Pojištění profesní odpovědnosti č. 06-490-01 – pozbývá platnosti k 31. 8. 2012

Dohoda byla uzavřena mezi Kooperativou a Českou lékařskou komorou s účinností od 1.4.2006 na dobu neurčitou. Stanoví zvýhodněné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy ČLK, pro které platí i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P–100/09 a Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení za škodu P–510/05.

Kontakty – správce smlouvy

Bc. Jan Soukup
Tel.: 956 420 352,
Mobil: 603 488 402
E–mail: jsoukup1@koop.cz

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek řízení vnějšího obchodu
Odbor přímého prodeje
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8
Tel.: 956 420 352,
Fax: 956 449 016, 956 449 000.
E–mail: kancelar–vip@koop.cz
Zástup:
Milada Vurstová, Tel.: 956 420 354, Mobil: 724 488 411, E–mail: mvurstova@koop.cz

Rámcová dohoda – podmínky

  • Pojištěný může být:
  • lékař – fyzická osoba, který je členem ČLK a poskytovatelem zdravotních služeb nebo
  • právnická osoba, jejímž společníkem je člen ČLK a kde je ustanoven odborný zástupce – člen ČLK

Pojištění si neuzavírají lékaři–zaměstnanci, protože za škodu způsobenou lékařem–zaměstnancem odpovídá pacientovi jeho zaměstnavatel.

Informace lze také získat na webu ČLK www.lkcr.cz, vpravo pod blikajícím zeleným políčkem Kooperativy.

Způsob úhrady

  • pojistné je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období
  • číslo účtu: 220038–50050022/0800
  • konstantní symbol: 3558
  • variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy

Tyto údaje obdrží zájemce o pojištění (provozovatel NZZ) od Kooperativy v pojistné smlouvě.

Dokumenty k pojištění

Dohoda o podmínkách pojištění pro členy ČLK
Přihláška k pojištění . profesní odpovědnost
Všeobecné pojistné podmínky
Dodatkové pojistné podmínky
Dodatek č. 1 k Dohodě
Udržovací pojištění
Dodatek č. 2 k Dohodě
Vzor pojistné smlouvy
Přihláška k udržovacímu pojištění
Vzor pojistné smlouvy na udržovací pojištění
Postup uzavírání pojistných smluv
Postup při přechodu provozovatele NZZ z fyzické osoby na práv. osobu