[ ↓ k obsahu ↓ ]


  1. Úvodní stránka
  2. Naše produkty
  3. Pojištění osob
  4. Životní pojištění PERSPEKTIVA
  5. PERSPEKTIVA - přehled poplatků

[ ↑ k hlavní navigace ↑ ]

Informace

Máte sjednané životní pojištění u Kooperativy? Poradíme Vám, jak zachovat daňové úlevy.

Více informací najdete zde

Případně kontaktujte naši infolinku

nebo se obraťte na svého pojišťovacího poradce.

PERSPEKTIVA - přehled poplatků

Obsah:

Přehled vybraných poplatků a parametrů pojištění PERSPEKTIVA 7BN
platné od 16. 7. 2015

A. Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu

A. Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu  
Vedení účtu stav účtu pojistníka  
< 300 000 Kč
39 Kč
  stav účtu pojistníka 
≥ 300 000 Kč
0 Kč

B. Inkasní poplatek

B. Inkasní poplatek
Inkasní poplatek zdarma

C. Jednorázové poplatky

C. Jednorázové poplatky
Změna výše pojistného 100 Kč
Změna délky pojistného období 100 Kč
Změna výše pojistné částky nebo důchodu 100 Kč
Změna varianty pojistného plnění v případě smrti hlavního pojištěného 100 Kč
Změna alokačního poměru zdarma
Přesun podílových jednotek 1. až 4. přesun v pojistném roce zdarma
5. až 8. v pojistném roce 100 Kč
9. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky
Prodej podílových jednotek 1. až 4. prodej v pojistném roce zdarma
5. až 8. v pojistném roce 100 Kč
9. a další v pojistném roce 3 % z hodnoty prodávaných podílových jednotek
Výběr krátkodobého vkladu *) 3 % z hodnoty výběru krátkodobého vkladu
Zahájení automatického prodeje podílových jednotek z vkladového fondu 250 Kč
Ukončení automatického prodeje podílových jednotek z vkladového fondu zdarma
Pozastavení placení pojistného (tj. přechod do stavu bez placení pojistného) 100 Kč
Obnovení placení pojistného zdarma
Předčasné ukončení pojistné smlouvy 500 Kč
Zaplacení mimořádného pojistného zdarma
Sjednání rizikového pojištění v průběhu pojištění 100 Kč
Zánik rizikového pojištění na žádost pojistníka 100 Kč
Sjednání automatického přesunu podílových jednotek v průběhu pojištění 100 Kč
Změna pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek 100 Kč
Zrušení automatického přesunu podílových jednotek 100 Kč
Prodloužení pojistné doby 100 Kč
Změna údajů u plánovaného prodeje podílových jednotek ve prospěch dětí 100 Kč
Zaslání výpisu z účtu klienta jedenkrát ročně zdarma
Změna osobních údajů zdarma
Potvrzení o zaplaceném pojistném pro daňové účely zdarma
Mimořádný výpis z účtu 50 Kč
Úhrada nákladů spojených se vznikem a správou pojištění při odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy 2 000 Kč + 40 Kč za každý započatý měsíc od účinnosti smlouvy
Vinkulace zdarma

*) Za výběr krátkodobého vkladu je považován prodej nebo přesun podílových jednotek z účtu pojistníka (nikoli však z garantovaného nebo vkladového fondu), jestliže v době 14 dnů před jeho provedením bylo pojistníkem zaplaceno mimořádné pojistné; poplatek se počítá jako stanovené procento z hodnoty výběru krátkodobého vkladu, maximálně však z částky, o kterou součet zaplaceného mimořádného pojistného převýší součet předchozích výběrů krátkodobého vkladu, a to v době 14 dnů před jeho provedením.

D. Jednorázové poplatky snižující plnění z pojištění

D. Jednorázové poplatky snižující plnění z pojištění
Výplata plnění z pojištění složenkou  30 Kč
Výplata plnění z pojištění jinou formou než složenkou  zdarma

E. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky (prodejní cena je nižší)

E. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky (prodejní cena je nižší)
Pro běžné pojistné 3 % nákupní ceny
Pro mimořádné pojistné (kromě investice do vkladového fondu) 3 % nákupní ceny
U investice do vkladového fondu 0 % 

F. Roční poplatek za správu fondů

F. Roční poplatek za správu fondů
U garantovaných fondů 0 % hodnoty investice
U vkladového fondu 0 % hodnoty investice
U ostatních fondů 0 % hodnoty investice

G. Procenta z (prvního) měsíčního pojistného pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu počátečních nákladů placených maximálně po dobu 3 let

G. Procenta z (prvního) měsíčního pojistného1) pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu počátečních nákladů placených maximálně po dobu 3 let
poj. doba 1. rok 2. rok 3. rok
1 20% 0% 0%
2 27% 0% 0%
3 34% 0% 0%
4 41% 0% 0%
5 48% 0% 0%
6 55% 0% 0%
7 62% 0% 0%
8 69% 0% 0%
9 76% 0% 0%
10 46% 46% 0%
11 49% 49% 0%
12 53% 53% 0%
13 56% 56% 0%
14 59% 59% 0%
15 62% 62% 0%
16 66% 66% 0%
17 69% 69% 0%
18 72% 72% 0%
19 76% 76% 0%
20 79% 79% 0%
21 55% 55% 55%
22 57% 57% 57%
23 59% 59% 59%
24 62% 62% 62%
25 + 65% 65% 65%

Tabulka platí též při zvýšení pojistného, a to tak, že se příslušné procento (podle zbývající pojistné doby v celých letech) aplikuje na navýšení měsíčního pojistného1) oproti měsíčnímu pojistnému platnému před změnou1). V případě druhého a dalšího zvýšení pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud nezaplacené poplatky z předchozích změn.

1) Maximálně však měsíční limit pro zvýhodněné pojistné uvedený ve smlouvě.

H. Parametry pojištění

H. Parametry pojištění
Minimální garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky Garantovaného fondu (2,4 %) (tento fond je určený pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2010 do 20. 7. 2013) 2,4 % p.a.
Minimální garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky Garantovaného fondu (1,9 %) (tento fond je určený pro pojistné smlouvy uzavřené od 21. 7. 2013 do 15. 7. 2015) 1,9 % p. a.
Minimální garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky Garantovaného fondu (1,3 %) (tento fond je určený pro pojistné smlouvy uzavřené od 16. 7. 2015) 1,3 % p. a.
Aktuální výše ročního růstu ceny podílové jednotky vkladového fondu 1,2 % p. a.
Minimální výše důchodu pro umožnění výplaty důchodu místo jednorázového plnění 2 400 Kč/rok
Minimální výše vypláceného důchodu 2 400 Kč/rok
Minimální výše běžného pojistného 4 800 Kč/rok
Minimální výše mimořádného pojistného placeného pojistníkem 400 Kč
Minimální výše mimořádného pojistného placeného zaměstnavatelem 400 Kč
Maximální výše mimořádného pojistného, které není pojistník, případně jeho zaměstnavatel, povinen pojistiteli před zaplacením oznámit. 375 000 Kč
Maximální hodnota ročního pojistného pro zproštění od placení běžného pojistného 400 000 Kč
Maximální hodnota ročního pojistného pro osvobození od placení běžného pojistného 960 000 Kč
Období, ve kterém může být pojistitelem evidován akumulovaný dluh. od data počátku pojištění do konce trvání pojištění
Výše pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek 4 %, 6 %, 8 % nebo 10 %
Vyhodnocovací den pro automatický přesun podílových jednotek 1. duben
Minimální hodnota podílových jednotek přesouvaná z daného fondu, aby došlo k automatickému přesunu podílových jednotek z tohoto fondu 100 Kč
Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění dřívější výplaty odkupného 5 000 Kč
Výše pojistné částky pro případ smrti hlavního pojištěného po provedení omezení pojistné částky 10 000 Kč
Věk hlavního pojištěného pro automatické snížení pojistné částky (pokud není uveden v pojistné smlouvě) 60 let
Procento pro stanovení prémie za bezeškodní průběh
- pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2010 10 %
- pro pojistné smlouvy vzniklé přijetím návrhu dodatku v rámci programu PERSPEKTIVA UNIversal s počátkem pojištění dle dodatku od 1. 5. 2011 20 %
Prodej podílových jednotek u smluv splňujících podmínky daňového zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. od 1. 1. 2015 není možný
Prodej podílových jednotek u ostatních pojistných smluv
- minimální hodnota prodávaných podílových jednotek 400
- maximální hodnota prodávaných podílových jednotek dle testu dostatečnosti
Stanovená doba pro test dostatečnosti účtu pojistníka po změně pojištění nebo prodeji podílových jednotek do konce trvání pojištění

I. Měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou ve výši 10 000 Kč

I. Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou 2), 3) ve výši 10 000 Kč 4)
Aktuální věk Muži Ženy UNI sazba 5)
18 1,5 0,5 0,7
19 1,6 0,5 0,7
20 1,7 0,5 0,7
21 1,7 0,5 0,7
22 1,7 0,5 0,7
23 1,7 0,5 0,7
24 1,7 0,6 0,7
25 1,8 0,6 0,7
26 1,8 0,6 0,7
27 1,8 0,6 0,7
28 1,8 0,6 0,7
29 1,8 0,6 0,7
30 1,8 0,7 0,7
31 1,8 0,8 0,7
32 1,8 0,8 0,8
33 1,9 0,9 0,8
34 1,9 0,9 0,9
35 2,0 0,9 0,9
36 2,1 1,0 1,0
37 2,3 1,1 1,1
38 2,5 1,2 1,3
39 2,7 1,3 1,4
40 3,0 1,5 1,6
41 3,2 1,6 1,8
42 3,5 1,7 1,9
43 3,7 1,8 2,1
44 3,9 1,9 2,4
45 4,2 2,1 2,6
46 4,6 2,3 2,9
47 5,0 2,5 3,2
48 5,6 2,8 3,5
49 6,1 3,0 3,9
50 6,6 3,2 4,4
51 7,2 3,4 5,1
52 7,9 3,6 5,7
53 8,6 3,9 6,5
54 9,5 4,3 7,2
55 10,6 4,8 7,9
56 11,6 5,4 8,7
57 12,8 6,1 9,5
58 14,2 6,8 10,3
59 15,5 7,5 11,4
60 17,1 8,2 12,5
61 19,0 8,9 13,8
62 20,8 9,8 15,2
63 22,9 10,8 16,7
64 24,9 11,9 18,1
65 26,7 13,2 19,5
66 28,5 14,5 21,1
67 30,7 15,8 22,6
68 33,2 17,2 24,2
69 36,0 18,9 26,0
70 39,4 21,1 28,1
71 43,1 24,1 30,3
72 47,6 27,7 33,2
73 52,7 31,9 36,4
74 58,2 36,2 40,2
75 64,4 40,9 44,5
76 71,6 46,3 49,3
77 79,4 52,8 54,6
78 88,0 60,5 60,6
79 97,1 69,3 67,5
80 107,1 79,2 75,3

Čísla ve sloupcích „Muži“, „Ženy“ a "UNI sazba" ukazují v závislosti na věku a pohlaví 5)  výši aktuálního měsíčního poplatku v korunách na krytí rizika smrti s pojistnou částkou 2),3)  ve výši 10 000 Kč.
V případě pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou vyšší než 10 000 Kč se aktuální měsíční poplatek vypočte jako [(pojistná částka/10000)*částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku a pohlaví 5)], přičemž v souladu s ustanovením článku XX. písm. a) Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění osob, resp. článku XXXII. písm. a) Zvláštních pojistných podmínek pro životní pojištění PERSPEKTIVA se aktuálním věkem v tomto Přehledu rozumí věk pojištěného stanovený jako rozdíl mezi aktuálním kalendářním rokem a kalendářním rokem narození pojištěného.

2) U pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou vstupuje do výpočtu měsíčního poplatku za toto pojištění aktuálně platná výše pojistné částky odpovídající zvolenému způsobu klesání.

3) Je-li platná varianta Maximum, pak se při výpočtu měsíčního rizikového pojistného za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného za pojistnou částku považuje rozdíl mezi aktuální pojistnou částkou pro případ smrti hlavního pojištěného a aktuální hodnotou účtu pojistníka. Pokud je aktuální hodnota účtu pojistníka vyšší než aktuální pojistná částka pro případ smrti hlavního pojištěného, je měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného nulové.

4) Je-li sjednána pojistná částka pro případ smrti hlavního pojištěného ve výši 10 000 Kč, tak se do výpočtu měsíčního poplatku za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného automaticky započítává přirážka 100 %. 

5)   Parametr "pohlaví" je používán pro pojištění sjednaná v rámci pojistných smluv uzavřených před 21.12. 2012. Pro všechna sjednaná pojištění v rámci pojistných smluv uzavřených od 21.12. 2012 je aplikován rovný přístup a platí pro ně UNI sazba - jednotná sazba pro muže a ženy. UNI sazba rovněž platí pro pojištění, u kterých byla od 21.12. 2012 provedena změna, i když tato pojištění byla sjednána v rámci pojistných smluv uzavřených před 21.12. 2012 (v dodatku k pojistné smlouvě jsou dotčená pojištění označena). 

 

Kompletní přehledy poplatků produktů investičního životního pojištění:

Historii poplatků najdete zde.


Sjednejte si pojištění

Volejte
841 105 105

Kde nás najdete


[ ↑ k obsahu ↑ ]