Vážení klienti, od pondělí 23. 11. se na Vás těšíme na našich pobočkách v nové otevírací době. Před návštěvou pobočky si prosím ověřte na webu koop.cz případně telefonicky, zda je Vámi vybraná pobočka pro klienty dostupná a v jakém čase. Můžete nadále využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pojištění START PLUS

Komplexní balíček pojištění pro drobné podnikatele

K čemu je pojištění START PLUS dobré

Abyste se mohli soustředit na růst vaší firmy a věděli, že když se něco pokazí, máte možnost pokračovat dál.

Co vám pojistíme

Nemovité objekty

 • budovy, ostatní stavby a jednotky
 • stavební úpravy v pronajatých prostorách

Movité předměty – vybavení firmy

 • nábytek a další provozní zařízení
 • zásoby materiálu, zboží, nedokončená výroba
 • věci vypůjčené nebo pronajaté, např. na leasing
 • věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti
 • dokumentaci, software
 • finanční prostředky – peníze, platební karty, kolky, stravenky apod.
 • cenné předměty – drahé kovy, drahokamy apod.
 • věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty

Skla

 • okna, výlohy včetně nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií apod.
 • skleněné stavební součásti, vitríny
 • světelné reklamy

Odpovědnost za:

 • újmu vyplývající z provozu firmy, včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
 • újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti
 • újmu na odložených věcech zaměstnanců nebo zákazníků
 • újmu na věcech převzatých a užívaných
 • náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění
 • čistou finanční škodu
 • nemajetkovou újmu
 • odpovědnost členů orgánu za škodu způsobenou společnosti

A dále také

 • strojní a elektronická zařízení
 • vlastní peníze a ceniny při přepravě prováděné pověřenou osobou
 • zisk a stálé náklady podniku v případě přerušení jeho provozu
 • vlastní movité věci během silniční dopravy

Naše péče

Smlouvu můžete podepsat elektronicky (podpis s biometrickými vlastnostmi) a nezdržovat se papírováním. Na zabezpečeném klientském Kooportále si pak originál pojistné smlouvy může otevřít a uložit včetně všech doprovodných dokumentů.

Kde to pojistíme

 • Pojištění majetku se sjednává pro jednu konkrétní adresu s rozšiřujícími limity pro další místa na území ČR nebo místa dle výkonu vaší zakázky na území ČR.
 • Pojištění odpovědnosti se sjednává s širokým územním rozsahem Evropa
 • Pojištění věcí během silniční dopravy pak s územním rozsahem ČR + sousední státy.

Na jaké případy vás pojistíme

 • poškození či zničení věcí živelní událostí (požár, výbuch, povodeň, vichřice, krupobití, zatečení nebo náklady na vodu uniklou z vodovodního systému) 
 • krádež s překonáním překážky, loupežné přepadení
 • vandalismus, tj. úmyslné poškození nebo zničení věci, a to včetně graffiti
 • rozbití skla včetně snímačů zabezpečovacího zařízení, fólií apod.
 • poškození nebo zničení strojního či elektronického zařízení nebo jeho příslušenství
 • odcizení přepravovaných vlastních peněz a cenin při loupežném přepadení nebo dopravní nehodě
 • poškození nebo zničení movitých věcí při dopravní nehodě, živelní událostí nebo odcizením, ke kterému došlo během silniční dopravy
 • přerušení provozu podniku – z důvodu živelní škody, odcizení, úředního zásahu nebo přerušení dodávek energií způsobené živelní událostí
 • pro případ újmy způsobené jinému, za které pojištěný odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu (újma na životě, zdraví nebo hmotné věci a následná finanční škoda vyplývající z takové újmy), čistá finanční škoda a nemajetková újma.

Pro koho je START PLUS určený

Pojistíme obchodníky, řemeslníky, malovýrobce, opraváře nebo podnikatele v oblasti služeb.

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat papírováním.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – START PLUS