Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zaměstnáte–li alespoň jednoho zaměstnance, jste ze zákona povinni platit pojištění, ze kterého bude uhrazena vašemu zaměstnanci škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání.

K čemu je to dobré

Pojištění kryje nároky zaměstnanců ze škod vzniklých při plnění pracovních úkolů, a to i při pracovních cestách bez místního omezení.

Jak pojištění sjednat

 • Pojištění je zákonné, neuzavírá se pojistná smlouva.
 • Pojištění vzniká dnem uzavření prvního pracovněprávního vztahu. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně. Současně uvede své identifikační číslo nebo jiné označení, které jej nahrazuje (např. rodné číslo v případě, že zaměstnavatelem je soukromá, nepodnikající osoba, např. majitel vily zaměstnává zahradníka nebo služebnou).
 • Oznámení zaměstnavatel provede prostřednictvím elektronického formuláře pro přihlášení.
 • Jiná forma registrace nebude akceptována.
 • Zaměstnavateli nebude ze strany pojišťovny automaticky potvrzována registrace nové přihlášky na zákonné pojištění. Po vyplnění všech požadovaných údajů je doklad o provedení registrace možné vytisknout.
 • Ukončení nebo přerušení zaměstnávání provede prostřednictvím
  elektronického formuláře pro odhlášení „Ukončení registrace“.
 • V případě nesrovnalostí nebo nedoplatku na pojistném budete kontaktování inkasním odborem k jejich vyjasnění a dořešení.

Pro koho je pojištění určené

Pro všechny zaměstnavatele s aspoň jedním zaměstnancem. Nevztahuje se na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení státního orgánu. Pojištěni u Kooperativy nejsou zaměstnavatelé, kteří měli pojištění sjednáno s Českou pojišťovnou k 31. 12. 1992.

Pro koho pojištění platí

Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě:

 • pracovní smlouvy
 • dohody o pracovní činnosti
 • dohody o provedení práce

Podmínky pracovněprávního vztahu a uzavírání dohod upravuje zákoník práce. V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí VZ 10 000 Kč), hradí minimální čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč (neomezený počet DPP). Pokud zaměstnanec na DPP vstoupí do odvodu sociálního pojištění, musí být prováděn výpočet zákonného pojištění shodně s postupem dle §12 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění.

Pojištění se nevztahuje na výkon funkce člena dozorčí rady, správní rady, společníky a statutární orgány kapitálových společností, přestože od 1. 1. 2012 je za tyto subjekty odváděno pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zákona č. 589/1992 Sb.. Do vyměřovacích základů pro výpočet pojistného dle § 12 odst. 2 vyhl. 125/1993 Sb. se tedy tyto osoby nezahrnují.

Upozornění

 • Přihlásit se a hradit zákonné pojištění jsou povinni i zahraniční zaměstnavatelé, kterým vznikla povinnost odvádět sociální pojištění za své pracovníky v ČR. Jako variabilní symbol pro registraci k zákonnému pojištění zaměstnavatel uvede variabilní symbol ČSSZ.
 • V souvislosti s účinností vyhlášky č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (kompenzační vyhláška) Kooperativa pojišťovna a.s., V.I.G. jako správce zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele uvádí, že je povinností zaměstnavatelů postupovat dle ust. § 12 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., tedy zahrnout vyplácené odměny(zdravotníků a sociálních pracovníků) do vyměřovacích základů pro výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Navrhovaný postup se uplatní vždy, tedy i v případě, budou-li odměny vyplaceny zaměstnavatelem na základě ust. § 224 odst. 2 zákoníku práce.  

Výpočet a platba pojistného

 • Pojistné si vypočítává zaměstnavatel vynásobením příslušné sazby určené podle OKEČ převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem (příloha vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) a základu, který je shodný s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Sazby pojistného jsou stanoveny na základě převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem, přičemž se pro účely zařazování zaměstnavatelů do příslušných sazeb používá členění podle ekonomických činností OKEČ. To bylo nahrazeno tříděním CZ-NACE.
  Metodickou pomůckou k začlenění se do příslušného kódu činnosti OKEČ je „Převodník činností CZ-NACE“, který se Vám zobrazí zde.
 • Základem pro výpočet pojistného je potom souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával. Vyměřovací základ se stanovuje shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle § 5 zákona č. 589/1992 Sb. Ustanovení § 15a tohoto zákona, stanovující omezení v podobě maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele nevztahuje.
 • Nezaplatí–li zaměstnavatel pojistné řádně a včas, zvyšuje se dlužné pojistné o 10 procent dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. Zaplacení pojistného za celou dobu trvání pojištění a správnost jeho výpočtu je zaměstnavatel povinen prokázat, jinak se má za to, že pojistné nebylo uhrazeno. Pojistné na I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. 1., na II. čtvrtletí do 30. 4., na III. čtvrtletí do 31. 7. a na IV. čtvrtletí do 31. 10.
 • Vznikne–li zaměstnavateli, který v předcházejícím čtvrtletí nezaměstnával žádného zaměstnance, povinnost platit pojistné na toto pojištění, uhradí zaměstnavatel první pojistné vypočítané ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro dané čtvrtletí, a to zpětně, nejpozději do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí a současně dopředu. První pojistné je splatné 2x, jednou zpětně za období, které uplynulo, a v němž zaměstnavatel byl pojištěn, ale pojistné nemohl zaplatit, protože mu nebyly známy vyměřovací základy. Druhá platba je dopředu na následující pojistné období (další čtvrtletí). Obě platby jsou vypočtené z prvních získaných vyměřovacích základů.

Pojistné se platí na účet

 • 40002–50404011/0100
 • Variabilním symbolem je identifikační číslo (IČ) zaměstnavatele nebo jiné označení, které jej nahrazuje (rodné číslo, variabilní symbol ČSSZ, a to v případě zahraničních zaměstnavatelů).
 • Pro úhradu pojistného ze zahraničí je nutné použít účet ve formátu IBAN: CZ 30 0100 0400 0200 5040 4011; SWIFT KÓD: KOMBCZPP.

Kam se obracet pro informace

Informace týkající se inkasa pojistného, dlužného pojistného, penále, potvrzení pro daňové účely (zejména roční zúčtování daně), změny a odhlášení zaměstnavatele vám sdělíme na čísle 957 105 105, provolba 5.

Informace týkající se inkasa pojistného vám sdělíme na: inkaso125@koop.cz.

V případě dotazu na průběh likvidace škody je třeba použít kontakt: likvidace125@koop.cz.

Veškerá korespondence se zasílá na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
P.O. BOX 50
664 42 Modřice

nebo Datovou zprávou do naší Datové schránky n6tetn3


Upozorňujeme, že informace o platbách pojistného můžeme sdělit pouze zaměstnavateli.

Dokumenty k pojištění

Vyhláška ministerstva financí 125/1993 Sb
Převodník OKEČ vs. CZNACE

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů pojištěného na základě plnění zákonné povinnosti

Jste-li fyzická osoba vystupující jako zaměstnavatel, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb na základě a pro účely plnění zákonné povinnosti vyplývající z § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou mohou stávající i bývalí zaměstnanci uplatnit své nároky vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání. Protože je toto zpracování prováděno na základě zákona, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě našeho oprávněného zájmu

Jste-li odpovědný zástupce zaměstnavatele, berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu pro účely zajištění řádného nastavení a plnění vztahů s pojištěným, ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. V tomto případě je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti a předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným níže.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou mohou stávající i bývalí zaměstnanci uplatnit své nároky vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.koop.cz v sekci „O pojišťovně kooperativa“.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

E-mailem na: dpo@koop.cz

Písemně na adresu: Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8

Telefonicky prostřednictvím klientské linky na: +420 957 105 105

Další informace a novinky z oblasti ochrany osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

Pokračovat

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů pojištěného na základě plnění zákonné povinnosti

Jste-li fyzická osoba vystupující jako zaměstnavatel, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb na základě a pro účely plnění zákonné povinnosti vyplývající z § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou mohou stávající i bývalí zaměstnanci uplatnit své nároky vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání. Protože je toto zpracování prováděno na základě zákona, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě našeho oprávněného zájmu

Jste-li odpovědný zástupce zaměstnavatele, berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu pro účely zajištění řádného nastavení a plnění vztahů s pojištěným, ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. V tomto případě je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti a předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným níže.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou mohou stávající i bývalí zaměstnanci uplatnit své nároky vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.koop.cz v sekci „O pojišťovně kooperativa“.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

E-mailem na: dpo@koop.cz

Písemně na adresu: Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8

Telefonicky prostřednictvím klientské linky na: +420 957 105 105

Další informace a novinky z oblasti ochrany osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

Pokračovat

pracovní úraz, Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zákonné pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, Hlášení pojistné události - zákonné pojištění zaměstnavatele, Hlášení pojistné události - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, Hlášení pojistné události - zákonné pojištění zaměstnavatele, Hlášení pojistné události - zákonné pojištění odpovědnosti , [pracovní úraz, Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zákonné pojištění]