Úspory, bonusy a něco navíc

Ušetřete s životním pojištěním NA PŘÁNÍ.

Ušetřete s životním pojištěním NA PŘÁNÍ.

Slevy a bonusy

Investiční životní pojištění NA PŘÁNÍ nabízí širokou škálu slev a bonusů. V závislosti na tom, jak si pojištění nastavíte, získáte dané zvýhodnění:
 

Úvěrový balíček

Splácíte-li úvěr nebo hypotéku, můžete se pojistit pro případ, že jej z důvodu vážných zdravotních komplikací nebudete schopni splácet. Úvěrový balíček kopíruje nesplacenou část úvěru a v případě invalidity, smrti nebo vážného onemocnění vám vyplatí peníze k jeho splacení. A to se slevou 20 % oproti pojištění každého tohoto rizika samostatně.

Bonus za věrnost

Za každých 5 let trvání pojištění vám přidáme navíc 5 % k pojistnému plnění. Pokud byste tedy například v 11. roce pojištění měli nějakou pojistnou událost, navýšili bychom vám plnění o 10 %. 

Cesta k zotavení

Navíc vám garantujeme až 50 000 Kč k pojistnému plnění z nejvážnějších úrazů a nemocí. 

Uhradíme vám náklady, které vynaložíte na své zotavení, jako jsou: 

 • pomůcky nehrazené zdravotní pojišťovnou (speciální obuv, naslouchátka, hygienické, kompenzační) 
 • příspěvek na úpravu řízení auta
 • příspěvek na rekvalifikační kurz
 • rehabilitace, fyzioterapie, léčebné masáže
 • lázně, ošetřovatelská péče
 • stavební úpravy
 • psychoterapie
 • hlídání dětí, rodičů a domácích mazlíčků

Účty za tyto výdaje vám proplatíme v součtu až do 50 000 Kč, pokud jste utrpěli trvalé následky úrazu nad 50 % tělesného poškození nebo invaliditu jakéhokoli stupně nebo některé vážné onemocnění z varianty EXCLUSIVE. 

Sleva za pojistnou ochranu

Chceme vás povzbudit, abyste se pojistili především proti těm rizikům, která pro vás mohou mít závažné následky:

 • invalidita
 • vážné onemocnění
 • smrt

Pokud si tato rizika pojistíte v součtu alespoň na 1 000 000 Kč, dáme vám slevu 10 %. Pokud součet dosáhne 3 000 000 Kč, a to by podle průměrného českého příjmu měl, sleva bude ještě vyšší – celých 20 %. Tuto slevu vám pak dáme také na pojištění pracovní neschopnosti a úrazů dospělých.

Sleva za více osob na smlouvě
V případě, že na smlouvě jsou pojištěny alespoň dvě osoby s rizikovým pojistným minimálně 500 Kč měsíčně, dáme vám slevu 5 % na pojištění těchto rizik:

 • smrt (z jakýchkoli příčin)
 • vážná onemocnění (vyjma PRO NI a PRO NĚJ)
 • invalidita (z jakýchkoli příčin)

Slevu uplatníte pro všechny pojištěné.

Sleva za zdravý životní styl
Žijete zdravě? Sportujete a pečujete o své zdraví? Pak můžete uplatnit slevu ve výši 5 % na pojištění těchto rizik:

 • smrt (z jakýchkoli příčin)
 • vážná onemocnění (vyjma PRO NI a PRO NĚJ)
 • invalidita (z jakýchkoli příčin)
 • pracovní neschopnost

Tuto slevu vám dáme po vyplnění dobrovolného dotazníku, a pokud jsme vám zároveň přiznali slevu za pojistnou ochranu.

Marketingové akce

Marketingové akce se vás týkají, pokud je máte ve své pojistné smlouvě ujednány. Přesné podmínky akcí najdete také v pojistné smlouvě.

2x víc v případě invalidity 3. stupně (1. 4. - 30. 6. 2021)
V případě, že vám bude přiznána invalidita 3. stupně, zvýšíme vám pojistné plnění z pojištění invalidity na dvojnásobek pojistné částky, max. o 1 000 000 Kč. Sjednaná pojistná částka však musí být alespoň ve výši 250 000 Kč. Dvojnásobné plnění v důsledku současně snížené soběstačnosti se tímto plněním sčítá. Pojištěný tedy dostane vyplacené plnění ve výši trojnásobku pojistné částky, max. 2 000 000 Kč navíc.
Toto zvýhodnění platí pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 i žádosti o změnu v tomto období.

2x víc v případě cévní mozkové příhody (1. 10. - 31. 12. 2020)
V případě cévní mozkové příhody u pojištěného dospělého vám zvýšíme pojistné plnění z pojištění pro případ vážných onemocnění na dvojnásobek, max. o 1 000 000 Kč. Sjednaná pojistná částka však musí být alespoň ve výši 100 000 Kč.
Toto zvýhodnění platí pro smlouvy uzavřené od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 a žádosti o změnu v tomto období.

Sleva z poplatku za správu pojištění (19. 9. - 31. 12. 2016)
Sleva ve výši 50 % byla poskytnuta všem smlouvám uzavřeným od 19. 9. 2016 do 31. 12. 2016.

25 let Kooperativy (2016)
Při příležitosti 25 let na trhu vám zvýšíme případné pojistné plnění o 25 %, max. o 250 000 Kč, a to u těchto pojištění:

 • vážná onemocnění (včetně variant PRO NI a PRO NĚJ)
 • tělesné poškození způsobené úrazem (od 6 % u procentního plnění a od 43. dne u denního odškodného)
 • trvalé následky úrazu (s progresivním plněním od 10 % a od 25 %)

Toto zvýhodnění platí pro smlouvy uzavřené v roce 2016 a pojistné události, které nastanou do 31. 12. 2021.

Navíc 20 % (1. 1. 2017 do 1. 5. 2018)
U smluv uzavřených od 1. 1. 2017 do 1. 5. 2018 vám navýšíme případné pojistné plnění o 20 %, max. o 200 000 Kč (resp. 20 000 Kč u ročního důchodu), a to u těchto pojištění:

 • smrt (vyjma základního pojištění a pojištění pro případ smrti následkem úrazu)
 • vážná onemocnění (včetně variant PRO NI a PRO NĚJ)
 • trvalé následky úrazu, pokud je jejich hodnocení vyšší než 10 %
 • invalidita, pokud se jedná o invaliditu III. stupně (vyjma pojištění pro případ invalidity pouze následkem úrazu a pojištění s výplatou důchodu)

Navíc 20 % se nevztahuje na jakékoli pojištění pro případ úrazu při dopravní nehodě.

Úspora na daních

Pojistné, které platíte za životní pojištění NA PŘÁNÍ ve variantě s investiční složkou, si za určitých podmínek můžete odečítat od daňového základu a ušetřit tak na dani.

Jaké jsou podmínky?

 • Pojištění je sjednáno minimálně do věku 60 let.
 • Pojištění je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let).
 • Vytvořenou finanční rezervu vyberete až na konci pojištění (nikoli v jeho průběhu).
 • Případné další podmínky dané zákonem.

Pokud tyto podmínky splníte, můžete si daňový základ snížit o zaplacené pojistné. Daňový základ si tak snížíte maximálně o 24 000 Kč každý rok. 

Bližší informace o životním pojištění a daních se dozvíte

Od 1. 1. 2015 došlo novelou zákona o daních z příjmů ke zpřísnění podmínek pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. Pojistné za toto pojištění (včetně případných příspěvků zaměstnavatele) je daňově zvýhodněné, pokud není ze smlouvy možné vybírat prostředky před jejím koncem. Máte tedy vždy jen jednu z možností:

 • vybírat ze smlouvy finanční prostředky v jejím průběhu, nebo
 • využívat daňové zvýhodnění a celé zaplacené pojistné nebo jeho část si odečítat od základu daně

Pokud jste zaměstnanci, můžete navíc využít příspěvky zaměstnavatele. V současnosti stát zaměstnavatelům umožňuje roční příspěvek pro zaměstnance ve výši až 50 000 Kč. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů a neodvádí se z něj ani sociální a zdravotní pojištění.

Ukončení pojistné smlouvy

Jestliže jste v minulých zdaňovacích obdobích využíval možnosti daňového zvýhodnění podle zákona o daních z příjmů, může být s předčasným ukončením pojistné smlouvy spojena povinnost dodanit částky dříve uplatněného daňového zvýhodnění.