky a uplatní se na něj podmínky pro variantu tarifu bez závazku.

Součástí tarifů FREE O2 Plus, FREE CZ, FREE EU a FREE EU Plus je služba Internet v mobilu s tarifem uvedeným v tabulce výše pro příslušný tarif FREE. Tarif Internetu v mobilu lze oproti standardním podmínkám zvýšit v rámci řady M, L, XL, XXL, v takovém případě se měsíční paušál tarifu FREE zvýší o odpovídající rozdíl standardních cen tarifů Internet v mobilu.

Účastník, který si na základě přechodu z O2 předplacené karty nově zřídí O2 Mobilní hlasovou službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, má možnost v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif zrušit bez vystavení smluvní pokuty a případně se vrátit zpět na předplacenou O2 kartu.

V případě nedodržení závazku účtujeme poplatek ve výši jedné pětiny součtu pravidelných měsíčních plateb za každý měsíc zbývající do konce doby závazku.

K tarifům řady FREE je bezplatně poskytováno Elektronické vyúčtování. Tištěné vyúčtování je k dispozici pouze jako doplněk k Elektronickému vyúčtování a je zpoplatňováno podle Ceníku.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 20 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

Sleva s Internetem na doma

Účastník (fyzická osoba) služby O2 Internetové připojení nebo služby Digitální televize O2 TV má nárok na slevu ve výši 100 Kč s DPH z měsíčního paušálu v případě, že aktivně přiřadí své mobilní číslo k číslu své přípojky, na které je mu poskytována služba O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV.

Účastník může čerpat slevu pouze k tarifům řady FREE a pouze jednou. Na slevu nemá nárok účastník, který má službu O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV zřízenu na digitální lince. Na slevu nemá účastník nárok ani v případě, že má službu Digitální televize O2TV v kombinaci se službou O2 Internetové připojení s tarifem Internet Start nebo Internet Start+.

Pojištění, []