Doly PASKOV, STAŘÍČ, KARVINÁ, DARKOV, LAZY, FRANTIŠEK, ČSA – II. etapa

S vedením OKD bylo dohodnuto, že zbývající renty budou od OKD převzaty k 1. 7. 2016. Poškození z těchto dolů budou písemně informováni o dalším postupu ze strany OKD. Součástí informačního dopisu bude i číslo pojistné události PU, které je třeba si zapamatovat a uvádět jej na všech dokladech, které bude poškozený zasílat nebo předávat pojišťovně.

UPOZORŇUJEME, že pojišťovna nemá jednotný výplatní termín jako OKD. Renty vyplácíme vždy do 15 dnů od doložení všech dokladů nezbytných k výpočtu renty. Jakmile budete mít doklady k dispozici, zašlete je bezodkladně na níže uvedenou korespondenční adresu.

V zájmu plynulého předání této agendy je potřeba, aby poškozený zaměstnanec pobírající rentu u dolů PASKOV, STAŘÍČ, KARVINÁ, DARKOV, LAZY, FRANTIŠEK, ČSA postupoval následovně:

  • doklady prokazující nárok na výplatu renty za měsíc červen 2016 (potvrzení z úřadu práce, výdělky atd.) zasílal již přímo naší pojišťovně na korespondenční adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
P. O. BOX 50
664 42  Modřice

  • doklady může také předat osobně na kterékoli pobočce naší pojišťovny
  • zasílané nebo předávané doklady MUSÍ BÝT VŽDY označeny číslem pojistné události (renty), tento údaj zabezpečí jejich přesnou identifikaci a rychlé zpracování
  • poškození zaměstnanci obdrží číslo své pojistné události písemně od OKD, a to včetně informací o dalším postupu
  • pokud však doklad nebude obsahovat číslo pojistné události (renty), může dojít k prodlevě ve výplatě renty
  • s případnými dotazy je možné se obracet na naši infolinku: 957 105 105 nebo lze dotaz zaslat na e-mailovou adresu: kcentrum125@koop.cz

Poškození z dolů PASKOV, STAŘÍČ, KARVINÁ, DARKOV, LAZY, FRANTIŠEK, ČSA (Armáda), kteří měli podepsané daňové prohlášení k dani z příjmů obdrží spolu s informativním dopisem čistý formulář „Daňové prohlášení“, aby si mohli slevy na dani uplatnit i u nového plátce pojišťovny Kooperativa a formulář Čestné prohlášení. Vyplněná Prohlášení je třeba označit číslem pojistné události a zaslat na korespondenční adresu pojišťovny, popř. odevzdat, na kterékoliv pobočce pojišťovny spolu s výdělkem nebo potvrzením z ÚP, popř. samostatně, nejpozději do 31. 7. 2016.“

Poškození mají také možnost podepsat toto Prohlášení osobně, a to ve dnech od 1. 7. – 31. 7. 2016 na pracovišti Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy v budově Ostravia (vedle Domu energetiky), na ulici 28. října 150 v Ostravě, 1. patro nad recepcí, kancelář č. 101, v níže uvedené provozní době: 

 
Pondělí 7.00 – 11.00  13.00 ­– 14.30
Středa   13.00 – 16.00
Čtvrtek 7.00 – 11.00 13.00 – 14.30

 

Upozornění

Vzhledem k tomu, že Kooperativa je novým plátcem renty, Prohlášení k dani, které bylo podepsáno u společnosti OKD začátkem letošního roku, se v žádném případě nevztahuje i na renty, které bude vyplácet přímo pojišťovna. Je proto nutné řídit se výše uvedenými instrukcemi a vyplnit opětovně Prohlášení k dani ve stanoveném časovém termínu, tj. do 31. 7. 2016.

V případě, že Prohlášení k dani nebude včas podepsáno a v daném termínu předáno naší pojišťovně, nebude možné ve výplatě renty zohlednit žádné slevy na dani a vyplacená renta bude nižší, jelikož bude zdaněna vyšší daní.

Pokud bude Prohlášení k dani dodáno po termínu 31. 7. 2016, mohou být slevy na dani provedeny až v rentě za následující měsíc od obdržení daňového prohlášení. Rozdíl ve výši odvedených daní z příjmu je poté možné dorovnat v ročním zúčtování, o které lze požádat na počátku příštího roku (nejpozději do 15. února 2017). 

Pokud je uplatňována sleva na invalidní důchod, je třeba přiložit k Prohlášení originál dokladu o pobírání důchodu (z OSSZ nebo ústřižek z pošty), pokud je uplatňováno daňové zvýhodnění na děti, je třeba doložit kopie jejich rodných listů, originál potvrzení o studiu u dětí starších 18 let a originál potvrzení manželky (manžela), že neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Pokud je dítě svěřeno soudně (po rozvodu, opatrovnictví, adopce), je třeba doložit kopii rozsudku s vyznačením právní moci.

Ostatní slevy (na manžela / manželku s nízkým příjmem, za příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, za dary, úroky z hypoték nebo školkovné) se v rámci podpisu tohoto Prohlášení neuplatňují, lze je uplatnit až při ročním zúčtování daně, tj. začátkem příštího roku.

Přehled: Kdo vyplácí rentu a kam odeslat doklady

Pro přehlednost uvádíme pomůcku, která by vám měla pomoci zorientovat se v tom, kdo bude v příštích obdobích vyplácet rentu (zda OKD, nebo Kooperativa) a kam odesílat doklady k rentě za jednotlivá období.

Kdy a kým bude vyplacena renta
RENTA ZA MĚSÍC VYPLACENA KDY VYPLACENY KÝM
březen květen – již vyplaceno OKD
duben červen OKD
květen červenec OKD
červen + červenec srpen Kooperativa - přímo poškozeným
srpen září Kooperativa - přímo poškozeným

 

Komu je nutné odevzdat doklady k rentě
DOKLADY ZA MĚSÍC ODEVZDAT KOMU
březen OKD
duben OKD
květen OKD
červen a další měsíce
  • zaslat na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, P. O. BOX 50, 664 42 Modřice
  • nebo předat na kterékoli pobočce Kooperativy