Zpracování osobních údajů

ukončení registrace

Zpracování osobních údajů pojištěného na základě plnění zákonné povinnosti

Jste-li fyzická osoba vystupující jako zaměstnavatel, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb na základě a pro účely plnění zákonné povinnosti vyplývající z § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou mohou stávající i bývalí zaměstnanci uplatnit své nároky vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání. Protože je toto zpracování prováděno na základě zákona, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě našeho oprávněného zájmu

Jste-li odpovědný zástupce zaměstnavatele, berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu pro účely zajištění řádného nastavení a plnění vztahů s pojištěným, ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. V tomto případě je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti a předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným níže.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou mohou stávající i bývalí zaměstnanci uplatnit své nároky vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.koop.cz v sekci „O pojišťovně kooperativa“.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

E-mailem na: dpo@koop.cz

Písemně na adresu: Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8

Telefonicky prostřednictvím klientské linky na: +420 957 105 105

Další informace a novinky z oblasti ochrany osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.