Pojištění odpovědnosti pro podnikatele

Za své podnikání máte odpovědnost. Ať jde o způsobenou havárii, nebo to, že vyrobíte špatný výrobek.

Za své podnikání máte odpovědnost. Ať jde o způsobenou havárii, nebo to, že vyrobíte špatný výrobek.

K čemu je dobré pojištění obecné odpovědnosti za újmu

Vztahuje se na újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které způsobíte jiné osobě v souvislosti s podnikatelskou činností.

 

Základní rozsah pojištění

Pojištění platí pro tyto případy:

 • odpovědnost za újmu způsobenou na věci
 • odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví nebo životě
 • odpovědnost za následnou finanční škodu

Specifické případy pojištění odpovědnosti

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vztahuje se na případy, kdy máte povinnost nahradit škodu, kterou způsobil váš vadný výrobek. Povinnost nahradit tuto škodu je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Poškozenému usnadňuje uplatnění nároku na náhradu škody tím, že mu dává možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci, dovozci nebo dodavateli výrobku.

 • kryje újmu způsobenou vadou výrobku (v případě, že má pojištěný povinnost takovou újmu podle právního předpisu nahradit)

2. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb

Pojištění profesní odpovědnosti je souhrn pojištění vztahujících se na újmy způsobené třetí osobě převážně odbornými profesemi, jako jsou advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, notáři, pojišťovací agenti nebo makléři. Pojištění profesní odpovědnosti se týká především činností charakteru duševní práce.

 • pojištění se vztahuje na profesní omyl, v jehož důsledku vznikne újma na životě nebo zdraví člověka, na hmotné věci, na živém zvířeti, finanční škoda nebo jiná určená újma, kterou má pojištěný na základě právního předpisu povinnost nahradit

3. Pojištění odpovědnosti manažerů obchodní korporace

Hradí finanční škodu, kterou způsobíte svému podniku porušením povinnosti vyplývající z vaší manažerské role.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho funkce ve společnosti. Pojištění se vztahuje i na další související náklady specifikované v pojistných podmínkách.

4. Povinné pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie

Pokud podnikáte v chemickém průmyslu, informujte se, zda se na vás nevztahuje povinnost být pojištěn pro případy, že způsobíte závažnou havárii.

Definici závažné havárie a okruh osob povinných uzavřít toto povinné pojištění vymezuje zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

 • kryje újmu způsobenou v souvislosti se závažnou havárií v případě, že má pojištěný povinnost takovou újmu na základě právního předpisu nahradit

Jak si pojištění sjednat

 1. Zašlete nám, prosím, žádost o vypracování nabídky na info@koop.cz.
  Nezapomeňte uvést obchodní firmu či jméno, sídlo a IČO.
 2. Obratem vám pošleme k vyplnění dotazník k hodnocení rizika a návrh dalšího postupu.
 3. Součástí hodnocení rizika je vždy i riziková prohlídka na místech pojištění, případně i za účasti námi pověřené expertní organizace a zástupce zajistitele.
 4. Po zhodnocení rizika bude připraven návrh podmínek pojištění. Bez hodnocení rizika nelze návrh podmínek pojištění připravit.

 

Dokumenty k pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti manažerů obchodní korporace