Informace o změně způsobu odškodňování pracovních úrazů zaměstnanců OKD, a.s. najdete zde.

Řešení škod u pojištění osob

Jak postupovat v případě škody

Nahlaste škodu

Co nejdříve nahlaste škodu pojišťovně. Hlásit škodu může pojištěný nebo obmyšlený v případě smrti pojištěného, nebo jejich zákonný zástupce či zástupce na základě plné moci.

 • osobně na kterékoli pobočce Kooperativy
 • písemně na příslušném formuláři na adresu:
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  Centrum zákaznické podpory
  Brněnská 634
  664 42 Modřice

Jaký formulář vybrat

Stáhněte si formulář pro danou situaci. O formuláře můžete požádat i na našich pobočkách nebo u svého poradce.

Pojistná událost Formulář
Smrt
Smrt následkem úrazu
Osvobození od placení pojistného v případě smrti 
Oznámení smrti
Úraz – tělesné poškození způsobené úrazem Oznámení úrazu
Zpráva ošetřujícího lékaře
Úraz – trvalé následky úrazu Oznámení trvalých následků úrazu
Pracovní neschopnost
Pobyt v nemocnici
Ošetřování dítěte
Oznámení pracovní neschopnosti/pobytu v nemocnici/ošetřování dítěte
Vážné onemocnění Oznámení vážného onemocnění dospělého
nebo
Oznámení vážného onemocnění dítěte
Plnění za stomatologickou péči a prostředky zdravotnické techniky Oznámení stomatologické péče
Dřívější výplata pojistného plnění pro případ dožití
Invalidita a zproštění od placení pojistného
Péče o zdravotně postižené dítě
Narození dítěte
Sňatek
Výplata stipendia
Žádost o pojistné plnění

Formulář Žádost o pojistné plnění použijte i pro následující situace:

 • žádost o lékařskou prohlídku za účelem stanovení rozsahu trvalých následků – je třeba doložit zprávu ošetřujícího lékaře, že trvalé následky jsou již ustáleny,
 • žádost o přešetření rozsahu trvalých následků – je třeba doložit zdravotní dokumentaci, z níž vyplývá, že rozsah trvalých následků je větší, než jak bylo původně hodnoceno, resp. že došlo k jejich zhoršení
 • žádost o přešetření výše plnění z již vyřízené pojistné události – je třeba doložit nové skutečnosti, které mají vliv na stanovení rozsahu povinnosti pojistitele plnit (např. lékařskou zprávou, zdravotní dokumentací),
 • žádost o změnu původně požadovaného způsobu výplaty plnění (poštovní poukázka, bankovní převod, úhrada pojistného z plnění),
 • použití formuláře k identifikaci / ověření totožnosti oprávněné osoby (např. nebylo–li úplně vyplněno Sdělení k výplatě pojistného plnění z titulu uplynutí pojistné doby – tzv. avízo dožití)
 • použití formuláře jako průvodky při přebírání pojistitelem dodatečně vyžádaných dokladů (např. propouštěcí zpráva z hospitalizace, operační protokol, zdravotní dokumentace).

Jak formulář vyplnit

 • K jedné pojistné události (např. úrazu) vyplňte pouze jeden formulář. Uveďte v něm čísla všech pojistných smluv uzavřených u Kooperativy.
 • Konkrétní pokyny k vyplnění jsou uvedeny na příslušném formuláři.
 • Obecně platí, že část „pojištěný / oprávněná osoba“ vyplní osoba, které by pojišťovna měla vyplatit pojistné plnění, popřípadě její zástupce, tj.
  • zákonný zástupce (např. rodič) – je–li oprávněnou osobou nezletilá osoba,
  • zákonný zástupce (např. opatrovník) – je–li oprávněnou osobou osoba, která má omezenou způsobilost k právním jednáním nebo je této způsobilosti zbavena,
  • zmocněnec zastupující oprávněnou osobu na základě plné moci
 • Část „zpráva lékaře“ vyplní odborný lékař, který pojištěného ošetřoval nebo je informován o jeho zdravotním stavu, nebo praktický lékař, pokud poskytl pojištěnému první ošetření nebo má–li k dispozici odborné lékařské zprávy o průběhu jeho léčení.
 • K formuláři je zpravidla nutné připojit další dokumenty. Jejich seznam najdete v daném formuláři. Doklady by měly být předloženy v českém jazyce. Je–li doklad v jiném jazyce, je třeba doložit jeho originál a jemu odpovídající překlad do češtiny.

Jak probíhá řešení škody

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo...

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor. 

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty...

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty doložené ke škodě a postačují-li pro stanovení pojistného plnění, škodu neprodleně vyřídí. Chybí-li některý podstatný dokument, bez něhož nelze šetření škody ukončit, může vás likvidátor písemně vyzvat k jeho doložení.

Do 15 dnů od skončení šetření škody vám sdělíme jeho výsledek...

Do 15 dnů od skončení šetření škody vám sdělíme jeho výsledek. Celé šetření musíme dokončit do 3 měsíců od nahlášení. Pokud se tak nestane, dáme vám vědět, proč se tak stalo.

Peníze vám vyplatíme dle vašeho požadavku..

Peníze vám vyplatíme dle vašeho požadavku převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Jak zjistit aktuální stav šetření škody

Informace o stavu vyřizování vaší pojistné události (aktuální stav, zda je třeba doložit některé doklady, doplnit vyjádření, popis události apod.) získáte na naší infolince 841 105 105.

Prosíme, uvádějte vždy číslo pojistné události, příp. číslo pojistné smlouvy, ke které se pojistná událost vztahuje.

 

Jak se počítá výše pojistného plnění

Pojistné plnění v případě úrazu nebo pracovní neschopnosti se stanoví podle tzv. oceňovacích tabulek – zde do nich můžete nahlédnout:

Identifikace oprávněné osoby

V určitých případech je pro vyplacení pojistného plnění (např. v případě dožití, smrti) nutná identifikace oprávněné osoby. Identifikaci můžeme provést i na našich pobočkách na základě formuláře Identifikace a základní kontrola fyzické osoby.

Rovněž je možné nechat se identifikovat notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Takový úkon je však na rozdíl od identifikace na naší pobočce zpoplatněn.

Abychom vám mohli nabízet služby, které co nejlépe vyhovují právě vám, využívají tyto stránky cookies. Jejich návštěvou s používáním souhlasíte.