Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Aktuální informace v souvislosti s COVID-19

Vážení klienti, rádi bychom Vás ujistili, že Kooperativa Vám i nadále nabízí své služby. Znamená to, že běží likvidace pojistných událostí, infolinka i další provozy tak, abychom zajistili realizaci Vašich požadavků. Děláme vše pro to, abychom zajistili provoz i v mimořádných podmínkách.

Infolinka

957 105 105
(8–17 hodin)

Důležité informace:

  • Prosíme vás, abyste v maximální možné míře využívali našich služeb na dálku.
  • Pro platbu pojistného využijte úhradu bankovním převodem.
  • V případě potřeby kontaktujte na dálku svého obchodního poradce. Pokud na něj nemáte kontakt, napište nám prosím do zprávy.
  • Pro hlášení pojistné události využijte tento formulář.
  • Pokud se chystáte do našeho smluvního servisu, ověřte si prosím nejprve telefonicky otevírací dobu dané provozovny. Situace se vyvíjí každým okamžikem a zveřejněné informace o fungování provozovny nemusí být aktuální.

Informace o plnění z pojištění v souvislosti s COVID-19

Běží likvidace pojistných událostí, infolinka i další provozy tak, abychom zajistili realizaci požadavků. Naši likvidátoři pracují v on-line režimu s maximálním nasazením, aby likvidace událostí probíhala plynule.

Prosíme o upřednostnění využití našich on-line služeb.
Pojistné události můžete nahlásit zde a pojistné lze uhradit bankovním převodem.

Infolinka 957 105 105 bude od 18. 3. 2020 v provozu pouze v pracovní dny od 8–17 hodin, víkendový provoz bude dočasně přerušen. 

Plnění ze životního pojištění

Pokud mají klienti sjednáno životní pojištění a v jeho rámci i pojištění pro případ nemoci, plníme v souvislosti s COVID-19 bez omezení dle konkrétních podmínek pojištění, které mají sjednané ve své pojistné smlouvě. Můžeme Vás ubezpečit, že neuplatňujeme žádné výluky na pandemie a epidemie. Jako jedna z mála pojišťoven budeme plnit všechny následující případy: 

Pracovní neschopnost
Plníme i v případě, kdy zaměstnanec čerpá nemocenskou z důvodu karantény. Dobu karantény pojištěný prokazuje doložením příslušného formuláře ČSSZ „Potvrzení o nařízení karantény“ nebo „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“. Karenční doba začíná běžet v den počátku karantény. Pokud je karanténa prodloužena nebo na ni bez přerušení navazuje pracovní neschopnost z důvodu prokázaného onemocnění COVID-19, karenční dobu zohledníme pouze jednou.

Ošetřování
Plníme všechny případy ošetřování způsobené úrazem nebo nemocí v souvislosti s onemocněním COVID-19.
NA PŘÁNÍ a PERSPEKTIVA – z pojištění ošetřování dítěte plníme v případě, kdy zaměstnanec čerpající ošetřovné dodá potvrzení na příslušném formuláři ČSSZ včetně potvrzení zaměstnavatele (v případě dětí do 13 let, které se nemohou účastnit výuky, potvrzení může vydat i škola).
FLEXI – z pojištění ošetřování plníme v souladu s pojistnými podmínkami v případě, kdy ošetřující lékař pojištěného rozhodl o potřebě nepřetržitého ošetřování z důvodu nemoci nebo úrazu, a to jak u dětí (až do 18 let), tak u dospělých. Zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách není v případě pojištění ošetřování dítěte v rámci FLEXI životního pojištění pojistnou událostí.

Ostatní rizika (hospitalizace, invalidita, vážná onemocnění, příp. další), stejně jako při úmrtí pojištěného
V souvislosti s COVID-19 a jinými epidemiemi/pandemiemi plníme bez omezení

Plnění z cestovního pojištění

Podle pojistných podmínek je úhrada léčebných výloh vyloučena v případech, které souvisí epidemií/pandemií. Pandemie byla vyhlášena dne 11. 3. 2020, zároveň MZV ČR vydalo varování před cestami do zahraničí kvůli pandemii COVID-19.

Pojišťovna Kooperativa se rozhodla nad rámec pojistných podmínek klientům případné náklady léčení onemocnění COVID-19 z pojištění léčebných výloh v rozsahu sjednaného pojištění uhradit i po tomto datu, a to v případech, kdy:

  • odcestovali do země, která v době odjezdu nebyla označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem a prokážou, že neměli možnost, jak se ze zahraničí neprodleně vrátit,
  • do zahraničí vycestovali v souvislosti s plněním pracovních úkolů pro svého zaměstnavatele se sídlem na území České republiky.   

Zároveň Kooperativa klientovi prodlouží pojištění léčebných výloh nad rámec ustanovení pojistných podmínek zdarma na adekvátní dobu, např. po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti, pokud pojištěný pobývá v oblasti, do které odcestoval v době, kdy nebyla MZV označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a je zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí. V těchto případech se klienti mohou ozvat naší asistenční službě Global Assistance +420 266 799 779 či na naši infolinku 957 105 105, která funguje bez omezení.

S ohledem na krizová opatření zakazující občanům České republiky vycestovat do zahraničí nastala v případě těch klientů, kteří si zakoupili zájezdy (cestovní služby) do zahraničí, jejichž termín konání by spadal do doby účinnosti zmíněného krizového opatření, právní nemožnost realizace zájezdu. V této souvislosti vzniká zákazníkovi právo na vrácení již zaplacené ceny zájezdu (či její části), bez možnosti uplatnění tzv. stornopoplatku ze strany cestovní kanceláře či jiného poskytovatele cestovní služby. V případech, kdy klientovi nevznikne povinnost k zaplacení stornopoplatku, není dán ani právní základ k poskytnutí plnění z pojištění STORNO. Klienti by se tedy v těchto případech měli obracet na poskytovatele zájezdu nebo cestovní služby, tedy cestovní kanceláře nebo agentury. 

Posunutí termínu odevzdání daňového přiznání

Všem daňovým poplatníkům je automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu bez jakékoliv sankce o 3 měsíce později, a to nejdéle do 1. 7. 2020. Není nutné prokazovat důvody související s koronavirem. Daňové přiznání podáte na místně příslušném finančním úřadě. Rádi bychom Vás ujistili, že Vám i nadále nabízíme své služby v maximální možné míře.

vase kooperativa