Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb – praktického lékaře pro členy České lékařské komory č. 4901200002 ( platnost od 1. 9. 2012 do 30. 4. 2014 )

Dohoda – podmínky

Pojištěný může být:

 • poskytovatel zdravotních služeb, který je členem Komory nebo
 • poskytovatel zdravotních služeb, který je právnickou osobou, jejímž alespoň jedním společníkem (členem) je člen Komory a který má ustanoveného odborného zástupce, který je členem Komory.

Způsob přihlášení k pojištění

Poskytovatel zdravotních služeb – zájemce o pojištění bude kontaktovat Kooperativu těmito způsoby:

Obchodní služba Kooperativy (celá distribuční síť Kooperativy tj. prostřednictvím kteréhokoliv interního nebo externího získatele Kooperativy oprávněného ke sjednávání pojištění odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb za újmu).

Webový formulář (Nechte se kontaktovat)

jsoukup1@koop.cz

Výhody produktu

 • jsou poskytnuta obchodní sleva ve výši 25 %,
 • základní limit až na 50 mil. Kč
 • 1 lékař farmacie a 1 zdravotnický pracovník v základní sazbě
 • smlouva na dobu neurčitou (bez časového omezení)
 • nemajetková újma (ublížením na zdraví nebo usmrcením poškozenému nebo osobám jemu blízkým (bolestné, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného), do plné výše základního limitu
 • nemajetková újma v jiných případech, než jsou uvedeny v předchozí odrážce, včetně nedbalostního úniku dat ze zdravotní dokumentace, až do výše 5 mil. Kč (v rámci základního limitu)​
 • odpovědnost za újmu způsobenou přenosem viru HIV, až do výše 2 mil. Kč (v rámci základního limitu)
 • odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, až do výše 2 mil. Kč (v rámci základního limitu)
 • do základního pojištění bude zahrnuto také krytí povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s doplňkovým prodejem kosmetického zboží, prostředků pro osobní hygienu a zdravotní obuvi
 • pojištění se bude vztahovat také na povinnost nahradit újmu  způsobenou v souvislosti s konzultační činností a poskytováním informací, pokud jsou pojištěným oprávněně poskytovány v rozsahu lékárenské zdravotní péče
 • retroaktivita až 3 roky zpětně (i při přechodu z jiné pojišťovny)

Způsob úhrady

 • pojistné je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období
 • číslo účtu: 2226222/0800
 • konstantní symbol: 3558
 • variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy

Tyto údaje obdrží zájemce o pojištění (poskytovatel zdravotních služeb) od Kooperativy v pojistné smlouvě.

Dokumenty k pojištění

Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY č. 4401700002

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (P-100/14)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti  poskytovatele zdravotních služeb za újmu (P-510/14)

Oznámení škodní události

Dokumenty k pojištění

Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb – praktického lékaře pro členy České lékařské komory č. 4901200002
Přihláška k pojištění
Všeobecné pojistné podmínky
Dodatkové pojistné podmínky
Postup uzavírání pojistných smluv
Postup při "přechodu" poskytovatele zdravotních služeb z fyzické osoby na právnickou osobu
Udržovací pojištění