Doly ČSM a DUKLA – I. etapa

I. Etapa Předávání agendy uznaných a vyplácených rent z dolů ČSM a DUKLA

I. etapě budou ke dni 1. 6. 2016 předány již přiznané a průběžně vyplácené renty poškozených zaměstnanců z dolů ČSM a Dukla. U těchto rent vyplatí rentu za měsíc duben 2016 ještě zaměstnavatel OKD a rentu za měsíc květen 2016 již bude poškozenému hradit napřímo naše pojišťovna.

UPOZORŇUJEME, že pojišťovna nemá jednotný výplatní termín jako OKD. Renty vyplácíme vždy do 15 dnů od doložení všech dokladů nezbytných k výpočtu renty. Jakmile budete mít doklady k dispozici, zašlete je bezodkladně na níže uvedenou korespondenční adresu.

V zájmu plynulého předání této agendy je potřeba, aby poškozený zaměstnanec pobírající rentu u dolů ČSM a DUKLA postupoval následovně:

  • doklady prokazující nárok na výplatu renty za měsíc květen 2016 (potvrzení z úřadu práce, výdělky atd.) zasílal již přímo naší pojišťovně na korespondenční adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
P.O. BOX 50
664 42  Modřice

  • doklady může také předat osobně na kterékoli pobočce naší pojišťovny
  • zasílané nebo předávané doklady MUSÍ BÝT VŽDY označeny číslem pojistné události (renty), tento údaj zabezpečí jejich přesnou identifikaci a rychlé zpracování
  • poškození zaměstnanci obdrží číslo své pojistné události písemně od OKD, a to včetně informací o dalším postupu
  • pokud však doklad nebude obsahovat číslo pojistné události (renty), může dojít k prodlevě ve výplatě renty
  • s případnými dotazy je možné se obracet na naši infolinku: 957 105 105 nebo lze dotaz zaslat na e-mailovou adresu: kcentrum125@koop.cz
  • závěrem však chceme připomenout, že pracoviště Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy není místem pro předávání dokladů k rentě, k tomu slouží naše výše uvedená korespondenční adresa nebo případně přepážková pracoviště Kooperativy v regionech.

Poškození z dolů ČSM a DUKLA, kteří měli podepsané daňové prohlášení k dani z příjmů a budou mít zájem o uplatnění slev na dani z příjmu i u nového plátce, tedy u naší pojišťovny, mají možnost tak učinit osobně ve dnech od 1. 6. - 31. 7. 2016 na pracovišti Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy v budově Ostravia (vedle Domu energetiky), na ulici 28. října 150 v Ostravě, 1. patro nad recepcí, kancelář č. 101, a to v níže uvedené provozní době:

 
Pondělí 7.00 – 11.00  13.00 ­– 14.30
Středa   13.00 – 16.00
Čtvrtek 7.00 – 11.00 13.00 – 14.30

Upozornění

Vzhledem k tomu, že Kooperativa je novým plátcem renty, Prohlášení k dani, které bylo podepsáno u společnosti OKD začátkem letošního roku, se v žádném případě nevztahuje i na renty, které bude vyplácet přímo pojišťovna. Je proto nutné řídit se výše uvedenými instrukcemi a vyplnit opětovně Prohlášení k dani ve stanoveném časovém termínu, tj. do 30. 6. 2016.

V případě, že Prohlášení k dani nebude včas podepsáno a v daném termínu předáno naší pojišťovně, nebude možné ve výplatě renty zohlednit žádné slevy na dani a vyplacená renta bude nižší, jelikož bude zdaněna vyšší daní.

Pokud bude Prohlášení k dani dodáno po termínu 30. 6. 2016, mohou být slevy na dani provedeny až v rentě za následující měsíc od obdržení daňového prohlášení. Rozdíl ve výši odvedených daní z příjmu je poté možné dorovnat v ročním zúčtování, o které lze požádat na počátku příštího roku (nejpozději do 15. února 2017). 

Vyplněné Prohlášení k dani (dle níže uvedeného vzoru) označené číslem pojistné události je také možné zaslat na korespondenční adresu pojišťovny, popř. odevzdat na kterékoliv pobočce pojišťovny.

Pro uplatnění slev na dani je nutné doložit originály potvrzení o pobírání důchodu (z OSSZ, ústřižek z pošty) a popř. potvrzení o studiu dětí, pokud na ně budete uplatňovat daňové zvýhodnění a dále formulář Čestné prohlášení.

Ostatní slevy (na manžela / manželku s nízkým příjmem, za příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, za dary, úroky z hypoték nebo školkovné) se v rámci podpisu tohoto Prohlášení neuplatňují, lze je uplatnit až při ročním zúčtování daně, tj. začátkem příštího roku.

V těchto stanovených dnech a hodinách mohou, poškození vybraných dolů rovněž s našimi zaměstnanci, konzultovat případné další dotazy směrující k zajištění plynulého předání výplaty rent.

Přehled: Kdo vyplácí rentu a kam odeslat doklady

Pro přehlednost uvádíme pomůcku, která by vám měla pomoci zorientovat se v tom, kdo bude v příštích obdobích vyplácet rentu (zda OKD, nebo Kooperativa) a kam odesílat doklady k rentě za jednotlivá období.

Kdy a kým bude vyplacena renta
RENTA ZA MĚSÍC VYPLACENA KDY VYPLACENY KÝM
březen květen již uhrazena OKD
duben červen OKD
květen + červen červenec Kooperativa - přímo poškozeným
červenec srpen Kooperativa - přímo poškozeným

 

Komu je nutné odevzdat doklady k rentě
DOKLADY ZA MĚSÍC ODEVZDAT KOMU
březen OKD
duben OKD
květen a další měsíce
  • zaslat na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, P. O. BOX 50, 664 42 Modřice
  • nebo předat na kterékoli pobočce Kooperativy