Co dělat, když chci ukončit pojištění?

Než se rozhodnete pojištění ukončit, dobře se rozmyslete. Pojištění osob, zejména životní pojištění, je zpravidla uzavíráno na relativně dlouhou dobu. U pojištění, které obsahuje i rezervotvornou část (investiční nebo kapitálové životní pojištění, důchodové pojištění), je na tuto dobu rozvrženo vytvoření hodnoty, kterou klient na konci pojištění očekává. Proto je u životního pojištění vždy nevýhodné tuto původně naplánovanou dobu nedodržet a pojištění ukončit před jejím uplynutím. Přesto existují možnosti řešení, pokud z různých důvodů o ukončení pojištění uvažujete. 

Snížení pojistného

U rizikového pojištění toho dosáhnete, snížíte-li částky, na které jste pojištěni nebo pojištění některého rizika vynecháte. U pojištění kombinovaného s tvorbou rezervy můžete snížit pojistné buď snížením pojištění rizik, nebo snížením plánované rezervy.

Pojištění bez plateb pojistného

Je-li u vašeho pojištění již vytvořena dostatečná rezerva, můžete přestat platit pojistné. Pojištění se pak bude vztahovat jen na smrt nebo dožití na částku, kterou vám vypočítáme při této změně.

Přerušení placení pojistného

U některých pojištění lze na čas přerušit placení pojistného, někdy je ale nutné ukončit pojištění rizik. Placení pojistného lze kdykoli obnovit.

Jak pojištění ukončit

Pojistník může ukončit pojištění osob jeho výpovědí, dohodou smluvních stran a odstoupením od smlouvy (jen při splnění zákonem daných podmínek).

1. Výpověď

Máte dvě možnosti, jak smlouvu vypovědět:

  • Smlouvu můžete vypovědět ke konci pojistného období, tj. ke splatnosti pojistného. Výpověď nám musíte doručit nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. 
  • Smlouvu můžete vypovědět do dvou měsíců od sjednání. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 

Formulář žádosti o ukončení smlouvy nám pošlete na Brněnská 634, Brno - Modřice, 664 42 nebo se zastavte na některé z poboček.

2. Dohoda

Můžete podat žádost o ukončení pojištění dohodou, ovšem v takovém případě je nutné vyčkat na naše vyjádření, zda k takové dohodě přistoupíme. V žádném případě neplatí, že podáním žádosti můžete smlouvu považovat za ukončenou.

Pojištění osob zaniká také uplynutím pojistné doby, zánikem pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí, smrtí pojištěného, výplatou odkupného pojistitelem, odvoláním souhlasu pojištěného se zpracováním jeho citlivých údajů a nezaplacením pojistného.

Ohledně dotazu na výpověď pojistné smlouvy je potřeba se obrátit na linku 957 105 105 nebo na info@koop.cz s číslem smlouvy, které by se výpověď týkala.

Pojištění, []