Dočasné omezení provozu infolinky

Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19 a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace v souvislosti s COVID-19

Vážení klienti, rádi bychom Vás ujistili, že Kooperativa Vám i nadále nabízí své služby. Znamená to, že běží likvidace pojistných událostí, infolinka i další provozy tak, abychom zajistili realizaci Vašich požadavků. Děláme vše pro to, abychom zajistili provoz i v mimořádných podmínkách.

Důležité informace:

  • Prosíme vás, abyste v maximální možné míře využívali našich služeb na dálku.
  • Pro platbu pojistného využijte úhradu bankovním převodem.
  • V případě potřeby kontaktujte na dálku svého obchodního poradce. Pokud na něj nemáte kontakt, napište nám prosím do zprávy.
  • Pro hlášení pojistné události využijte tento formulář.
  • Pokud se chystáte do našeho smluvního servisu, ověřte si prosím nejprve telefonicky otevírací dobu dané provozovny. Situace se vyvíjí každým okamžikem a zveřejněné informace o fungování provozovny nemusí být aktuální.

Informace o plnění z pojištění v souvislosti s COVID-19

Běží likvidace pojistných událostí, infolinka i další provozy tak, abychom zajistili realizaci požadavků. Naši likvidátoři pracují v on-line režimu s maximálním nasazením, aby likvidace událostí probíhala plynule.

Prosíme o upřednostnění využití našich on-line služeb.
Pojistné události můžete nahlásit zde a pojistné lze uhradit bankovním převodem.

Infolinka 957 105 105 bude od 18. 3. 2020 v provozu pouze v pracovní dny od 8–17 hodin, víkendový provoz bude dočasně přerušen. 

Plnění ze životního pojištění

Pokud mají klienti sjednáno životní pojištění a v jeho rámci i pojištění pro případ nemoci, plníme v souvislosti s COVID-19 bez omezení dle konkrétních podmínek pojištění, které mají sjednané ve své pojistné smlouvě. Můžeme Vás ubezpečit, že neuplatňujeme žádné výluky na pandemie a epidemie. Jako jedna z mála pojišťoven budeme plnit všechny následující případy: 

Pracovní neschopnost
Plníme i v případě, kdy zaměstnanec čerpá nemocenskou z důvodu karantény. Dobu karantény pojištěný prokazuje doložením příslušného formuláře ČSSZ „Potvrzení o nařízení karantény“ nebo „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“. Karenční doba začíná běžet v den počátku karantény. Pokud je karanténa prodloužena nebo na ni bez přerušení navazuje pracovní neschopnost z důvodu prokázaného onemocnění COVID-19, karenční dobu zohledníme pouze jednou.

Ošetřování
Plníme všechny případy ošetřování způsobené úrazem nebo nemocí v souvislosti s onemocněním COVID-19.
NA PŘÁNÍ a PERSPEKTIVA – z pojištění ošetřování dítěte plníme v případě, kdy zaměstnanec čerpající ošetřovné dodá potvrzení na příslušném formuláři ČSSZ včetně potvrzení zaměstnavatele (v případě dětí do 13 let, které se nemohou účastnit výuky, potvrzení může vydat i škola).
FLEXI – z pojištění ošetřování plníme v souladu s pojistnými podmínkami v případě, kdy ošetřující lékař pojištěného rozhodl o potřebě nepřetržitého ošetřování z důvodu nemoci nebo úrazu, a to jak u dětí (až do 18 let), tak u dospělých. Zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách není v případě pojištění ošetřování dítěte v rámci FLEXI životního pojištění pojistnou událostí.

Ostatní rizika (hospitalizace, invalidita, vážná onemocnění, příp. další), stejně jako při úmrtí pojištěného
V souvislosti s COVID-19 a jinými epidemiemi/pandemiemi plníme bez omezení

Plnění z cestovního pojištění

Podle pojistných podmínek je úhrada léčebných výloh vyloučena v případech, které souvisí epidemií/pandemií. Pandemie byla vyhlášena dne 11. 3. 2020, zároveň MZV ČR vydalo varování před cestami do zahraničí kvůli pandemii COVID-19.

Pojišťovna Kooperativa se rozhodla nad rámec pojistných podmínek klientům případné náklady léčení onemocnění COVID-19 z pojištění léčebných výloh v rozsahu sjednaného pojištění uhradit i po tomto datu, a to v případech, kdy:

  • odcestovali do země, která v době odjezdu nebyla označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem a prokážou, že neměli možnost, jak se ze zahraničí neprodleně vrátit,
  • do zahraničí vycestovali v souvislosti s plněním pracovních úkolů pro svého zaměstnavatele se sídlem na území České republiky.   

Zároveň Kooperativa klientovi prodlouží pojištění léčebných výloh nad rámec ustanovení pojistných podmínek zdarma na adekvátní dobu, např. po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti, pokud pojištěný pobývá v oblasti, do které odcestoval v době, kdy nebyla MZV označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a je zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí. V těchto případech se klienti mohou ozvat naší asistenční službě Global Assistance +420 266 799 779 či na naši infolinku 957 105 105, která funguje bez omezení.

S ohledem na krizová opatření zakazující občanům České republiky vycestovat do zahraničí nastala v případě těch klientů, kteří si zakoupili zájezdy (cestovní služby) do zahraničí, jejichž termín konání by spadal do doby účinnosti zmíněného krizového opatření, právní nemožnost realizace zájezdu. V této souvislosti vzniká zákazníkovi právo na vrácení již zaplacené ceny zájezdu (či její části), bez možnosti uplatnění tzv. stornopoplatku ze strany cestovní kanceláře či jiného poskytovatele cestovní služby. V případech, kdy klientovi nevznikne povinnost k zaplacení stornopoplatku, není dán ani právní základ k poskytnutí plnění z pojištění STORNO. Klienti by se tedy v těchto případech měli obracet na poskytovatele zájezdu nebo cestovní služby, tedy cestovní kanceláře nebo agentury. 

Posuzování onemocnění COVID-19 z hlediska odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

Rádi bychom upozornili na to, že nemoc COVID-19 nemůže být posuzována jako pracovní úraz. Definice pracovního úrazu, zakotvená v zákoníku práce, říká, že pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

U onemocnění COVID-19 ale tento úrazový mechanismus nenajdeme, nemůže se tedy jednat o pracovní úraz. Nicméně, je možné ho klasifikovat jako nemoc z povolání, a to jako nemoc z povolání (dále jen NzP) přenosnou.

Musí však být splněny tyto podmínky:

  • Zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání,
  • nemoc vznikla při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy.

Proto je nutné prokázat, že poškozený zaměstnanec pracoval za výše popsaných podmínek, za nichž NzP vzniká. V našem případě se může jednat zejména o zdravotnické pracovníky, ale třeba i prodavačky, pečovatelky atd.

Uznáváním NzP jsou navíc pověřeny jen vybrané kliniky nemocí z povolání, které na základě oznámení zjišťují prostřednictvím hygienického šetření u zaměstnavatele, zda byly splněny podmínky vzniku NzP a pokud ano, vydávají posudky o uznání NzP. Podrobnosti stanoví zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

Posunutí termínu odevzdání daňového přiznání

Všem daňovým poplatníkům je automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu bez jakékoliv sankce o 3 měsíce později, a to nejdéle do 1. 7. 2020. Není nutné prokazovat důvody související s koronavirem. Daňové přiznání podáte na místně příslušném finančním úřadě. Rádi bychom Vás ujistili, že Vám i nadále nabízíme své služby v maximální možné míře.

Nejčastější otázky a odpovědi v souvislosti s COVID-19

Cestovní pojištění

Hradí Kooperativa škody související s onemocněním COVID-19 po rozdělení zemí (zelená, oranžová, červená zóna) Ministerstvem zahraničních věcí??

Ministerstvo zahraničních věcí ČR sleduje rizikovost nákazy nemocí COVID-19 a jejího rozšíření v Evropě a připravilo rozdělení rizikovosti jednotlivých států podle barev – tzv. „Semafor“. Pro méně rizikové, zeleně a oranžově označené země, platí od 15. června 2020 volnější pravidla, kdy turisté nemusí při návratu z těchto zemí absolvovat test na nemoc COVID-19 ani karanténu. Kooperativa po tomto datu v zeleně a oranžově označených zemích hradí z pojištění léčebných výloh i pojistné události související s onemocněním COVID-19.

Jak mohu prodloužit cestovní pojištění, když jsem v zahraničí v karanténě?

Pojištění léčebných výloh můžete bezplatně prodloužit na adekvátní dobu, tj. dobu, než se bez zbytečného odkladu po skončení své karantény vrátíte do ČR,  prostřednictvím asistenční společnosti Global Assistance, a. s., na telefonním čísle +420 266 799 779.

Hradí Kooperativa případný pobyt v zahraničí v karanténě?
Klientům, kteří mají sjednáno pojištění STORNO, budou z tohoto pojištění hrazeny náklady na stravu, ubytování a dopravu do ČR do výše 80 % těchto nákladů, max. 30.000 Kč.

Mohu stornovat zájezd a uplatnit STORNO poplatek z tohoto pojištění?

Zájezdy, které byly zakoupeny na období , pro které byl nebo bude vyhlášen zákaz cestování zanikají (pokud nejsou zrušeny poskytovatelem (cestovní kanceláří) nebo Vámi dle § 2535 občanského zákoníku) v důsledku nemožnosti plnění přímo ze zákona. V těchto případech nastupuje povinnost cestovní kanceláře vrátit veškeré uhrazené platby za zájezd a cestovní kanceláři nárok na úhradu stornopoplatku nevzniká.

Obraťte se prosím nejdříve na poskytovatele cestovní služby (např. cestovní kancelář). Poskytovatel je povinen Vám vrátit cenu zájezdu (nebo její části) bez uplatnění stornopoplatku, pokud se nedohodnete na jiném oboustranně přijatelném řešení, např. na posunutí zájezdu na jiný termín, voucheru.

V ostatních případech, jsou-li splněny všechny podmínky pojištění STORNA, máte nárok na náhradu stornopoplatků v rozsahu sjednaného pojištění.

Cestovní pojištění v souvislosti s COVID

Pojištění osob

Mohu uplatnit nárok na pojistné plnění za pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici v souvislosti s onemocněním COVID-19?

Pokud budete v karanténě, nebo dočasně neschopen práce z důvodu onemocnění COVID-19, máte nárok na pojistné plnění za lékařem potvrzenou dobu (u pojištění PERSPEKTIVA a starších pojistných produktů s přihlédnutím k maximální době dle oceňovací tabulky - pro některé diagnózy) při splnění všech podmínek a povinností klienta daných příslušnými pojistnými podmínkami. Obdobně budeme postupovat u pojištění pobytu v nemocnici (hospitalizace).

Je možné uplatnit nárok na plnění za pracovní neschopnost, pokud mám nařízenou karanténu z důvodu podezření na COVID-19?

Pokud bude karanténa nařízena pouze na dobu 14 dnů, nárok na pojistné plnění nevzniká. Důvodem je, že pojištění pracovní neschopnosti, v rámci většiny produktů životního pojištění nabízených Kooperativou, má minimální karenční dobu 14 dnů.
Pokud ale bude na karanténu navazovat bez přerušení dočasná pracovní neschopnost, považujeme dobu karantény a navazující pracovní neschopnosti za jednu pojistnou událost. Karenční dobu sjednanou v pojistné smlouvě pak budeme z celkového počtu dnů odečítat pouze jednou.

Mám vystaveno Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol. Je možné uplatnit nárok na plnění z pojištění pro případ ošetřování?

Životní pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN, pojištění NA PŘÁNÍ 
Pojistnou událostí z tohoto pojištění je ošetřování pojištěného dítěte, pokud v souvislosti s ním osobě, která dítě ošetřuje, vznikne právo na ošetřovné podle § 39 odst. 1) zákona o nemocenském pojištění, které příslušný lékař pojištěného dítěte potvrdil na formuláři vystaveném podle uvedeného zákona.
Nárok na pojistné plnění z pojištění pro případ ošetřování dítěte se v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 rozšiřuje také na případy, kdy orgán státní správy přizná nárok na ošetřovné zaměstnancům, kteří nemohou vykonávat své zaměstnání z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let do nedovršených 13 let věku (za předpokladu splnění podmínek uvedených v zákoně o nemocenském pojištění). 
Nárok na pojistné plnění z pojištění pro případ ošetřování dítěte v případech pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN a pojištění NA PŘÁNÍ tedy vznikne při uplatnění pojistné události na příslušném formuláři pojišťovny, doložení kopie úplně vyplněného II. dílu příslušného tiskopisu ČSSZ včetně potvrzení zaměstnavatele – toto rozhodnutí může být vystaveno nejen lékařem, ale i příslušným školským zařízením, a při splnění všech podmínek a povinností klienta daných příslušnými pojistnými podmínkami. Pojistné plnění náleží pouze za dny, ve kterých byla poskytována péče. Pokud by zaměstnanec v některé dny pracoval, budou tyto dny odečteny. V takovém případě je třeba přiložit výkaz péče o dítě pro ČSSZ potvrzený zaměstnavatelem.

FLEXI životní pojištění 
Pojistnou událostí je jak u dětí (až do 18 let), tak u dospělých v případě rizika pojištění ošetřování výhradně úraz nebo nemoc, v jejichž důsledku rozhodl ošetřující lékař pojištěného o potřebě nepřetržitého ošetřování. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým došlo s účinností ode dne 11. 3. 2020 k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školních zařízeních, v případě pojištění ošetřování dítěte v rámci FLEXI životního pojištění nesplňuje podmínky pro vznik pojistné události. Pojistnou událostí jsou všechny případy ošetřování způsobené úrazem nebo nemocí, a to i v souvislosti s onemocněním COVID - 19. Jedná se však o případy individuálního vyhodnocení zdravotního stavu a situace konkrétního jedince, ne o plošné pozastavení činnosti školních zařízení. Pojistné plnění bude poskytnuto při uplatnění pojistné události na příslušném formuláři pojišťovny a při splnění podmínek daných příslušnými pojistnými podmínkami (nárok na pojistné plnění je následně od 29. dne ošetřování).

Pojištění podnikatelů

Mohu jako podnikatel ze svého podnikatelského pojištění, kvůli nařízení vlády, uplatnit uzavření nebo omezení provozu z rizika "přerušení provozu"?

Přerušení provozu z důvodu úředního zásahu je pojištěním kryté v případě, že úřední zásah směřuje adresně na sjednané místo pojištění.
Škodu je možné zaregistrovat například telefonicky na infolince 957 105 105. Každý případ budeme řešit individuálně.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Jak se posuzuje nákaza koronavirem ve smyslu zákonného pojištění? Je nakažení nemocí COVID-19 pracovním úrazem, popř. nemocí z povolání?

Nákazu koronavirem v době pandemie obecně nelze považovat za pracovní úraz. V případě nařízené karantény nemůžeme aplikovat zákonná ustanovení o pracovním úrazu.​
Při splnění zákonných podmínek lze však uznat jako nemoc z povolání. Nemoc z povolání může uznat jen vybrané lékařské pracoviště, tj. příslušná klinika pracovního lékařství (nemocí z povolání).​ Pokud tedy klinika vystaví posudek o uznání nemoci z povolání, pak bude pojišťovna hradit náhradu škody. V případě dalších dotazů můžete napsat na likvidace125@koop.cz.

Máme jako firma omezený provoz. Je možné prodloužit splatnost zákonného pojištění? 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou povinnost zaměstnavatele a termín splatnosti je stanoven právním předpisem, nemůžeme termín splatnosti odložit. Termín splatnosti na 3Q/2020 je do 31. 7. 2020.

Pojištění vozidel

vase kooperativa