Pojištění odpovědnosti pro podnikatele

Když způsobíte havárii nebo vyrobíte špatný výrobek.

Obecná odpovědnost za újmu

Hradí újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které způsobíte jinému subjektu v souvislosti s podnikatelskou činností.

Předmět pojištění

 • odpovědnost za újmu způsobenou na věci
 • odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví nebo životě
 • odpovědnost za následnou finanční škodu

Specifické odpovědnosti

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Kompenzuje dopady v případech, kdy máte hradit škodu, kterou způsobil váš vadný výrobek. Povinnost nahradit tuto škodu je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Poškozenému usnadňuje uplatnění nároku na náhradu škody tím, že mu dává možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci, dovozci nebo dodavateli výrobku.

 • škody způsobené vadou výrobku (v případě, že má pojištěný povinnost takovou škodu na základě právního předpisu nahradit)

2. Odpovědnost za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb

Pojištění profesní odpovědnosti je souhrn pojištění vztahujících se na újmy způsobené třetí osobě převážně odbornými profesemi, jako jsou advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, notáři, pojišťovací agenti a makléři. Pojištění profesní odpovědnosti se týká především činností charakteru duševní práce.

 • profesní omyl, v jehož důsledku vznikne újma na životě nebo zdraví člověka, na hmotné věci, na živém zvířeti, finanční škoda nebo jiná určená újma, kterou má pojištěný na základě právního předpisu povinnost nahradit

3. Odpovědnost za škodu způsobenou členy orgánů obchodní korporace (managementem společnosti)

Hradí finanční škodu, kterou způsobíte svému podniku porušením povinnosti vyplývající z vaší manažerské role.

 • odpovědnost za finanční škodu způsobenou pojištěným v postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva

4. Pojištění odpovědnosti z provozu plavidel

Hradí újmy které pojištěný způsobil jinému subjektu v souvislosti s provozem pojištěného plavidla. Pojištění lze sjednat pouze s majetkovým pojištěním plavidel.

Doporučujeme připojistit pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s provozem plavidla cestujícímu.

 • odpovědnost za újmu způsobenou na věci
 • odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví nebo životě
 • odpovědnost za následnou finanční škodu

5. Povinné pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie

Pokud podnikáte v chemickém oboru, informujte se, zda pro vás neplyne zákonná povinnost být pojištěný pro případy, že způsobíte závažnou nehodu.

Definici závažné havárie a okruh osob povinných uzavřít toto povinné pojištění vymezuje zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

 • újma v souvislosti se závažnou havárií v případě, že má pojištěný povinnost takovou újmu na základě právního předpisu nahradit

Jak si pojištění sjednat

 1. Zašlete nám, prosím, žádost o vypracování nabídky na info@koop.cz. Nezapomeňte uvést: obchodní jméno, sídlo, IČO.
 2. Obratem vám pošleme k vyplnění dotazník k hodnocení rizika a návrh dalšího postupu.
 3. Součástí hodnocení rizika je vždy i riziková prohlídka na místech pojištění, případně i za účasti námi pověřené expertní organizace a zástupce zajistitele.
 4. Po zhodnocení rizika bude připraven návrh podmínek pojištění. Bez hodnocení rizika nelze návrh podmínek pojištění připravit.

Dokumenty k pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti manažerů obchodní korporace