Zpráva o společenské odpovědnosti a udržitelnosti 2020

O nás

Pojišťovna Kooperativa podniká na českém trhu již tři desetiletí a nabízí všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. Je součástí Vienna Insurance Group, přední pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě, obsluhuje přes 3,5 mil. klientů a zaměstnává více než 4 000 osob.

celý text
Marin Diviš

Chovat se „společensky odpovědně“ pro mě znamená zejména nebýt lhostejný k těm, kteří potřebují pomoci, k okolí, životnímu prostředí, přírodě, komunitě a společnosti, v níž žijeme, a ke všem důležitým aspektům života.

Úvodní slovo Martina Diviše
1
STRATEGIE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A UDRŽITELNÉHO PODNIKÁNÍ
Společenská odpovědnost je nedílnou součástí dlouhodobé strategie firmy. Naší ambicí, kterou s každým rokem plníme, je přinášet pozitivní změnu všude tam, kde je to možné. Soustředíme se zejména na aktivity, které mají dopad na naše zaměstnance, klienty i širokou veřejnost.
Díky důvěře našich klientů i spolupracovníků působíme na trhu jako stabilní česká pojišťovna již mnoho let. Pojišťovna je z podstaty svého podnikání odpovědným subjektem, neboť principem pojištění je právě pomoc v nouzi, solidarita v těžkých životních situacích, vzájemná důvěra a odpovědnost. Součástí naší filozofie je tak investovat do prospěšných iniciativ a do produktů nebo služeb a tím promítat principy odpovědnosti a udržitelnosti. Důležitost připisujeme společenskému dopadu, který lze ověřit a měřit.
Strategie CSR
Dlouhodobým cílem je pro nás naplňovat vizi CSR na způsob byznys modelu a co největší množství významných procesů pojišťovny nastavit tak, aby odpovídaly společensky odpovědnému chování.
více informací
Etický kodex
Respektujeme etická pravidla, abychom udržovali zdravou rovnováhu mezi vnitřním a vnějším světem naší firmy. Pro tento účel byl vytvořen soubor pravidel etického chování naší firmy.
Etický kodex
Stakeholdeři a reputace
V roce 2020 jsme se poprvé zapojili do výzkumu o společenské odpovědnosti velkých firem a jejím dopadu na reputaci firmy z pohledu veřejnosti i odborníků.
studie IPSOS CSR & Reputation Research

Spolupráce s asociacemi

Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs)

Stejně jako celý koncern VIG vycházíme z Cílů udržitelného rozvoje SDGs, přijatých na Summitu OSN v září 2015, a také z Principů udržitelného rozvoje v pojišťovnictví.

www.osn.cz/osn/hlavni‐temata/sdgs/

2
PREVENCE A ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ
Prevence
Prevence představuje východisko naší strategické CSR pyramidy, na které stojí veškeré další aktivity. Prevenci chápeme jako předcházení nepříznivým situacím ve všech oblastech pojištění – pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění osob a pojištění aut, ale i jinde.
V roce 2020 byla vlajkovou lodí v oblasti prevence Platforma VIZE 0, která si klade za cíl nula obětí na českých silnicích. Dále jsme se intenzivně věnovali telematice, tj. technologii umožňující vyhodnotit chování řidiče na silnici a posléze mu poskytnout zpětnou vazbu. Naše masivní testování a vyhodnocování dat potvrdilo, že implementace telematických prvků do pojištění má potenciál výrazně snížit nehodovost zejména u mladých řidičů.
Mezi naše další CSR aktivity bylo ve spolupráci s Nadací Kooperativy uzavření zcela bezplatného havarijního pojištění pro 104 vozidel. Ta byla poskytnuta společnostmi ze skupiny Škoda Auto, která v jarní vlně pandemie Covid-19 bezplatně zajišťovala rozvoz jídla a další služby seniorům a jiným ohroženým skupinám.
Platforma VIZE 0
Nadace Kooperativy založila v roce 2018 Platformu VIZE 0 fungující jako nekomerční společenství subjektů, které se vzájemně podporují, koordinují projekty, sdílí informace a zkušenosti. Cílem této platformy je dosáhnout systémových a koncepčních změn v oblasti dopravní bezpečnosti.
MLADÍ A ZAČÍNAJÍCÍ ŘIDIČI
PV0 je partnerem projektu Start Driving řízeného Asociací autoškol. Jde o nadstavbový kurz pro čerstvé absolventy autoškol na polygonech v Česku. Kooperativa zapojila studenty do soutěže MOJE VIZE 0 s cílem zlepšit dopravní situaci v ČR.
SENIOŘI
Podílíme se na dvou projektech s financováním z Fondu zábrany škod – Senior bez nehod a Jedu s dobou. Cílem je přispět ke snižování nehodovosti osob ve věku 65 a více let.
Spustili jsme projekt Neriskuj krk, zaměřený na vypracování metodiky, jak diagnostikovat přítomnost tzv. opěrkového syndromu u účastníků dopravních nehod. Zakoupili jsme přístroj, díky kterému lze včasně diagnostikovat syndrom Whiplash, u něhož je rizikem, že se projeví až později a nebude správně léčen.
Spolupracujeme na projektu Týmu silniční bezpečnosti Na kole jen s přilbou, financovaného z Fondu zábrany škod.
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY
Ve spolupráci s dalšími subjekty založila Platforma VIZE 0 pracovní skupinu, která má za úkol navrhnout systémová technická opatření, jež by měla přispět ke snížení střetů na železničních přejezdech. Dalším cílem je medializace zásad bezpečného chování na přejezdech.
DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ TÉMATA
Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti silničního provozu jsme komunikovali v médiích. V rámci komunikace spolupracujeme se všemi celoplošnými televizními stanicemi, Českým rozhlasem, Rádiem Impuls, Rádiem Proglas, Rádiem Contact Liberec, Světem motorů, zpravodajským portálem idnes.cz a Deníky.
Další spolupráce
IT CONNECT
Ve spolupráci s IT Connect jsme na trh uvedli autonabíječku obsahující nůž na bezpečnostní pásy a hrot na nouzové rozbití oken při autonehodě.
Stali jsme se generálním partnerem Asociace záchranný kruh, která provozuje Svět záchranářů v Karlových Varech, kde se vyvíjí a realizuje řada preventivně vzdělávacích projektů v oblasti rizik a nebezpečí. Areál je zaměřen na prevenci, školení a výcvik od dětí až po profesionální záchranáře.
METEOVAROVÁNÍ
Našim klientům – fyzickým osobám a nově i podnikatelským subjektům, kteří mají sjednané majetkové pojištění, nabízíme zdarma asistenční kartu do telefonu Meteovarování, která umí dle lokality pojištěného majetku přesně určit možné riziko nepříznivého počasí – krupobití, vichřice či přívalového deště. Je tak účinnou prevencí následků živelních událostí.
Odpovědné podnikání
Odpovědnost v podnikání pro nás znamená transparentnost vůči všem stakeholderům, etické jednání podmíněné etickým kodexem a investice do příležitostí, které jsou efektivní nejen finančně, ale i z perspektivy sociální a environmentální.
Podpora start-upů
Uvědomujeme si důležitost start-upů a mladých inovativních firem a sledujeme nové trendy ve společnosti, díky nimž hledáme možnosti, jak vylepšovat vlastní služby a produkty. I proto se rok 2020 nesl ve znamení podpory inovace a podpory inovativních projektů.
CZECH START-UP CONTEST
Začátkem února 2020 jsme vyhlásili vlastní start-upovou soutěž, kdy jsme rozdali finanční podporu nejzajímavějším projektům.
více informací
START-UP REPORT 2019/2020
Dalším z řady aktivit, díky nimž jako partneři podporujeme české start-upové prostředí, je projekt Start-up Report 2019/2020.
více informací
V roce 2020 jsme se stali partnerem Inno Days a podpořili tak dny věnované technologiím zlepšujícím život ve městě pomocí umělé inteligence. Jako pojišťovna rozumíme tomu, že umělá inteligence je technologií, se kterou se budeme setkávat stále častěji, proto tuto oblast podporujeme a sledujeme možnosti, jakým způsobem bychom ji mohli využít.
INNO DAYS II – SMART CITY
O inovativních přístupech v urbanismu.
více informací
INNO DAYS III – UMĚLÁ INTELIGENCE
O způsobech využití umělé inteligence v našich životech.
více informací
3

EKOLOGIE A UDRŽITELNOST

Když mluvíme o udržitelnosti, nemyslíme tím jenom udržitelnost přírodních zdrojů a vliv na životní prostředí, ale dlouhodobě se zaměřujeme také na hodnoty udržitelnosti, jako jsou férovost, transparentnost a soulad s podmínkami evropského i domácího regulátora.

Ekologie

Ačkoli nejsme výrobní firmou, která by přímo poškozovala životní prostředí svojí činností, je pro nás důležitý vliv na naše okolí a dlouhodobě se snažíme o minimalizování negativního vlivu ať už provozem budov, vozidel, či činností našich zaměstnanců. Snažíme se hledat udržitelná ekologická řešení v mnoha oblastech, zejména se soustředíme na ekologický management našich budov, nakládání s IT technikou, ale i využívání povodňových map při pojišťování majetku či používání elektronické komunikace namísto papírové v maximální možné míře.
Uhlíková stopa
Již od roku 2018 si necháváme měřit uhlíkovou stopu, která kvantifikuje dopad lidské činnosti na životní prostředí a klimatické změny. Měření uhlíkové stopy nám umožňuje získat detailnější informace o tom, které činnosti nejvíce přispívají k emisím CO2. Díky nim se můžeme zaměřit na snižování uhlíkové stopy v konkrétních oblastech.
V roce 2020 Kooperativa vyprodukovala 10 978 t CO2e*
Rozdělení do jednotlivých scopes

Scope 1: 1 731 t CO2e 16 %

Scope 2: 5 048 t CO2e 46 %

Scope 3: 4 200 t CO2e 38 %

více o výpočtu emisí CO2

*Emisní faktor = konstanta přepočítávající jednotky spotřeby na emise skleníkových plynů.

Vliv našich aktivit na produkci CO2
Instalování fotovoltaických panelů
O efektivní a udržitelné využívání technologií se zajímáme i v praxi, proto jsme v roce 2020 nainstalovali fotovoltaické panely na budovu Agentury západní Čechy. Kromě zajištění dodávek elektřiny a modernizace se jedná o ekologické řešení, díky kterému šetříme nejen peníze, ale hlavně zásadně snižujeme uhlíkovou stopu dané budovy.

Ušetříme 12,9 tun CO2 ročně

Elektronická komunikace s klienty
Počet klientů, kteří nám dali souhlas s užíváním elektronické komunikace, se neustále zvyšuje. Ke konci roku 2020 jich bylo již více než 67 %. Díky tomu šetříme zásadní množství materiálu, práce a celkového zatížení distribucí papírových dokumentů.

leden 2020: 1 568 413 (63,32 %) klientů, kteří souhlasili s EK

prosinec 2020: 1 641 573 (67,20 %) klientů, kteří souhlasili s EK

Do práce na kolech
Zelení nejsme jen podle loga, ale také se s Kooperativou hlásíme k „zeleným“ řešením týkajících se dopravy. Během tříměsíčního pilotního projektu měli pražští zaměstnanci možnost zdarma využívat Rekola pro soukromé cesty. V souvislosti se zhoršenou situací danou pandemií Covid−19 jsme poslední měsíc nabídli tento způsob přepravy všem zaměstnancům.

Celkem se uskutečnilo 366 půlhodinových jízd

Elektronika
V roce 2020 jsme se rozhodli darovat několik desítek kusů vyřazené elektroniky rodičům samoživitelům pracujícím v Kooperativě. V dalším roce chceme aktivitu rozšířit a darovat tam, kde to bude potřeba, tedy např. neziskovým organizacím.
Třídění odpadu
V centrále pojišťovny přibylo 92 ks velkokapacitních košů na tříděný odpad ve společných kuchyňkách. Koše na tříděný odpad postupně přibývají i ve všech větších administrativních budovách Kooperativy po celém Česku.
Neplýtváme potravinami
Gastro provozovatel jídelny v Main Point Karlín nově využívá REkrabičky. Ty jsou určené k tomu, aby měli zaměstnanci možnost vzít si jídlo s sebou domů a snížili tak plýtvání. Zároveň tímto řešením snižujeme množství vyprodukovaných jednorázových plastů. REkrabička, vyrobená v Česku, je z recyklovaných materiálů.

Udržitelnost

Udržitelnost z našeho pohledu nesouvisí zdaleka jen s životním prostředím nebo proměnami danými klimatickou krizí. Environmentální kontext vnímáme v oblasti produktů, vzdělávání zaměstnanců či skrze osvětu vůči klientům. O  udržitelnost usilujeme také v oblasti financí, investic a naší komunikace s klienty. Pečlivě se zabýváme všemi nařízeními, sledujeme aktuální vývoj v legislativě a naplňujeme veškeré požadavky.

Udržitelné finance a investice

V roce 2020 jsme se díky nařízení Evropské unie 2019/2088, začali ještě detailněji zabývat investicemi Kooperativy. Dlouhodobě se Kooperativa řídí směrnicí Investiční a riziková strategie, která je platná na úrovni skupiny VIG, a přesně vymezuje možnosti investování vč. ekologických a morálních aspektů daných investic.
V souvislosti s nařízením EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb jsme vytvořili tým napříč Kooperativou a řešíme kromě povinně zveřejňovaných informací i možnosti případných "zelených" produktů. Kompletní informace týkající se udržitelnosti investování zveřejňujeme na našich webových stránkách.
Upomínací komunikace
Jako jediní na trhu jsme vytvořili unikátní kombinaci interních kroků upomínání a vymáhání, které řeší splátku dluhu.
Servis upomínající klienta na to, že jeho platba je v prodlení, je v Kooperativě nastavený robustně a proklientsky. Cílem upomínání je poskytnout klientovi službu periodického připomenutí platby vhodnou formou tak, aby pojistná smlouva nezanikla pro neplacení, a klient i nadále zůstal naším, ideálně spokojeným, zákazníkem. Formu upomínkového servisu si klient volí sám.
více informací
4

ROZMANITOST A FLEXIBILITA VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM

Rovné příležitosti pro všechny a férové chování ke všem zaměstnancům a zaměstnankyním jsou alfou a omegou naší HR filozofie.
I v roce, který byl, vlivem celosvětové pandemie, náročný pro všechny – jednotlivce, instituce i státy – jsme se soustředili na to, abychom dostáli ambici patřit mezi vyhledávané zaměstnavatele a zároveň ty společnosti, které mohou stavět na loajalitě svých zaměstnanců a zaměstnankyň ve všech věkových kategoriích. Ctíme všechny aspekty diverzity, významně jsme se posunuli v našem přístupu k flexibilitě a neopomíjíme ani péči o zdraví a životní styl kolegů a kolegyň. Ačkoli se většina příležitostí ke vzdělávání a rozvoji – profesnímu i v oblasti měkkých dovedností – přesunula do online prostředí, jejich nabídku jsme neustále aktualizovali.

Rozmanitost

I v roce 2020 jsme byli signatáři Evropské Charty diverzity a pravidelně se účastníme diskusí ohledně zastoupení žen a mužů na různých úrovních řízení, age managementu, zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním a podobně.
Loajalita
V Kooperativě rozhodně platí, že firmu, vnímanou jako dobrého zaměstnavatele, tvoří lidé, kteří jsou její součástí. Každý zaměstnanec svým způsobem přispívá k našemu dlouhodobému úspěchu a rozvoji.
ZAMĚSTNANCI PODLE POČTU LET VE SPOLEČNOSTI
Loajalita je jednou z našich hlavních charakteristik a my jsme na to hrdí.
Diverzita

Z dat vyplývá, že mezi zaměstnanci ve všech věkových skupinách převažují ženy, v řídících úrovních však dominují muži.

3 % zaměstnanců využívají zkrácených pracovních úvazků.

ZASTOUPENÍ NA ŘÍDÍCÍCH POZICÍCH
VĚKOVÁ STRUKTURA
Vzdělání
Struktura dosaženého vzdělání našich zaměstnanců souvisí s povahou vykonávané práce – na pozicích klientských a pojišťovacích poradců, kde převažují ženy, není podmínkou vysokoškolské vzdělání.
ZAMĚSTNANCI STRUKTURA DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ
Nezbytné jsou ale vědomosti jiné povahy, např. v souladu se směrnicí o distribuci pojištění (IDD) musí mít všichni tito zaměstnanci certifikaci České národní banky a zároveň se neustále odborně vzdělávat.
Mateřská a rodičovská dovolená

Celkem je na MD/RD 319 kolegů a kolegyň.

Průměrně na MD nastoupilo 6 žen měsíčně.

Průměrná návratnost je 4 zaměstnankyně měsíčně.

Noví zaměstnanci

V průběhu roku 2020 do společnosti nastoupilo 558 nových kolegů a kolegyň.

67 % nově přijatých tvořily ženy.

Fluktuace

V průběhu roku 2020 odešlo ze společnosti 583 kolegů a kolegyň.

Ve většině případů se jednalo o dobrovolnou fluktuaci.

Míra fluktuace činila 14‚47 %.

Lidé se znevýhodněním
Jako zaměstnavatel, který ctí diverzitu, se snažíme vyhledávat příležitosti, jak nabídnout pracovní uplatnění i lidem se zdravotním postižením nebo určitým znevýhodněním. Nad rámec benefitů dostupných všem zaměstnancům dostávají navýšenou podporu na pobyt v ozdravných zařízeních, na kompenzační pomůcky a na preventivní lékařské prohlídky včetně rehabilitace.
K NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM PATŘÍ

120 zaměstnanců po vzniku nároku na starobní důchod.

94 zaměstnanců se zdravotním postižením.

285 zaměstnanců na DPP/DPČ.

Další možné uplatnění znevýhodněných občanů je možné ve spolupráci s firmami prostřednictvím náhradního plnění – nejčastěji sociálními podniky, které osoby se zdravotním postižením zaměstnávají.

V roce 2020 jsme spolupracovali s 26 společnostmi, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.

Podporujeme

KLUB MANAŽEREK
Cílem Klubu je podporovat rozvoj, vzdělávání a networking manažerek a zaměstnankyň s manažerským potenciálem s cílem přispět k vyváženějšímu zastoupení obou pohlaví ve všech úrovních managementu.
KLUB SENIORŮ
Jsme v pravidelném kontaktu s několika stovkami bývalých kolegů a kolegyň i po jejich odchodu do zasloužené penze. Každoročně pro ně organizujeme setkání, kde se dozví nejen o firemních novinkách, ale čeká je i kulturní program a prostor k diskusi a sdílení.
RODIČE SAMOŽIVITELÉ
V polovině roku 2020 jsme prostřednictvím personalistek v regionech zmapovali potřeby a očekávání rodičů samoživitelů, které v roce 2021 promítneme např. do revidované struktury benefitního programu a výhod pro zaměstnance.

Flexibilita

Více než kdy v minulosti jsme v roce 2020 dbali na to, aby naši zaměstnanci měli k dispozici co nejširší škálu možností pro slaďování svého profesního a osobního života. Zároveň jsme nezapomínali na co nejbohatší nabídku příležitostí k odbornému i osobnímu rozvoji prostřednictvím různorodých vzdělávacích nástrojů.
FREE DAYS
3 dny placeného volna ročně pro každého zaměstnance.
9 370 dnů celkově bylo využito, tedy 2,3 dny na každého zaměstnance
HOME OFFICE
V režimu práce z domova v roce 2020 pracovali kolegové a kolegyně výrazně častěji než v předchozích letech.
DEN PRO LEPŠÍ ŽIVOT
1 pracovní den darovaný neziskové organizaci nebo veřejně prospěšné iniciativě:
242 kolegů a kolegyň odpracovalo 1 936 hodin

VZDĚLÁVÁNÍ

Na rozvoj zaměstnanců dbáme za všech okolností – i těch, před které nás postavilo období 1. a 2. vlny pandemie. Soustředili jsme se nejen na jejich odborné kompetence, ale i byznysové dovednosti a zvládnutí práce v režimu práce z domova, kterou často mnozí zaměstnanci a zaměstnankyně kombinovali s distančním vzděláváním svých dětí. Nabídli jsme jim i kurzy rozvíjející jejich digitální gramotnost s důrazem na IT bezpečnost, pamatovali jsme na zvýšenou míru stresu, které řada z nich čelila, a do nabídky jsme zařadili například i kurz pro zdravá záda. V souladu s naší nabídkou byly i pravidelné online lekce jógy, které inicioval odbor CSR a které pokračují i v roce 2021.
Před jaké výzvy nás postavil rok 2020?

Převedení standardních programů do online prostředí,

kolegyně a kolegové tak měli zajištěný stálý přísun informací pro svůj rozvoj; důraz byl přitom kladen na profesní a manažerské minimum pro nové kolegy a nové manažery

podpora v přípravě na zkoušky IDD (Insurance Distribution Directive)

směrnice o distribuci pojištění a zajištění, která je evropskou normou převedenou do českého právního řádu zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

změna formy výuky angličtiny

podpora kolegů při práci v online prostředí

vzdělávací aktivity při omezení možnosti potkávání se osobně ve skupinách

webináře a online kurzy řízení na dálku, nastavení pravidel režimu home office a práce s motivací

Zásadní novinkou našeho přístupu ke vzdělávání bylo zavedení katalogu vzdělávacích kurzů, díky němuž jsme umožnili všem zaměstnancům profesní a osobní online rozvoj. Mezi hojně sledovaná patřila témata týkající se work‑life balance, duševní hygieny a stress managementu. Ve spolupráci se společností Fpohybu jsme pracovníkům nabídli webináře nejen pro zdravá záda. Spolu s IT kolegy jsme pokročili s rozvojem celé společnosti v oblasti IT bezpečnosti, kdy jsme začali kampaněmi a následným vzděláváním v problematice phishingu s cílem ochránit data společnosti, ale i ta soukromá při práci z domu. Ve virtuální realitě jsme natočili uvítací video s generálním ředitelem a HR ředitelkou pro nováčky v Kooperativě, jímž chceme odstartovat další rozměr vzdělávání.

Online jóga

Pro podporu psychického a fyzického zdraví našich zaměstnanců i během pandemie Covid-19 jsme od října začali organizovat živá vysílání jógy. Díky online verzi cvičení se mohli zapojit zaměstnanci z celého Česka.

Online jóga pokračuje pravidelně i od ledna 2021 do uklidnění situace s Covid−19. Následně chceme rozšířit jógu do regionů formou osobního setkávání.

9 živých lekcí

Na živo cvičilo v průměru 46 lidí

Ze záznamu cvičilo v průměru 52 lidí

5
FILANTROPIE
Nadace Kooperativy

Pomáháme vyrovnávat šance sociálně i zdravotně znevýhodněných a hledáme možnosti, jak těmto případům předcházet. Ať už se jedná o rodiče samoživitele, seniory či lidi s hendikepem, vždy se snažíme pomáhat dlouhodobě a smysluplně.

V roce 2020 jsme s ohledem na aktuální situaci přeskupili naše finanční prostředky a pomohli jsme neziskovým organizacím s nákupem ochranných a dezinfekčních prostředků, podpořili jsme rodiče samoživitele, informační linku pro seniory, výzkum testů ze slin a v neposlední řadě jsme ocenili ty, kteří se nebáli a pomáhali během první vlny pandemie druhým. V druhé vlně jsme podpořili jednodenní zdravotnický kurz pro dobrovolníky organizovaný Českým červeným křížem.

Spolupráce a partnerství s neziskovými organizacemi

Veškeré naše aktivity by nebylo možné realizovat bez partnerů z neziskové sféry. Poskytují nám vhled do problematiky těch, co neměli v životě takové štěstí, a zároveň i nástroje a možnosti, jak jednotlivce i celé rodiny podpořit a předejít dalším negativním jevům. A právě koronavirová krize ukázala sílu těchto partnerství.

ASISTENCE

umožňuje lidem s hendikepem žít samostatně a svobodně v domácím prostředí.

Kooperativa podporuje program sociální rehabilitace, jehož prostřednictvím našlo 85 klientů samostatné bydlení, práci a zapojilo se do života v komunitě.

Díky společné kampani Asistujeme.cz prošlo výcvikem 131 nových asistentů a dobrovolníků.

Společnými aktivitami se zasazujeme o to, aby lidé s hendikepem žili dle svých představ.

Místo klasického vánočního dárku pro naše zaměstnance a dozorčí radu jsme jejich jménem

věnovali klientům Asistence 3 500 hodin
svobodného života.

POMOCNÉ TLAPKY
jsou organizací, která zdarma vychovává a cvičí asistenční psy pro tělesně postižené klienty. Její hlavní náplní je péče ve formě rekondičních setkání, procvičování povelové techniky a vzdělávání týmů klientů s pejskem.

V roce 2020 jsme na financování nákladů spojených s výcvikem asistenčních psů darovali 460 000 Kč.

S organizací Pomocné tlapky spolupracujeme již od roku 2003.
Za účelem získání většího povědomí Kooperativa v roce 2005 propojila Pomocné tlapky se svým sponzorským projektem Čechomor Kooperativa Tour.
CENTRUM PARAPLE
Jako partner Centra Paraple jsme pomáhali lidem s poškozením míchy vrátit se do běžného života a vyrovnat se s následky svého postižení. Pro tento účel podporujeme zejména sportovní a tématické pobyty.
ČERNÍ KONĚ
Organizace Černí koně vyrábí speciální kola pro lidi s hendikepem a podporují tím budoucí generace paralympioniků. V roce 2020 jsme darovali handbiky třem dětem a podpořili projekt Perpetuum mobile – bezplatnou půjčovnu handbiků pro děti s handicapem.
BANAL FATAL
Jako partneři programu Banální situace – fatální následky jsme pomáhali žákům druhého stupně se dozvědět o prevenci úrazů míchy a naučit je poskytnout první pomoc v případě úrazu.
NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU
Soustředíme se i na podporu sportovních akcí a kampaní, které svět lidí s hendikepem přibližují okolí – např. Běh pro Jedličku, Koloběžka Cup, kampaň Zelený kolíček.
ZKUS TO ZDRAVĚ
Podporujeme programy pro školy v oblasti zdravého životního stylu. Hlavním posláním je zaměřit se na boj s dětskou obezitou, stejně jako na rizikové chování mládeže a poruchy příjmu potravy.
Zapojování zaměstnanců

Zaměstnanci Kooperativy hráli a stále hrají důležitou roli v naší snaze pomoci potřebným. I letos se v Praze i regionech aktivně zapojili do pomoci druhým prostřednictvím dobrovolnických dnů materiálních i finančních sbírek a dalších tradičních projektů Nadace Kooperativy. Každé takové úsilí v podobě finančních sbírek Nadace oceňuje zdvojnásobením vybrané částky.

Program firemního dobrovolnictví
I přes ztížené podmínky svůj dobrovolnický den využili zaměstnanci Kooperativy nejen přímo v organizacích, ale i na dálku z domova.
9 dobrovolníků šilo roušky
Celkem se zapojilo 242 dobrovolníků
v 9 krajích
9 dobrovolníků pomáhalo:

5x vyrábění výrobků pro hospic Doma 2x školení na sociální sítě 1x psaní seniorům 1x překlad z angličtiny

Fond pro lepší život pomáhá zaměstnancům Kooperativy a jejich blízkým v těžké životní situaci, ve které nemohou z objektivních důvodů dosáhnout na příspěvek ze sociálního fondu Kooperativy.
V roce 2020 byla z fondu
průběžně vyplacena
jedna žádost ve výši
120 tisíc korun.
Prostřednictvím programu se mohou zaměstnanci zapojovat do finanční a materiální pomoci přímo ve svém regionu.
MATERIÁLNÍ SBÍRKA

Ve spolupráci s ČPP a Global Assistance uspořádala Nadace v říjnu materiální sbírku dámského a pánského oblečení pro pražský Hvězdný bazar provozovaný Českou asociací paraplegiků.

Hvězdný bazar je charitativní obchod nejen s oblečením z druhé ruky, který zároveň slouží jako tréninkové pracoviště pro vozíčkáře po poranění míchy.

ZAMĚSTNANECKÉ SBÍRKY

snídaně představenstva 59 800 Kč 2x sbírka Agentury střední Čechy 15 200 Kč tombola Agentura východní Čechy 90 000 Kč

Nadace jejich výtěžek zdvojnásobila a finanční prostředky putovaly do neziskových organizací a lidem v těžkých životních situacích.

V předvánočním čase Kooperativa tradičně plní přání neziskových organizací a jejich klientů ze Stromů pro lepší život, aby Vánoce prožili o něco veseleji.

V roce 2020 jsme společně s kolegy z Global Assistance a Global Expert splnili celkem 279 přání v celkové hodnotě 555 533 Kč.

Vzhledem ke společenské situaci jsme také rozšířili možnost věnování finančních darů a podařilo se nám tak splnit přání v dosud nejvyšší hodnotě v historii projektu.

Kooperativa: 15 míst
70 organizací
491 064 Kč Global Assistance: 1 místo
5 organizací
12 909 Kč Global Expert: 1 místo 1 organizace + 1 sbírka 51 560 Kč

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Nadace připravila ve spolupráci s ČPP rodinný adventní kalendář se zábavnými i naučnými úkoly pro děti a všechny, co se na svět dívají očima dítěte.
2 401 návštěv intranetové stránky
520 návštěv webové stránky
69 kliknutí na kalendář
SRÁŽKY ZE MZDY
Každý zaměstnanec Kooperativy má možnost přispívat na dobročinné účely přímou srážkou ze své mzdy.
Takto zaměstnanci Kooperativy přispěli 169 436 Kč.
Finanční pomoc během pandemie Covid−19
Galerie Kooperativy

Nadace Kooperativy uspořádala v roce 2020 dvě výstavy. V roce 2020 navštívilo Galerii Kooperativy dohromady 3 876 osob.

DIALOGY

Do poloviny února 2020 probíhala v Galerii Kooperativy výstava Dialogy. Ta představila mladé umělce, nedávné absolventy i stávající studenty pražské Akademie výtvarných umění a sledovala vnímání stejných témat mezi jednotlivými generacemi české malířské školy. Díla nastupující generace vedou pomyslný dialog se starými mistry.

Výstavu vidělo celkem 6 392 návštěvníků.
JOSEF MÁNES, DÍLO A JEHO DOBA

Na podzim se v Galerii Kooperativy otevřela výstava ke dvoustému výročí narození Josefa Mánesa. Připomněla jeho jedinečnou osobnost a mimořádný tvůrčí odkaz. Opomenuta nebyla ani díla Mánesových souputníků a celé malířské dynastie rodu Mánesů. Podstatnou část vystavených děl tvořily artefakty ze sbírek Pražského hradu z Mánesova salonku, z kolekcí regionálních galerií, významných soukromých sbírek a samozřejmě i ze sbírky Kooperativy.

K výstavě vyšla kniha s dosud nejrozsáhlejší fotodokumentací kreseb, přípravných skic i samotných obrazů. Zajímavými artefakty byly také lokace Mánesových působišť, archivní fotografie i faksimile dopisů. Knihu i výstavu doprovází 30minutový filmový dokument, který lze shlédnout na www.koop.cz/galerie.

Z důvodu vládních opatření byla výstava přístupná veřejnosti pouhých 8 dní a vidělo ji celkem 645 návštěvníků.
ČESKÁ KRAJINOMALBA

Nadace Kooperativy představila v loňském roce ve spolupráci s Jabloneckým kulturním centrem a spolkem výtvarných umělců Mánes sbírku Česká krajinomalba v kostele sv. Anny a v podkroví Domu Scheybalových. Tato putovní výstava, která byla zahájena v roce 2015 v Galerii Kooperativy, už proběhla v šesti místech po celém Česku.

Výstavu vidělo celkem 3 231 návštěvníků.

Podpora v regionech Příklad za všechny: Agentura západní Čechy

Dlouhodobá podpora Dobrovolnického centra TOTEM

rychlý grant 50 000 Kč jako náhrada ztráty příjmů

zaměstnanecká tombola 15 000 Kč na čtecí babičky do školek

dlouhodobá výpomoc dobrovolníků z Kooperativy

zaměstnanecká sbírka 8 500 Kč na úpravu dětského koutku

dary i finanční podpora na konkrétní menší akce

Dlouhodobá spolupráce s domovy se sociální službou

Domov Zvíkovecká kytička pobytové zařízení pro osoby se zdravotním postižením

Hospic sv. Lazara v Plzni

Domov Pramen sociální služba pro dospělé s mentálním postižením

Cena Güntera Geyera

Již potřetí získal Cenu Güntera Geyera zaměstnanec Agentury západní Čechy v Rokycanech.

Loňský laureát Radek Cinke dlouhodobě spolupracuje s Domovem Zvíkovecká kytička: několik let dobrovolně pomáhá s výukou klientů Domova formou hry, spolupořádá vánoční a kulturní akce, např. adventní setkání, discoshow nebo velikonoční výstavy. V době pandemie Covid−19 zajistil pomoc v podobě ručně šitých roušek, které s pomocí své rodiny distribuoval do Domova, ale i mezi starší spoluobčany a seniory v Rokycanech.

více o Ceně Güntera Geyera
6
O ZPRÁVĚ

Zpráva o společenské odpovědnosti a udržitelnosti 2020 byla připravena po celoročním sběru relevantních dat, konzultacích se všemi zapojenými částmi pojišťovny a komunikaci s příslušnými stakeholdery. Obsahuje informace o naplňování všech částí strategie CSR – prevence a odpovědné podnikání, ekologie a udržitelnost, rozmanitost a flexibilita ve vztahu k zaměstnancům a filantropie. Stejně jako v předchozích letech jsme i letos vycházeli z mezinárodně uznávané metodiky GRI (Global Reporting Iniciative), a to v rozsahu „Core“. V každé další Zprávě se snažíme rozšířit základnu indikátorů, k nimž v souladu s GRI sbíráme data. I v dalších letech tak budeme v jejich doplňování pokračovat.

Principy reportingu (indikátory GRI 101) definují základní informace o reportování ve Zprávě a jsou uvedeny níže. Informace ve Zprávě jsou obsahově vázány na Výroční zprávu společnosti 2020, kterou je možné najít na webu zde. Zprávu vydáváme na základě povinnosti zveřejňovat informace nefinanční povahy, jež nám ukládá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu. Reportovaná data jsou za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a nejsou ověřena externím auditorem.

Dlouhodobým cílem společenské odpovědnosti v Kooperativě je rozvíjet své aktivity a pružně reagovat na aktuální dění. Pokud máte jakýkoli nápad, doporučení či zpětnou vazbu v souvislosti se Zprávou o společenské odpovědnosti a udržitelnosti 2020 či se společenskou odpovědností v Kooperativě obecně, napište nám na adresu: odpovednafirma@koop.cz.

101: Principy reportingu

ZAPOJENÍ STAKEHOLDERŮ:
Kooperativa identifikuje své stakeholdery a reflektuje jejich relevantní očekávání a zájmy.
KONTEXT UDRŽITELNOSTI:
Zpráva představuje pojišťovnu Kooperativa v širším kontextu udržitelnosti.
KLÍČOVÁ TÉMATA:
Zpráva se věnuje významným ekonomickým, environmentálním a sociálním dopadům podnikání pojišťovny Kooperativa, a zároveň reflektuje témata, která významně ovlivňují hodnocení a rozhodnutí stakeholderů.
ÚPLNOST:
Zpráva zahrnuje všechna klíčová témata tak, aby byly zohledněny významné ekonomické, environmentální a společenské dopady, a aby umožnila stakeholderům vyhodnotit výkon pojišťovny Kooperativa v reportovaném období.
PŘESNOST:
Informace uvedené ve zprávě jsou natolik detailní, aby umožnily stakeholderům posoudit výkon společnosti.
VYVÁŽENOST:
Informace ve zprávě reflektují pozitivní i negativní aspekty výkonu pojišťovny Kooperativa a umožňují tak racionální vyhodnocení celkového výkonu.
SROZUMITELNOST:
Pojišťovna Kooperativa, která zprávu publikuje, poskytuje informace tak, aby byly srozumitelné a dostupné stakeholderům, kteří tyto informace využívají.
POROVNATELNOST:
Informace ve zprávě jsou pojišťovnou Kooperativa vybrány, zpracovány a představeny konzistentním způsobem. Informace jsou uvedeny tak, aby umožnily stakeholderům analyzovat změny výkonu pojišťovny v čase a bylo možné provést srovnání s jinými organizacemi.
SPOLEHLIVOST:
Informace a postupy využité v průběhu zpracování zprávy pojišťovna Kooperativa vytváří, uchovává, analyzuje a zpracovává tak, aby mohly být předmětem zkoumání a aby přispěly ke kvalitě a spolehlivosti zprávy.
PRAVIDELNOST:
Pojišťovna Kooperativa vydává zprávu pravidelně tak, aby zpřístupnila stakeholderům informace včas a umožnila jim přijímat informovaná rozhodnutí.
PROHLÁŠENÍ O SOULADU ZPRÁVY SE STANDARDY GRI:
Zpráva byla inspirována a vychází se Standardů GRI.
VYUŽITÍ VYBRANÝCH STANDARDŮ A ODKAZ NA GRI:
Reportované informace jsou v rozsahu „Core“ Standardů GRI. Přehled vybraných ukazatelů je dále v části GRI Content index.

GRI content index

Obecné indikátory

Indikátor

Popis

Kde najdete

Profil organizace
102-1
Název organizace
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
102-2
Činnosti, značky, produkty a služby
102-3
Umístění sídla společnosti
Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8
102-4
Umístění provozů
102-5
Vlastnictví a právní forma
102-6
Obsluhované trhy
102-7
Velikost organizace
102-8
Informace o zaměstnancích a dalších pracovnících
102-9
Dodavatelský řetězec
102-10
Významné změny v organizaci nebo v dodavatelském řetězci
102-11
Zásady předběžné opatrnosti
102-12
Externí iniciativy
102-13
Členství v asociacích
Strategie
102-14
Prohlášení vrcholného představitele společnosti
Etika a integrita
102-16
Firemní hodnoty, principy, standardy a normy chování
Řízení
102-18
Struktura řízení
Zapojení zainteresovaných stran
102-42
Identifikace a výběr zainteresovaných stran
102-43
Přístup k zapojení zainteresovaných stran
Způsob reportování
102-45
Subjekty zahrnuté v konsolidovaných finančních prohlášeních společnosti
102-46
Určení obsahu reportu a rozsahu témat
102-47
Seznam významných témat
102-48
Změny skutečností
Žádné zásadní změny nebyly zaznamenány
102-49
Změny ve vykazování
Žádné změny ve vykazování
102-50
Reportovací období
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
102-51
Datum vydání poslední zprávy
30.06.2020
102-52
Reportovací cyklus
roční
102-53
Kontakt pro dotazy ohledně reportu
102-54
Vyjádření organizace, zda byl report připraven v souladu se standardy GRI
Tato Zpráva byla inspirována celosvětově uznávanou mezinárodní metodikou GRI (Global Reporting Iniciative) a připravena podle GRI Standards v rozsahu „Core“ a nebyla ověřena externím auditorem.
102-55
GRI obsahový index

Významná témata

Indikátor

Popis

Kde najdete

103
Přístup managementu
Ekonomické standardy
Ekonomická výkonnost
201-1
Přímá ekonomická hodnota vytvořená a rozdělená
201-2
Finanční důsledky, rizika a příležitosti vyplývající z klimatické změny
viz Strategie společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání
Nepřímé ekonomické dopady
203-2
Významné nepřímé hospodářské dopady
Protikorupční opatření
205-2
Komunikace a školení o protikorupčních politikách a procesech
Školení všech zaměstnanců probíhají pravidelně a opakují se min. v ročním cyklu.
205-3
Potvrzené případy korupce a přijatá opatření
Nebyly zaznamenány žádné případy korupce.
Nesoutěžní chování
206-1
Postihy za porušení pravidel na ochranu hospodářské soutěže
Nebyly vedeny žádné právní kroky z důvodů porušení pravidel na ochranu hospodářské soutěže a/nebo monopolních praktik.

Environmentální standardy

Indikátor

Popis

Kde najdete

Energie
302-1
Spotřeba energie v rámci organizace
10 978,59 t CO2e
Emise
305-1
Přímé emise skleníkových plynů (Scope 1)
1 731 t CO2e
305-2
Nepřímé emise skleníkových plynů – energie (Scope 2)
5 048 t CO2e
305-3
Nepřímé emise skleníkových plynů – ostatní (Scope 3)
4 200 t CO2e
305-4
Intenzita emisí skleníkových plynů
2,75 t CO2e / 1 FTE
Soulad s environmentální legislativou
307-1
Nedodržování zákonů a předpisů o životním prostředí
Dodržujeme zákony dané legislativou

Sociální standardy

Indikátor

Popis

Kde najdete

Zaměstnávání
401-1
Nábor a fluktuace zaměstnanců
Školení a vzdělávání
404-1
Průměrný počet hodin školení za rok na jednoho zaměstnance
404-2
Programy pro zvýšení odborného vzdělání zaměstnanců a asistenční programy při rekvalifikaci
Diverzita a rovné příležitosti
405-1
Rozmanitost správních orgánů a zaměstnanců
Nediskriminace
406-1
Případy diskriminace a přijatá nápravná opatření
Nebyly zaznamenány žádné případy diskriminace.
Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání
407-1
Provozy a dodavatelé s rizikem svobody shromažďování nebo kolektivního vyjednávání
Nebyly zaznamenány provozy a/nebo dodavatelé s rizikem svobody shromažďování nebo kolektivního vyjednávání.
Zaměstnávání dětí
408-1
Provozy a dodavatelé s rizikem zaměstnávání dětí
Žádný z dodavatelů nezaměstnává děti.
Nucená a povinná práce
409-1
Provozy a dodavatelé, u nichž bylo zjištěno významné riziko nucené nebo povinné práce
Žádný z dodavatelů nepodporuje nucenou nebo povinnou práci.
Lidská práva
412-1
Provozy, které byly podrobeny kontrole z hlediska dodržování lidských práv nebo posouzení dopadů
Lidská práva jsou v ČR pokryta právním řádem. K jejich porušování nedochází z podstaty fungování státu, nemáme proto specifická školení v této oblasti, ani není potřeba smlouvy a dohody z toho hlediska posuzovat.
Místní komunity
413-1
Provozy, kde se zapojují místní komunity a kde dochází k hodnocení dopadu a rozvojovým programům
413-2
Provozy s významnými aktuálními a potenciálními negativními dopady na místní komunity
Žádné
Dodržování socio-ekonomických zákonných norem
419-1
Nedodržení zákonů a předpisů v socio-ekonomické oblasti
V roce 2020 jsme neobdrželi žádné finanční nebo nefinanční sankce či pokuty.

Deklarace Kooperativy

Kooperativa je férová, silná a významná firma. Chceme být ale víc než to. Chceme, aby náš otisk a vše, co děláme, bylo k okolí šetrné, k lidem vstřícné, přátelské a empatické. Chceme pomáhat a budeme se angažovat, protože věříme, že to má cenu a že život může být lepší.

Grafickou podobu výroční zprávy vytvořila agentura Maturus zaměstnávající kreativní lidi s handicapem i bez něj.
Tvorbu microsite výroční zprávy zpracovala komunikační agentura GEN působící na VŠE a spolupracující se studenty.