Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

Vážení klienti, rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby. Znamená to, že běží likvidace pojistných událostí, infolinka i další provozy tak, abychom zajistili realizaci vašich požadavků. Děláme vše pro to, abychom zajistili provoz i v mimořádných podmínkách. Z důvodu naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo také k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Pro nahlášení škody nebo zjištění stavu již nahlášené škody můžete využít také naše webové stránky.

Pro všechny klienty jsou i nadále k dispozici jejich poradci, kteří mohou nabídnout sjednání, úpravu nebo další servis pojistné smlouvy formou PRODEJE NA DÁLKU. Na jednotlivých kancelářích je možno sjednat i schůzku se svým poradcem a řešit požadavky klienta i osobně. Možné je sjednat osobní schůzku jak v době otevřených přepážek, tak i mimo tento vymezený čas.

Důležité informace:

 • Prosíme vás, abyste v maximální možné míře využívali našich služeb na dálku.
 • Pro platbu pojistného využijte úhradu bankovním převodem.
 • V případě potřeby kontaktujte na dálku svého obchodního poradce.
 • Pokud na něj nemáte kontakt, napište nám prosím do zprávy.
 • Pro hlášení pojistné události využijte tento formulář.
 • Pokud se chystáte do našeho smluvního servisu, ověřte si prosím nejprve telefonicky otevírací dobu dané provozovny. Situace se vyvíjí každým okamžikem a zveřejněné informace o fungování provozovny nemusí být aktuální.
 • Adresu pro zasílání fyzické pošty naleznete v sekci Kontakt.
 • Naše datová schránka je: n6tetn3

Informace o plnění z pojištění v souvislosti s COVID-19

Běží likvidace pojistných událostí, infolinka i další provozy tak, abychom zajistili realizaci požadavků. Naši likvidátoři pracují v on-line režimu s maximálním nasazením, aby likvidace událostí probíhala plynule.

Prosíme o upřednostnění využití našich on-line služeb.
Pojistné události můžete nahlásit zde a pojistné lze uhradit bankovním převodem.

Infolinka 957 105 105 je v provozu pouze v pracovní dny od 8:00–17:00 hodin, víkendový provoz bude dočasně přerušen. 

Plnění ze životního pojištění

Pokud mají klienti sjednáno životní pojištění a v jeho rámci i pojištění pro případ nemoci, plníme v souvislosti s COVID-19 bez omezení dle konkrétních podmínek pojištění, které mají sjednané ve své pojistné smlouvě. Můžeme Vás ubezpečit, že neuplatňujeme žádné výluky na pandemie a epidemie. Jako jedna z mála pojišťoven budeme plnit všechny následující případy: 

Pracovní neschopnost
Plníme i v případě, kdy zaměstnanec čerpá nemocenskou z důvodu karantény. Dobu karantény pojištěný prokazuje doložením příslušného formuláře ČSSZ „Potvrzení o nařízení karantény“ nebo „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“. Karenční doba začíná běžet v den počátku karantény. Pokud je karanténa prodloužena nebo na ni bez přerušení navazuje pracovní neschopnost z důvodu prokázaného onemocnění COVID-19, karenční dobu zohledníme pouze jednou.

Ošetřování
Plníme všechny případy ošetřování způsobené úrazem nebo nemocí v souvislosti s onemocněním COVID-19.

NA PŘÁNÍ a PERSPEKTIVA
Z pojištění ošetřování plníme v souladu s pojistnými podmínkami v případě, kdy ošetřující lékař pojištěného rozhodl o potřebě nepřetržitého ošetřování z důvodu nemoci nebo úrazu, a to jak u dětí, tak u dospělých (až do 26 let); nárok na pojistné plnění je od 10. dne ošetřování. U novějších verzí pojištění (např. NA PŘÁNÍ) z pojištění ošetřování dítěte plníme na základě doložení potvrzení na příslušném formuláři ČSSZ včetně potvrzení zaměstnavatele i v případech, kdy není přímá vazba na konkrétní nemoc nebo úraz pojištěného (např. uzavření škol v důsledku pandemie).

FLEXI
Z pojištění ošetřování plníme v souladu s pojistnými podmínkami v případě, kdy ošetřující lékař pojištěného rozhodl o potřebě nepřetržitého ošetřování z důvodu nemoci nebo úrazu, a to jak u dětí (až do 18 let), tak u dospělých. Pojistné plnění bude poskytnuto při uplatnění pojistné události na příslušném formuláři pojišťovny (nárok na pojistné plnění je následně od 29. dne ošetřování). Zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách není v případě pojištění ošetřování dítěte v rámci FLEXI životního pojištění pojistnou událostí.

Ostatní rizika (hospitalizace, invalidita, vážná onemocnění, příp. další), stejně jako při úmrtí pojištěného
V souvislosti s COVID-19 a jinými epidemiemi/pandemiemi plníme bez omezení dle konkrétních podmínek pojištění, sjednaných ve vaší pojistné smlouvě.

Plnění z cestovního pojištění

Podle pojistných podmínek je úhrada léčebných výloh vyloučena v případech, které souvisí s epidemií/pandemií. Pandemie byla vyhlášena dne 11. 3. 2020, zároveň MZV ČR vydalo varování před cestami do zahraničí kvůli pandemii COVID-19.

Pojišťovna Kooperativa aktuálně hradí nad rámec pojistných podmínek klientům náklady léčení onemocnění COVID-19 z pojištění léčebných výloh v rozsahu sjednaného pojištění v případech, kdy:

 • klient cestuje do země, která v době odjezdu nebyla označena jako oblast s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 dle MZV ČR,
 • klient do zahraničí cestuje v souvislosti s plněním pracovních úkolů pro svého zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, cestuje do země, která v době odjezdu nebyla označena jako oblast s velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 dle MZV ČR a má současně v Kooperativě sjednáno dlouhodobé cestovní pojištění nebo rámcovou smlouvu.

Aktuální seznam rizikovosti jednotlivých zemí naleznete na stránkách MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html

Zároveň Kooperativa klientovi prodlouží pojištění léčebných výloh nad rámec ustanovení pojistných podmínek zdarma na adekvátní dobu, např. po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti, pokud pojištěný pobývá v oblasti, do které odcestoval v době, kdy nebyla MZV označena jako oblast s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, a je zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí. V těchto případech se klienti mohou ozvat naší asistenční službě Global Assistance +420 266 799 779 či na naši infolinku 957 105 105, která funguje bez omezení.

S ohledem na krizová opatření zakazující občanům České republiky vycestovat do zahraničí nastala v případě těch klientů, kteří si zakoupili zájezdy (cestovní služby) do zahraničí, jejichž termín konání by spadal do doby účinnosti zmíněného krizového opatření, právní nemožnost realizace zájezdu. V této souvislosti vzniká zákazníkovi právo na vrácení již zaplacené ceny zájezdu (či její části), bez možnosti uplatnění tzv. stornopoplatku ze strany cestovní kanceláře či jiného poskytovatele cestovní služby. V případech, kdy klientovi nevznikne povinnost k zaplacení stornopoplatku, není dán ani právní základ k poskytnutí plnění z pojištění STORNO. Klienti by se tedy v těchto případech měli obracet na poskytovatele zájezdu nebo cestovní služby, tedy cestovní kanceláře nebo agentury.

Nová služba Covid Assistance

Od října přinášíme našim klientům ve spolupráci s Click2Claim novou asistenční službu Covid Assistance, která je zdarma. Na asistenční lince (+ 420 226 258 015) se klient může zeptat na aktuální a přesné informace o opatřeních týkajících se COVID-19 v destinacích, kam se chystá vycestovat.

Jak služba funguje:

 • klient si koupí letenku/zájezd do libovolné destinace,
 • neví, jaká aktuální opatření v dané destinaci platí,
 • klient zavolá na aktuální číslo asistenční linky Click2Claim,
 • asistent na lince poskytne přesné, platné a aktuální informace, jaká jsou v danou chvíli omezení a pravidla. Například jestli je třeba provést test na Covid-19, je-li nutná karanténa po příjezdu zpět, je-li po příjezdu nutný test, jestli je potřeba nosit roušky atd.

Posuzování onemocnění COVID-19 z hlediska odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

Rádi bychom upozornili na to, že nemoc COVID-19 nemůže být posuzována jako pracovní úraz. Definice pracovního úrazu, zakotvená v zákoníku práce, říká, že pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

U onemocnění COVID-19 ale tento úrazový mechanismus nenajdeme, nemůže se tedy jednat o pracovní úraz. Nicméně, je možné ho klasifikovat jako nemoc z povolání, a to jako nemoc z povolání (dále jen NzP) přenosnou.

Musí však být splněny tyto podmínky:

 • Zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání,
 • nemoc vznikla při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy.

Proto je nutné prokázat, že poškozený zaměstnanec pracoval za výše popsaných podmínek, za nichž NzP vzniká.

Uznáváním NzP jsou navíc pověřeny jen vybrané kliniky nemocí z povolání, které na základě oznámení zjišťují prostřednictvím hygienického šetření u zaměstnavatele, zda byly splněny podmínky vzniku NzP a pokud ano, vydávají posudky o uznání NzP. Podrobnosti stanoví zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

Organizační změna podepisování tiskopisu Prohlášení poplatníka k daním

S ohledem na ochranu zdraví našich klientů z důvodu epidemie COVID-19, byla provedena změna v organizaci podepisování tiskopisu Prohlášení poplatníka k daním u poškozených pobírajících náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (rentu). Zavedená protiepidemiologická opatření neumožňují osobní kontakt na našem pracovišti s možností osobně se dostavit na likvidační centrum v Ostravě k podpisu Prohlášení poplatníka k daním, jak tomu bývalo v předešlých letech.

Proto klientům, kteří měli v letošním roce Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u naší pojišťovny podepsáno, budeme zasálat tento formulář počátkem ledna 2021 k podpisu poštou spolu s příslušnými instrukcemi. Zároveň v nich bude uveden i e-mail na konkrétního likvidátora, kterého v případě dotazů můžete elektronicky kontaktovat.

Upozorňujeme, že dotazy k Prohlášení nelze vyřídit na žádné z kanceláří naší pojišťovny.

Nejčastější otázky a odpovědi v souvislosti s COVID-19

Cestovní pojištění

Hradí Kooperativa škody související s onemocněním COVID-19 po rozdělení zemí (zelená, oranžová, červená, tmavě červená zóna) Ministerstvem zahraničních věcí?
Ministerstvo zahraničních věcí ČR sleduje rizikovost nákazy nemocí COVID-19 a jejího rozšíření v Evropě a připravilo rozdělení rizikovosti jednotlivých států podle barev – tzv. „Semafor“. Kooperativa v zeleně a oranžově označených zemích hradí z pojištění léčebných výloh i pojistné události související s onemocněním COVID-19. V ostatních státech, tedy v červeně a tmavě červeně označených státech, škody související s onemocněním COVID-19 z pojištění léčebných výloh nehradíme.

Jak mohu prodloužit cestovní pojištění, když jsem v zahraničí v karanténě?
Pojištění léčebných výloh můžete bezplatně prodloužit na adekvátní dobu, tj. dobu, než se bez zbytečného odkladu po skončení své karantény vrátíte do ČR, prostřednictvím asistenční společnosti Global Assistance, a. s., na telefonním čísle +420 266 799 779.

Jedu na služební cestu, pojistíte mi škody spojené s onemocněním COVID-19?
Pokud do zahraničí cestuje v souvislosti s plněním pracovních úkolů pro svého zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, cestuje do země, která v době odjezdu nebyla označena jako oblast s velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 dle MZV ČR a máte současně v Kooperativě sjednáno dlouhodobé cestovní pojištění nebo rámcovou smlouvu, uhradíme Vám i náklady spojené s onemocněním COVID-19.

Když onemocním nákazou COVID-19 ještě v ČR a nepojedu na dovolenou, mohu stornovat zájezd?
Ano, i onemocnění COVID-19 je důvodem pro uplatnění nároku z pojištění STORNO.

Pojištění osob

Mohu uplatnit nárok na pojistné plnění za pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici v souvislosti s onemocněním COVID-19?

Pokud budete v karanténě, nebo dočasně neschopen práce z důvodu onemocnění COVID-19, máte nárok na pojistné plnění za lékařem potvrzenou dobu při splnění všech podmínek a povinností klienta daných příslušnými pojistnými podmínkami. Obdobně budeme postupovat u pojištění pobytu v nemocnici (hospitalizace).

Je možné uplatnit nárok na plnění za pracovní neschopnost, pokud mám nařízenou karanténu z důvodu podezření na COVID-19?

Pokud bude karanténa nařízena pouze na dobu do 14 dnů, nárok na pojistné plnění nevzniká. Důvodem je, že pojištění pracovní neschopnosti, v rámci většiny produktů životního pojištění nabízených Kooperativou, má minimální karenční dobu 14 dnů.
Pokud ale bude na karanténu navazovat bez přerušení dočasná  pracovní neschopnost z důvodu onemocnění COVID-19, považujeme dobu karantény a navazující pracovní neschopnosti za jednu pojistnou událost. Karenční dobu sjednanou v pojistné smlouvě pak budeme z celkového počtu dnů odečítat pouze jednou.

Mám vystavenou žádost o ošetřovné při péči o dítě  z důvodu uzavření škol. Je možné uplatnit nárok na plnění z pojištění pro případ ošetřování?

Životní pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN, pojištění NA PŘÁNÍ 
Pojistnou událostí z tohoto pojištění je ošetřování pojištěného dítěte, pokud v souvislosti s ním osobě, která dítě ošetřuje, vznikne právo na ošetřovné podle § 39 odst. 1) zákona o nemocenském pojištění.

Nárok na krizové ošetřovné po celou dobu uzavření škol mají rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako u klasického ošetřovného. Ošetřovné náleží i za víkendy a svátky, v době prázdnin ale nárok na ošetřovné nevzniká.

Pro nároky z tohoto pojištění platí standardně ujednání podle pojistných podmínek, které se vztahují ke konkrétní pojistné smlouvě, z níž je nárok na pojistné plnění uplatněn. 
To znamená, že pojistné plnění bude poskytnuto pouze z pojištění toho dítěte, za které vznikne nárok na ošetřovné, nikoli všem pojištěným dětem, pokud byly ošetřovány souběžně, tj. po stejnou dobu. 
Dále pro pojistné smlouvy pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN uzavřené v letech 2012 až 2017, k nimž se vztahují pojistné podmínky, v nichž je pojistnou událostí ošetřování pojištěného dítěte, pokud v souvislosti s ním vznikne právo na ošetřovné podle ustanovení § 39 odst. 1) písm. a) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění, platí, že ošetřování dítěte z důvodu uzavření školského zařízení (písm. b) není vůbec pojištěno a nárok na pojistné plnění z tohoto důvodu nevznikne.

Nárok na pojistné plnění z pojištění pro případ ošetřování dítěte v případech pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN a pojištění NA PŘÁNÍ tedy vznikne při uplatnění pojistné události na příslušném formuláři pojišťovny, doložení kopie úplně vyplněného příslušného tiskopisu ČSSZ „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ včetně potvrzení zaměstnavatele (na žádost o ošetřovné zaměstnavatel doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“), a při splnění všech podmínek a povinností klienta daných příslušnými pojistnými podmínkami. Pojistné plnění náleží pouze za dny, ve kterých byla poskytována péče. Pokud by zaměstnanec v některé dny pracoval, budou tyto dny odečteny. V takovém případě je třeba přiložit výkaz péče o dítě pro ČSSZ potvrzený zaměstnavatelem (nyní je součástí nových tiskopisů ČSSZ). V nejasných případech může být vyžádáno doložení potvrzení OSSZ o vyplaceném ošetřovném.

FLEXI životní pojištění
Pojistnou událostí je jak u dětí (až do 18 let), tak u dospělých v případě rizika pojištění ošetřování výhradně úraz nebo nemoc, v jejichž důsledku rozhodl ošetřující lékař pojištěného o potřebě nepřetržitého ošetřování. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým došlo k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školních zařízeních, v případě pojištění ošetřování dítěte v rámci FLEXI životního pojištění nesplňuje podmínky pro vznik pojistné události. Pojistnou událostí jsou všechny případy ošetřování způsobené úrazem nebo nemocí, a to i v souvislosti s onemocněním COVID - 19. Jedná se však o případy individuálního vyhodnocení zdravotního stavu a situace konkrétního jedince, ne o plošné pozastavení činnosti školních zařízení. 

Pojištění podnikatelů

Mohu jako podnikatel ze svého podnikatelského pojištění, kvůli nařízení vlády, uplatnit uzavření nebo omezení provozu z rizika "přerušení provozu"?

Přerušení provozu z důvodu úředního zásahu je pojištěním kryté pouze v případě, že úřední zásah směřuje adresně na sjednané místo pojištění.
Škodu je možné zaregistrovat například telefonicky na infolince 957 105 105. Každý případ budeme řešit individuálně.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Jak se posuzuje nákaza koronavirem ve smyslu zákonného pojištění?
Je nakažení nemocí COVID-19 pracovním úrazem, popř. nemocí z povolání?

Nákazu koronavirem v době pandemie obecně nelze považovat za pracovní úraz. V případě nařízené karantény nemůžeme aplikovat zákonná ustanovení o pracovním úrazu.​
Při splnění zákonných podmínek lze však uznat jako nemoc z povolání. Nemoc z povolání může uznat jen vybrané lékařské pracoviště, tj. příslušná klinika pracovního lékařství (nemocí z povolání).​ Pokud tedy klinika vystaví posudek o uznání nemoci z povolání, pak bude pojišťovna hradit náhradu škody. V případě dalších dotazů můžete napsat na likvidace125@koop.cz.

Máme jako firma omezený provoz. Je možné prodloužit splatnost zákonného pojištění? 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou povinnost zaměstnavatele a termíny splatnosti jsou stanoveny právním předpisem, není možné je  odkládat.

Pojištění vozidel

Mohu si rozložit platbu za pojištění vozidla do více splátek?
Nabízíme vám možnost změnit si frekvenci placení u Vaší smlouvy tak, aby pro Vás byly náklady přijatelnější. Změnu provedeme po Vaší žádosti (pojistníka písemně nebo mailem) k nejbližšímu možnému budoucímu předpisu nebo dokonce i 30 dní zpětně (pokud již nebylo uhrazeno pojistné na další období). Změna frekvence placení bude trvalá a nezpůsobí změnu v pojistném. Abychom to mohli provést, budeme od vás potřebovat souhlas s elektronickou komunikací. Obraťte se prosím na svého obchodníka nebo nám napište na info@koop.cz.
V případě žádostí u flotilového pojištění budou všechny řešeny individuálně.


Jaké jsou možnosti, když potřebuji vyřadit vozidlo z provozu, ale úřady jsou zavřené, nebo mám obavu je navštívit?
Ministerstvo dopravy nově umožňuje po dobu nouzového stavu podat žádost o vyřazení vozidla z provozu elektronicky (datová schránka, zaručený elektronický podpis). Po doložení této žádosti vám pojištění přerušíme či ukončíme.

Dočasně jsem vyřadil vozidlo z provozu, ale nechci ukončovat pojištění.
Na základě záznamu o vyřazení z provozu ve velkém technickém průkazu vozidla nebo po dobu nouzového stavu také na základě elektronické žádosti příslušnému úřadu vám bude pojištění přerušeno. Všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou vám přerušíme uplynutím dne vyřazení vozidla z provozu (po dobu nouzového stavu tedy k datu podání elektronické žádosti). Není-li datum vyřazení z provozu prokázáno, přerušíme vám pojištění uplynutím dne, kdy jste nám prokázal skutečnost, že vozidlo bylo vyřazeno z provozu. U flotilového pojištění budou takové žádosti řešeny individuálně.

Potřebuji zelenou kartu a mám obavu z návštěvy pobočky.
Umíme vám samozřejmě poslat ve většině případů zelenou kartu i mailem. Zelené karty s platností od 1. 7. 2020 již nemusí být nutně vytištěny zeleně, ale mohou být vytištěné také na bílém podkladu.

vase kooperativa