[ ↓ k obsahu ↓ ]


 1. Úvodní stránka
 2. Naše produkty
 3. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

[ ↑ k hlavní navigace ↑ ]

Informace

Máte sjednané životní pojištění u Kooperativy? Poradíme Vám, jak zachovat daňové úlevy.

Více informací najdete zde

Případně kontaktujte naši infolinku

nebo se obraťte na svého pojišťovacího poradce.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Obsah:

log

Ze zákona je zaměstnavatel povinen přihlásit se pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance k zákonnému pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zákonné pojištění se vztahuje na všechny zaměstnavatele, a to bez ohledu na počet zaměstnanců. Toto zákonné pojištění se nevztahuje na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení státního orgánu. 

Zásady zákonného pojištění zaměstnavatele:

Další informace o pojištění

Jak a kdy a kde zákonné pojištění uzavřít

 • Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele.
  Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, současně uvede své identifikační číslo nebo jiné označení, které je nahrazuje (např. rodné číslo v případě, že zaměstnavatelem je soukromá, nepodnikající osoba, např. majitel vily zaměstnává zahradníka nebo služebnou).
 • Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání jsou pojištěni u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, ti zaměstnavatelé, kteří s Českou pojišťovnou, a. s. neměli sjednáno odpovědnostní pojištění k 31. 12. 1992.
 • Oznámení zaměstnavatel provede prostřednictvím elektronického formuláře pro přihlášení nebo vyplněním formuláře ve formátu PDF. Takto vyplněnou Přihlášku je nutné zaslat písemnou formou na adresu:
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  P. O. BOX 50
  664 42 Modřice
 • Zaměstnavateli nebude ze strany pojišťovny automaticky potvrzována registrace nové přihlášky na zákonné pojištění.
 • Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, nebo kteří vykonávají činnost pro zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Podmínky pracovněprávního vztahu a uzavírání dohod upravuje zákoník práce. V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí VZ 10 000,- Kč) hradí minimální pojistné ve výši 100 Kč (neomezený počet DPP). Pokud zaměstnanec na DPP vstoupí do odvodu sociálního pojištění, musí být prováděn výpočet zákonného pojištění shodně s postupem dle §12 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění.
 • Zákonné pojištění se nevztahuje na členy dozorčích rad, statutárních orgánů, jednatele, společníky, statutáry a to i přes to, že od 1. 1. 2012 je za tyto pracovníky odváděno sociální pojištění.
 • Přihlásit se a hradit zákonné pojištění jsou povinni i zahraniční zaměstnavatelé, kterým vznikla povinnost odvádět sociální pojištění za své pracovníky v ČR. Jako variabilní symbol pro registraci k zákonnému pojištění zaměstnavatel uvede variabilní symbol ČSSZ.
 • Podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání jsou upraveny vyhláškou ministerstva financí č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Pojištění trvá po celou dobu existence zaměstnavatele. Pojistné si vypočítává zaměstnavatel vynásobením příslušné sazby podle rizikové skupiny (příloha vyhlášky MF c. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňku) a základu, který je shodný s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti.
 • Ukončení nebo přerušení zaměstnávání provádí zaměstnavatel formou písemného oznámení na korespondenční adresu viz. níže.
 • Zaměstnavatelé jsou povinni určit sazbu pro výpočet pojistného dle OKEČ - odvětvová klasifikace ekonomických činností (sazebník je přílohou vyhlášky MF č. 125/1993 Sb.) i přes tu skutečnost, že Český statistický úřad klasifikuje činnosti dle CZ NACE.

Výpočet a platba pojistného

 • Pojištění trvá po celou dobu pracovněprávního vztahu a existence zaměstnavatele. Pojistné si vypočítává zaměstnavatel vynásobením příslušné sazby určené podle OKEČ převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem (příloha vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) a základu, který je shodný s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Základem pro výpočet pojistného je potom souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával. Vyměřovací základ se stanovuje shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle § 5 zákona č. 589/1992 Sb. Ustanovení § 15a tohoto zákona, stanovující omezení v podobě maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele nevztahuje.
 • Nezaplatí-li zaměstnavatel pojistné řádně a včas, zvyšuje se dlužné pojistné o 10 procent dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. Zaplacení pojistného za celou dobu trvání pojištění a správnost jeho výpočtu je zaměstnavatel povinen prokázat, jinak se má za to, že pojistné nebylo uhrazeno.
 • Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. 1., na II. čtvrtletí do 30. 4., na III. čtvrtletí do 31. 7. a na IV. čtvrtletí do 31. 10.
 • Vznikne-li zaměstnavateli, který v předcházejícím čtvrtletí nezaměstnával žádného zaměstnance, povinnost platit pojistné na toto pojištění, uhradí zaměstnavatel první pojistné vypočítané ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro dané čtvrtletí, a to zpětně, nejpozději do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí a současně dopředu. První pojistné je splatné 2x, jednou zpětně za období, které uplynulo, a zaměstnavatel byl pojištěn, ale pojistné nemohl zaplatit, protože mu nebyly známy vyměřovací základy. Druhá platba je dopředu na následující pojistné období (další čtvrtletí). Obě platby jsou vypočtené z prvních získaných vyměřovacích základů.
 • Zaměstnavatelé, kteří jsou pojištěni u Kooperativy pojišťovny, a. s.,Vienna Insurance Group platí pojistné na účet 40002-50404011/0100 Komerční banky, a. s., Praha 1. Variabilním symbolem je identifikační číslo (IČ) zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje (rodné číslo, variabilní symbol ČSSZ a to v případě zahraničních zaměstnavatelů. Pro úhradu pojistného ze zahraničí je nutné použít účet ve formátu IBAN: CZ 30 0100 0400 0200 5040 4011; SVIFT KÓD: KOMBCZPP.

Formulář pro přihlášení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

 • Elektronický formulář přihlášky k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy (registrace online)
 • Přihláška k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy (PDF, 205 kB)
  (přihlášku vytisknout, vyplnit a zaslat poštou)

Informace pro zaměstnavatele

Centrum pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy řeší dotazy týkající se inkasa pojistného, dlužného pojistného, penále, potvrzení pro daňové účely (zejména roční zúčtování daně), změny a odhlášení zaměstnavatele.

Informace týkající se inkasa pojistného vám sdělíme na: kcentrum125-inkaso@koop.cz.

V případě dotazu na průběh likvidace škody je třeba použít kontakt: kcentrum125@koop.cz

Veškerá korespondence se zasílá na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
P.O. BOX 50
664 42 Modřice


UPOZORNĚNÍ!

Vážení klienti,

nabízíme Vám novou možnost registrace zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy.
Přihlaste se on-line formulářem.
Elektronický formulář naleznete v sekci „Další informace o pojištění“.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy


[ ↑ k obsahu ↑ ]