Pojištění START PLUS

Komplexní balíček pojištění pro drobné podnikatele.

Komplexní balíček pojištění pro drobné podnikatele.

K čemu je pojištění START PLUS dobré

Abyste se mohli soustředit na růst vaší firmy a věděli, že když se něco pokazí, máte možnost pokračovat dál.

Pro koho je START PLUS určený
Pojistíme obchodníky, řemeslníky, malovýrobce, opraváře nebo podnikatele v oblasti služeb.

 

Co vám pojistíme

Nemovité objekty

 • budovy, ostatní stavby a jednotky
 • stavební úpravy v pronajatých prostorách

Movité předměty – vybavení firmy

 • nábytek a další provozní zařízení
 • zásoby materiálu, zboží, nedokončená výroba
 • věci vypůjčené nebo pronajaté, např. na leasing
 • věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti
 • dokumentaci, software
 • finanční prostředky – peníze, platební karty, kolky, stravenky apod.
 • cenné předměty – drahé kovy, drahokamy apod.
 • věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty

Skla

 • okna, výlohy včetně nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií apod.
 • skleněné stavební součásti, vitríny
 • světelné reklamy

Odpovědnost za:

 • újmu vyplývající z provozu firmy, včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
 • újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti
 • újmu na odložených věcech zaměstnanců nebo zákazníků
 • újmu na věcech převzatých a užívaných
 • náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění
 • čistou finanční škodu
 • nemajetkovou újmu
 • odpovědnost členů orgánu za škodu způsobenou společnosti

A dále také

 • strojní a elektronická zařízení
 • vlastní peníze a ceniny při přepravě prováděné pověřenou osobou
 • zisk a stálé náklady podniku v případě přerušení jeho provozu
 • vlastní movité věci během silniční dopravy

Naše péče

Smlouvu můžete podepsat elektronicky (podpis s biometrickými vlastnostmi) a nezdržovat se papírováním. Na zabezpečeném klientském Kooportále si pak originál pojistné smlouvy může otevřít a uložit včetně všech doprovodných dokumentů.

Kde to pojistíme

 • Pojištění majetku se sjednává pro jednu konkrétní adresu s rozšiřujícími limity pro další místa na území ČR nebo místa dle výkonu vaší zakázky na území ČR.
 • Pojištění odpovědnosti se sjednává s širokým územním rozsahem Evropa
 • Pojištění věcí během silniční dopravy pak s územním rozsahem ČR + sousední státy.

Na jaké případy vás pojistíme

 • poškození či zničení věcí živelní událostí (požár, výbuch, povodeň, vichřice, krupobití, zatečení nebo náklady na vodu uniklou z vodovodního systému) 
 • krádež s překonáním překážky, loupežné přepadení
 • vandalismus, tj. úmyslné poškození nebo zničení věci, a to včetně graffiti
 • rozbití skla včetně snímačů zabezpečovacího zařízení, fólií apod.
 • poškození nebo zničení strojního či elektronického zařízení nebo jeho příslušenství
 • odcizení přepravovaných vlastních peněz a cenin při loupežném přepadení nebo dopravní nehodě
 • poškození nebo zničení movitých věcí při dopravní nehodě, živelní událostí nebo odcizením, ke kterému došlo během silniční dopravy
 • přerušení provozu podniku – z důvodu živelní škody, odcizení, úředního zásahu nebo přerušení dodávek energií způsobené živelní událostí
 • pro případ újmy způsobené jinému, za které pojištěný odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu (újma na životě, zdraví nebo hmotné věci a následná finanční škoda vyplývající z takové újmy), čistá finanční škoda a nemajetková újma.

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat papírováním.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – START PLUS