O pojišťovně Kooperativa

Bankovní spojení, výroční zprávy, složení představenstva, společenská odpovědnost (CSR) i sponzoringové projekty.

30 let na českém trhu
2,46 mil. klientů
4 075 zaměstnanců

Jsme univerzální pojišťovna, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. Jsme česká firma se stabilním zázemím skupiny Vienna Insurance Group.

Kvalita poskytovaného servisu je pro nás stejně důležitá jako porozumění každodennímu životu. Důvěru stavíme na rychlém a osobním řešení nejen u pojistných událostí, ale také při sjednání smlouvy nebo běžném kontaktu.

Vienna Insurance Group

Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group (VIG). Jde o předního specialistu na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům. 

Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha.

Sponzoring

Uvědomujeme si naši společenskou odpovědnost. Snažíme se, aby lidé vnímali značku Kooperativa jako pojišťovnu pro české lidi, která rozumí jejich potřebám, stará se o jejich dobro a je na „každém kroku“. Právě proto se soustředíme na projekty, které jsou pro Čechy typické.

Jaké podporujeme projekty:

  • dlouhodobé a stabilní s potenciálem pro další rozvoj
  • umožňující vystupovat v roli generálního nebo hlavního partnera
  • propojující aktivitu s dalšími nástroji marketingu (image reklama, vztahy s klienty, vztahy se zaměstnanci), které jsou svou náplní vhodné k pojišťovně s celorepublikovým působením

Společenská odpovědnost a diverzita v zaměstnání

Kooperativa vnímá koncept společenské odpovědnosti jako nedílnou součást svého podnikání. Jsme si vědomi toho, že obchodní a podnikatelské aktivity společnosti jsou bezpodmínečně propojené s prostředím, které nás obklopuje. 
Vedle aktivit, které zastřešuje Nadace Kooperativy, se naše společnost věnuje řadě projektům v oblasti prevence vzniku škod a dopravní bezpečnosti, ekologie či dbáme na diverzitu v zaměstnání a inspirativní prostředí pro naše zaměstnance. Ctíme pravidlo, že naši zaměstnanci mají nejen pracovní, ale také osobní životy, a vytváříme podmínky pro lidi, kteří jsou na trhu práce znevýhodnění. Všechny tyto aktivity máme zastřešeny Strategií odpovědného a udržitelného podnikání (CSR).

Jak přistupujeme k zaměstnancům

Dbáme na práva našich klientů.

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji a jejich ochraně věnujeme velkou pozornost, abychom předešli neoprávněným zásahům do soukromí našich klientů. Proto se řídíme platnou právní úpravou, našimi interními normami a informacemi o zpracování osobních údajů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud jste pojistnou smlouvu uzavřeli jako spotřebitel (tedy mimo rámec podnikatelské činnosti), máte právo pro mimosoudní řešení sporu s pojišťovnou využít nezávislý subjekt, kterým je pro řešení sporů v souvislosti se životním pojištěním Finanční arbitr ČR a pro spory z neživotního pojištění Česká obchodní inspekce a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven.    

Pokud jste jako spotřebitel uzavřeli pojistnou smlouvu on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku), máte možnost pro řešení sporu s pojistitelem, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line.

Registr smluv
Některé pojistné smlouvy podléhají zákonné povinnosti jejich zveřejnění v tzv. registru smluv. V případě jejich nezveřejnění dojde automaticky k zániku pojištění. Pokud jste s námi takovou pojistnou smlouvu uzavřeli, zavazujete se, že ji v tomto registru sami zveřejníte. Pro lepší přehlednost v této otázce jsme pro vás připravili Informace o registru smluv.

Automatická výměna informací v daňové oblasti – FATCA a CRS
V souladu s požadavky zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, podléhají některé pojistné smlouvy a s nimi spojené osoby oznamovacím povinnostem dle zmiňovaného zákona. S tím souvisí zjišťování a prověřování těchto smluv a dotčených osob, při kterých Kooperativa uplatňuje postupy náležité péče ve smyslu zmiňovaného zákona. Kooperativa uchovává zákonem určené údaje a v případě splnění zákonných podmínek tyto údaje oznamuje Specializovanému finančnímu úřadu, který je následně předává správcům daně příslušných států.  
Finanční instituce, tedy i Kooperativa, takto plní zákonné povinností, které vyplývají z globálního modelu automatické výměny informací o finančních účtech (označované také jako CRS) a dále z automatické výměny informací o finančních účtech uskutečňované mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (označované také jako FATCA).  

Etický kodex

Lidé jsou hnací silou naší firmy a stejně tak středobodem našeho podnikání. Díky respektování etických pravidel se nám daří najít zdravou rovnováhu mezi vnitřním a vnějším světem naší firmy. Díky tomu můžeme poskytovat našim zákazníkům férovou a lidskou cestou produkt, který je pro ně užitečný. 
Pro tento účel byl vytvořen soubor pravidel etického chování naší firmy.

Bankovní spojení

Typ platby Číslo účtu
Běžné pojistné 2226222 / 0800
Mimořádné pojistné
investiční a účtové pojištění
189890587 / 0300
Mimořádné pojistné
ostatní produkty životního pojištění
12112122 / 0800
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 40002 – 50404011 / 0100
Variabilní symbol Číslo pojistné smlouvy
IBAN (pro platbu ze zahraničí) CZ5708000000000002226222
SWIFT
Jak platit pojistné ze zahraničních bank.
GIBACZPX

Platby přijaté na dříve používané inkasní účty jsou zpracovávány stejným způsobem jako běžné pojistné (účet č. 2226222/0800). 

Bankovní spojení pro klienty FLEXI