Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy České lékařské komory č. 4901200001 (platnost od 1. 9. 2012 do 30. 4. 2014)

Profesní odpovědnost

Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY č. 4401700002

Dohoda byla uzavřena mezi Kooperativou a Českou lékárnickou komorou s účinností od 1.9.2017 na dobu neurčitou. Stanoví zvýhodněné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy ČLnK, pro které platí i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P–100/14 a Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu P–510/14.

Kontakty

Garant spolupráce – Bc. Jan Soukup
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek řízení vnitřního obchodu
Pobřežní 665/21
168 00 Praha 8
tel.: 956 420 352
mobil: 603 488 402
e–mail: jsoukup1@koop.cz

Sjednávání pojistných smluv


Obchodní služba Kooperativy (celá distribuční síť Kooperativy tj. prostřednictvím kteréhokoliv interního nebo externího získatele Kooperativy oprávněného ke sjednávání pojištění odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb za újmu).


V případě potřeby jsem Vám rádi k dispozici.

Dokumenty k pojištění

Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy České lékařské komory č. 4901200001
Přihláška k pojištění
Všeobecné pojistné podmínky
Dodatkové pojistné podmínky
Postup uzavírání pojistných smluv
Postup při "přechodu" poskytovatele zdravotních služeb z fyzické osoby na právnickou osobu
Udržovací pojištění