Registr smluv

Registr smluv je veřejně přístupný rejstřík, který byl zřízen k naplnění zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon“). Zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2016 a stanoví okruh smluv (včetně pojistných smluv), které podléhají povinnosti zveřejnění v tomto registru.

Jaká smlouva musí být zveřejněna?

Každá smlouva uzavřená s tzv. povinným subjektem musí být zveřejněna. Povinnými subjekty jsou zejména stát, některé obce, kraje, města nebo jiné právnické osoby, které jsou těmito subjekty zřízeny nebo vlastněny z více než poloviny, a to i prostřednictvím jiných osob. Jde tedy také o některé příspěvkové organizace, s.r.o. nebo třeba akciové společnosti.

Povinným subjektem není nikdy fyzická osoba ani fyzická osoba podnikatel

Zákon pro některé smlouvy stanoví výjimku ze zveřejnění. Takovou výjimkou jsou např. smlouvy, jejichž hodnota je nižší než 50.000 Kč. U pojistných smluv je touto hodnotou pojistné za dobu trvání pojištění (u smluv na dobu určitou) nebo pojistné za 5 let (u smluv na dobu neurčitou). 

Registr smluv – informace pro klienty

Co se stane, pokud smlouvu nikdo neuveřejní?

Každá smlouva, která nebude v registru smluv uveřejněna nejdéle do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena (= podepsána/uzavřena včasným zaplacením pojistného), bude od 1. 7. 2017 považována za zrušenou od počátku. To ve svém důsledku znamená povinnost pojišťovny vrátit veškeré pojistné, ale zároveň i povinnost nezaplatit pojistné plnění, i kdyby nastala škoda naplňující znaky pojistné události. Pokud už přeci jen bylo plněno, pak je oprávněná osoba povinna pojistné plnění vrátit.

Co mám dělat, když jsem povinným subjektem?

Pojistník se v pojistných smlouvách uzavřených s pojišťovnou zavazuje, že pojistnou smlouvu naplňující znaky zákona sám zveřejní.

Zveřejnění se provádí na stránkách portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/6bnaawp/agendy/index.html.

Před samotným zveřejněním musí ten, kdo zveřejnění provádí, znečitelnit zákonem stanovené informace. Mezi tyto informace patří např. osobní údaje (jméno a příjmení, bydliště nebo sídlo fyzické osoby podnikatele, datum narození a rodné číslo, telefon, e-mail, číslo účtu, údaje o zdraví, podpis…) nebo obchodní tajemství. Pojišťovna nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost znečitelnění.

Smlouva musí být zveřejněna ve strojově čitelném formátu (to znamená, že v ní lze vyhledávat kombinací kláves Ctrl+F). Pokud Vám taková smlouva od pojišťovny nepřišla, požádejte o ni svého získatele.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv uvádějte prosím do pole „Číslo smlouvy“ číslo zveřejňované pojistné smlouvy uvedené v jejím záhlaví, a to přesně v tomto formátu: „XXXXXXXXXX“. Zveřejňujete-li dodatek k pojistné smlouvě, do pole „Číslo smlouvy“ uvádějte prosím číslo zveřejňované pojistné smlouvy uvedené v jejím záhlaví, včetně uvedení čísla dodatku, a to přesně v tomto formátu: „XXXXXXXXXX-X“, kde poslední X představuje číslo zveřejňovaného dodatku.“

Pojistnou smlouvu je třeba uveřejnit celou, včetně všech jejích dodatků. Pokud byla smlouva uzavřena před účinností zákona, když ještě neplatila povinnost smlouvy zveřejňovat, a po 1. 7. 2016 je uzavřen jakýkoliv dodatek k této smlouvě, je třeba zveřejnit tento dodatek i s původní pojistnou smlouvou (včetně předchozích dodatků).

Kde najdu další informace?

Na stránkách Ministerstva vnitra https://smlouvy.gov.cz/ naleznete samotný registr smluv, informace, jak v něm zveřejňovat smlouvy, nebo úplné znění zákona.

V případě, že budete potřebovat informace od naší pojišťovny, obraťte se na svého získatele/makléře uvedeného na pojistné smlouvě.

Registr smluv – informace pro získatele

Co se stane, pokud smlouvu nikdo neuveřejní?

Každá smlouva, která nebude v registru smluv uveřejněna nejdéle do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena (= podepsána/uzavřena včasným zaplacením pojistného), bude od 1. 7. 2017 považována za zrušenou od počátku. To ve svém důsledku znamená povinnost pojišťovny vrátit veškeré pojistné, ale zároveň i povinnost nezaplatit pojistné plnění, i kdyby nastala škoda naplňující znaky pojistné události. Pokud už přeci jen bylo plněno, pak je oprávněná osoba povinna pojistné plnění vrátit.

Pro získatele to znamená, že bude povinen vrátit pojišťovně provizi, kterou za nezveřejněnou pojistnou smlouvu získal. Taková smlouva mu pak ani nebude počítána do kmene.

Co mám dělat, pokud sjednávám smlouvu s povinným subjektem?

Pojistník se v pojistných smlouvách uzavřených s pojišťovnou zavazuje, že pojistnou smlouvu naplňující znaky zákona sám zveřejní.

Úkol získatele u těchto smluv je zejména spolupracovat s pojišťovnou a řídit se jejími pokyny.

Pojišťovna si průběžně vede seznam subjektů, které jsou povinné ve smyslu zákona. Těmto subjektům posílá smlouvu v tzv. strojově čitelném formátu (to znamená, že v ní lze vyhledávat kombinací kláves Ctrl+F). Může se stát, že takto upravená smlouva klientovi nedorazí a klient se obrátí na svého získatele s žádostí o pomoc. V takovém případě kontaktujte pojišťovnu (Vašeho produktového disponenta).

Pokud pojišťovna zjistí, že pojistník smlouvu nezveřejnil, informuje o tom získatele prostřednictvím aplikace ToDo. Získatel se pak musí obrátit na klienta a zveřejnění zaurgovat, případně zjistit důvody, pro které klient smlouvu nezveřejnil nebo zveřejnit nechce. O těchto důvodech pak získatel informuje pojišťovnu.

Pojistnou smlouvu je třeba uveřejnit celou, včetně všech jejích dodatků. Pokud byla smlouva uzavřena před účinností zákona, když ještě neplatila povinnost smlouvy zveřejňovat, a po 1. 7. 2016 je uzavřen jakýkoliv dodatek k této smlouvě, je třeba zveřejnit tento dodatek i s původní pojistnou smlouvou (včetně předchozích dodatků). Výše uvedené se tedy bude týkat také každého dodatku, který s klientem budete uzavírat.

Kde najdu další informace?

Na stránkách Ministerstva vnitra https://smlouvy.gov.cz/ naleznete samotný registr smluv, informace, jak v něm zveřejňovat smlouvy, nebo úplné znění zákona.

V případě, že budete potřebovat další informace, obraťte se na naši pojišťovnu (Vašeho produktového disponenta).