Informace o zpracování osobních údajů

I. Zpracování osobních údajů související s pojišťovací činností

A. Jak zpracováváme osobní údaje v souvislosti s uzavíráním a plněním pojistné smlouvy?

Pokud projevíte zájem o uzavření některého z našich pojištění a zahájíte s námi jednání o uzavření pojistné smlouvy (ať už na naší pobočce, webových stránkách, prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele nebo jakýmkoli jiným způsobem), zpracováváme Vaše osobní údaje jako údaje zájemce o pojištění.

Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme zejména proto, abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb, a abychom před uzavřením pojistné smlouvy zhodnotili všechny okolnosti, které ovlivňují parametry návrhu pojistné smlouvy. Pokud nám udělíte souhlas, zpracováváme u některých pojištění také údaje o Vašem zdravotním stavu.

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte na tomto místě.

A.1.1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu a státní příslušnost

 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo a emailová adresa

 • Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění, kterými se rozumí zejména informace o povolání a sportovní činnosti (v případě pojištění osob), o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v případě pojištění majetku), údaje ve velkém technickém průkazu (v případě pojištění vozidel) apod.

 • Údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání a využívání našich služeb, o nastavení smluv a parametrech pojištění, záznamy emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů

 • Údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění, kterými se rozumí informace o Vašich potřebách a požadavcích, informace o Vaší finanční situaci, zkušenostech z oblasti investic, rizikové toleranci a schopnosti nést ztrátu, údaje o členech Vaší rodiny a Vašich zkušenostech souvisejících s pojištěním, a to včetně originálů nebo kopií dokumentů poskytnutých za tímto účelem.

Další informace v rámci pojištění osob

 • Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu, a genetické údaje z poskytnuté zdravotní dokumentace zahrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním.

Další informace v rámci neživotního pojištění

 • Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu, a genetické údaje z poskytnuté zdravotní dokumentace, zahrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním. Tyto údaje však zpracováváme pouze u pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti nebo v souvislosti s ním, kde je uzavření pojistné smlouvy vázáno na zjišťování zdravotního stavu.

A.1.2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely, a to buď na základě Vašeho souhlasu, nebo bez Vašeho souhlasu, máme-li pro zpracování jiný právní důvod. Níže se dozvíte více o jednotlivých účelech zpracování a právních důvodech tohoto zpracování.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy a našich oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy, pokud jste budoucí pojistník, nebo na základě našich oprávněných zájmů, pokud jste budoucí pojištěný, pro účely kalkulace (modelace), návrhu a uzavření pojistné smlouvy a posouzení přijatelnosti do pojištění.

Jinak řečeno proto, abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb a abychom před uzavřením pojistné smlouvy zhodnotili všechny okolnosti, které ovlivňují finální parametry návrhu pojistné smlouvy.

V případě, že jste budoucí pojištěný a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů, máte proti tomuto zpracování právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI.B. – „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme vaše osobní údaje pro účely:

 • zajištění řádného nastavení a plnění vztahů se zájemcem o pojištění, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti, a

 • ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

Nedojde-li ke vzniku pojištění, pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou zákonem upravujícím distribuci pojištění pro uchovávání dokumentů a záznamů. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI.B. – „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění právních povinností

I my jako pojišťovna musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.

Na základě plnění právní povinnosti zpracováváme vaše osobní údaje, a to zejména z důvodu dodržování zákona upravujícího distribuci pojištění, který nám ukládá povinnost uchovávat dokumenty a záznamy pořízené v souvislosti se sjednáváním pojištění. Nedojde-li ke vzniku pojištění, pro tento účel uchováváme osobní údaje po dobu stanovenou tímto zákonem pro uchovávání dokumentů a záznamů.

Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Další informace v rámci pojištění osob a neživotního pojištění

Zpracování citlivých osobních údajů

Pouze pokud s námi vedete jednání o uzavření pojistné smlouvy v oblasti pojištění osob nebo v neživotním pojištění ohledně pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti, zpracováváme také Vaše údaje o zdravotním stavu a genetické údaje.

Zpracování na základě Vašeho výslovného souhlasu

Na základě Vašeho výslovného souhlasu zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje pro účely modelace (kalkulace), návrhu a uzavření pojistné smlouvy a posouzení přijatelnosti do pojištění. Jinak řečeno proto, abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb a abychom před uzavřením pojistné smlouvy zhodnotili Váš zdravotní stav, který ovlivňuje finální parametry návrhu pojistné smlouvy.

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto po dobu trvání procesu uzavírání smlouvy, nedojde-li ke vzniku pojištění, tak maximálně po dobu stanovenou zákonem upravujícím distribuci pojištění pro uchovávání dokumentů a záznamů.

Tento souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu a genetických údajů do okamžiku odvolání. Odvoláním souhlasu také není dotčeno zpracování, ke kterému dochází na základě plnění právní povinnosti.

Zpracování na základě ochrany našich oprávněných zájmů (ochrany právních nároků)

Na základě našich oprávněných zájmů a na základě výjimky pro zpracování, které je nezbytné pro určení, obhajobu a výkon právních nároků, zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje pro účely:

 • zajištění řádného nastavení a plnění vztahů se zájemcem o pojištění, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti, a

 • ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

Nedojde-li ke vzniku pojištění, pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou zákonem upravujícím distribuci pojištění pro uchovávání dokumentů a záznamů. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění právních povinností

I my jako pojišťovna musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.

Na základě plnění právní povinnosti zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje zejména z důvodu dodržování zákona upravujícího distribuci pojištění, který nám ukládá povinnost uchovávat dokumenty a záznamy pořízené v souvislosti se sjednáváním pojištění. Nedojde-li ke vzniku pojištění, pro tento účel uchováváme osobní údaje po dobu stanovenou tímto zákonem pro uchovávání dokumentů a záznamů.

Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

A.1.3. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny uvedené osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli správce. Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete v sekci I.C. – „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“.

A.1.4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás tím, že nám je vyplníte na příslušných formulářích a v předsmluvní dokumentaci v rámci modelace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy.

Údaje o Vašem zdravotním stavu získáváme především prostřednictvím zdravotního dotazníku (lékařské zprávy).

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence (zejména veřejný rejstřík a insolvenční rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. § 129b zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) nebo pokud jinému subjektu dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů.

A.1.5. Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Při zpracování osobních údajů využíváme v některých případech prvky automatizovaného rozhodování. To se uplatní v rámci modelace (kalkulace), návrhu pojistné smlouvy. Jedná se tak o zpracování, které je nezbytné k uzavření nebo plnění pojistné smlouvy.

Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš modelační (kalkulační) program na základě Vašich osobních údajů a dalších dostupných informací vypočítá pojistné, popř. pojistnou částku. Tyto procesy probíhají automatizovaně bez zapojení lidského prvku. Toto nám ve výsledku umožňuje soustředit se na to, abychom Vám poskytovali i jiné služby a zlepšovali naše produkty.

Můžete požadovat, aby takové rozhodnutí bylo přezkoumáno, zejména pokud se domníváte, že automatizované rozhodnutí je nesprávné.

A.1.6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží řada práv. Co je obsahem jednotlivých práv a jak je lze uplatnit, se můžete dozvědět v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

Pokud s námi již máte uzavřenou pojistnou smlouvu, jejíž jste smluvní stranou, zpracováváme Vaše osobní údaje jako údaje pojistníka.

Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme zejména proto, abychom mohli vyřizovat Vaše požadavky související s pojištěním a abychom Vám nebo jiné oprávněné osobě mohli poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události. Vaše údaje ale také zpracováváme pro to, abychom mohli přesněji odhadovat pojistné riziko, mohli hájit naše právní nároky v různých řízeních a zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů. Vaše osobní údaje zpracováváme i tehdy, pokud nám to ukládá právní předpis.

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte na tomto místě.

A.2.1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu a státní příslušnost

 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo a emailová adresa

 • Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění, kterými se rozumí zejména informace o povolání a sportovní činnosti (v případě pojištění osob), o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v případě pojištění majetku), údaje ve velkém technickém průkazu (v případě pojištění vozidel) apod.

 • Údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání a využívání našich služeb, o nastavení smluv a parametrech pojištění, údaje získané během likvidace, údaje získané v rámci služby KOOPortál, záznamy emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů

 • Údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění, kterými se rozumí informace o Vašich potřebách a požadavcích, ale také informace o Vaší finanční situaci, zkušenostech z oblasti investic, rizikové toleranci a schopnosti nést ztrátu, údaje o členech Vaších rodiny a Vašich zkušenostech souvisejících s pojištěním, a to včetně originálů nebo kopií dokumentů poskytnutých za tímto účelem

V případě, že podepisujete pojistnou smlouvu nebo jiný dokument prostřednictvím podepisovacího zařízení, shromažďujeme také biometrické údaje v tomto podpisu obsažené. Jde například o rychlost, zrychlení a dobu podpisu.

A.2.2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely, a to buď na základě Vašeho souhlasu, nebo bez Vašeho souhlasu, máme-li pro zpracování jiný právní důvod. Níže se dozvíte více o jednotlivých účelech zpracování a právních důvodech tohoto zpracování.

Zpracování citlivých osobních údajů

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů (ochrany právních nároků)

Podepisujete-li smlouvu nebo jiný dokument prostřednictvím podepisovacího zařízení, shromažďujeme biometrické údaje obsažené ve Vašem podpisu také na základě našeho oprávněného zájmu a výjimky pro zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účel:

 • ochrany našich právních nároků (jinak řečeno proto, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení).

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění), a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Zpracování ostatních osobních údajů (tj. vyjma citlivých osobních údajů)

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, a to pro účely:

 • modelace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy (jinak řečeno proto, abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb),

 • posouzení přijatelnosti do pojištění (jinak řečeno proto, abychom zhodnotili všechny okolnosti ve vazbě na riziko pojistné události),

 • správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno proto, abychom mohli vyřizovat Vaše požadavky související s pojištěním), a

 • likvidace pojistné události (jinak řečeno proto, abychom mohli poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události).

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu též pro účely:

 • zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících vztahů s pojištěným, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti (např. pro vedení našich interních evidencí a provádění průzkumů spokojenosti),

 • zajištění a soupojištění (jinak řečeno proto, abychom mohli Vaše údaje předat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili Vaše pojistné riziko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění, nebo jiné pojišťovně, abychom si rovněž s ní rozdělili pojistné riziko), kde je naším oprávněným zájmem rozložení rizik a ochrana solventnosti,

 • statistiky a cenotvorby (jinak řečeno proto, abychom mohli na základě Vašich údajů přesněji odhadovat pojistné riziko), kde je naším oprávněným zájmem vyhodnocování a řízení rizik,

 • ochrany našich právních nároků (jinak řečeno proto, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na straně pojistitele, a

 • prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání (jinak řečeno proto, abychom zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění právních povinností

I my jako pojišťovna musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a jiného protiprávního jednání),

 • zákona upravujícího distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů a za tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby týkající se průběhu sjednávání pojištění),

 • zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů),

 • zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí), a

 • zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (tento zákon ukládá povinnost vyměňovat si s jinými finančními institucemi informace o osobách, na které se v jiném státě vztahují daňové povinnosti).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Informace v rámci zákonného pojištění

Jste-li fyzická osoba vystupující jako zaměstnavatel v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (zákonné pojištění), zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb na základě a pro účely plnění zákonné povinnosti vyplývající z § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou mohou stávající i bývalí zaměstnanci uplatnit své nároky vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání. Protože je toto zpracování prováděno na základě zákona, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

A.2.3. Proč zpracováváme osobní údaje pro účely marketingu?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely marketingu, a to na základě našich oprávněných zájmů a případně i na základě Vašeho souhlasu. Veškeré informace o zpracování osobních údajů pro účely marketingu naleznete v sekci Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s marketingem?.

A.2.4. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny uvedené osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli správce. Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete v sekci I.C. – „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“.

Další informace v rámci pojištění vozidel

V případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla můžeme vaše osobní údaje předávat také České kanceláři pojistitelů (IČO: 70099618) v rámci plnění evidenční povinnosti dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

A.2.5. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo Vámi v rámci jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s Vámi (změna smlouvy, uplatnění práva na opravu apod.), a to případně i v souvislosti s jiným pojištěním.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás tím, že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci a v rámci telefonických hovorů, a to jak při kalkulaci (modelaci), návrhu a uzavření pojistné smlouvy, tak při následné správě pojištění a řešení pojistných událostí.

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence (zejména veřejný rejstřík a insolvenční rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. § 129b zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) nebo pokud jinému subjektu dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů.

A.2.6. Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Při zpracování osobních údajů využíváme v některých případech prvky automatizovaného rozhodování. To se uplatní zejména v rámci kalkulace (modelace), návrhu pojistné smlouvy (včetně jejího obnovení) a dále v rámci její správy. Jedná se tak o zpracování, které je nezbytné pro uzavření a plnění pojistné smlouvy.

Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš kalkulační (modelační) program na základě Vašich osobních údajů a dalších dostupných informací vypočítá pojistné, popř. pojistnou částku. Stejně tak tento program kontroluje a hlídá zejména včasné zaplacení pojistného nebo v případě prodlení s úhradou Vás upozorní, případně informuje o zániku pojistné smlouvy. Tyto procesy probíhají automatizovaně bez zapojení lidského prvku. Toto nám ve výsledku umožňuje soustředit se na to, abychom Vám poskytovali i jiné služby a zlepšovali naše produkty.

Můžete požadovat, aby takové rozhodnutí bylo přezkoumáno, zejména pokud se domníváte, že automatizované rozhodnutí je nesprávné.

Další informace v rámci neživotního pojištění a pojištění vozidel

Prostřednictvím automatizovaného rozhodování je pomocí kalkulačního programu také zajištěna automatická obnova smluv.

A.2.7. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží řada práv. Co je obsahem jednotlivých práv a jak je lze uplatnit, se můžete dozvědět v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

Pokud jste osobou, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje (a to ať už v případě, že jste smlouvu osobně podepsal nebo nám Vaše údaje sdělil pojistník), zpracováváme Vaše údaje jako údaje pojištěného.

Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme zejména proto, abychom mohli vyřizovat Vaše požadavky související s pojištěním a abychom Vám nebo jiné oprávněné osobě mohli poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události. Vaše údaje ale také zpracováváme pro to, abychom mohli přesněji odhadovat pojistné riziko, mohli hájit naše právní nároky v různých řízeních a zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů. Vaše osobní údaje zpracováváme i tehdy, pokud nám to ukládá právní předpis.

U některých pojištění zpracováváme také údaje o Vašem zdravotním stavu, přičemž pro takové zpracování ve většině případů nepotřebujeme Váš souhlas.

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte na tomto místě.

A.3.1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu a státní příslušnost

 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo a emailová adresa

 • Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění, kterými se rozumí zejména informace o povolání a sportovní činnosti (v případě pojištění osob), o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v případě pojištění majetku), údaje ve velkém technickém průkazu (v případě pojištění vozidel) apod.

 • Údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání a využívání našich služeb, o nastavení smluv a parametrech pojištění, údaje získané během likvidace, záznamy emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů

V případě, že podepisujete pojistnou smlouvu nebo jiný dokument prostřednictvím podepisovacího zařízení, shromažďujeme také biometrické údaje v tomto podpisu obsažené. Jde například o rychlost, zrychlení a dobu podpisu.

Další informace v rámci neživotního pojištění a pojištění osob

 • Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu, a genetické údaje z poskytnuté zdravotní dokumentace zahrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním. V neživotním pojištění však tyto údaje zpracováváme pouze u pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti nebo v souvislosti s ním, kde je uzavření pojistné smlouvy vázáno na zjišťování zdravotního stavu.

A.3.2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely, a to buď na základě Vašeho souhlasu, nebo bez Vašeho souhlasu, máme-li pro zpracování jiný právní důvod. Níže se dozvíte více o jednotlivých účelech zpracování a právních důvodech tohoto zpracování.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu pro účely:

 • modelace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy (jinak řečeno proto, abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb),

 • posouzení přijatelnosti do pojištění (jinak řečeno proto, abychom zhodnotili všechny okolnosti ve vazbě na riziko pojistné události),

 • správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno proto, abychom mohli vyřizovat Vaše požadavky související s pojištěním),

 • likvidace pojistné události (jinak řečeno proto, abychom mohli poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události),

 • zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících vztahů s pojištěným, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti (např. pro vedení našich interních evidencí, provádění průzkumů spokojenosti),

 • zajištění a soupojištění (jinak řečeno proto, abychom mohli Vaše údaje předat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili Vaše pojistné riziko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění, nebo jiné pojišťovně, abychom si rovněž s ní rozdělili pojistné riziko), kde je naším oprávněným zájmem rozložení rizik a ochrana solventnosti,

 • statistiky a cenotvorby (jinak řečeno proto, abychom mohli na základě Vašich údajů přesněji odhadovat pojistné riziko), kde je naším oprávněným zájmem vyhodnocování a řízení rizik,

 • ochrany našich právních nároků (jinak řečeno proto, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na straně pojistitele, a

 • prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání (jinak řečeno proto, abychom zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

 • Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

  Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

  Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění právních povinností

  I my jako pojišťovna musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.

  Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

  zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a jiného protiprávního jednání),

  zákona upravujícího distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, a za tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby týkající se průběhu sjednávání pojištění),

  • zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů),

  • zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí),

  • zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (tento zákon ukládá povinnost vyměňovat si s jinými finančními institucemi informace o osobách, na které se v jiném státě vztahují daňové povinnosti).

  Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

  Další informace v rámci skupinových pojištění

  V rámci skupinových pojištění (např. pojištění flotil) zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu ke shora uvedeným účelům identifikační a kontaktní údaje pojištěných osob, které nám poskytl pojistník.

  Další informace pro rámcové pojistné smlouvy

  Pro rámcové pojistné smlouvy zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu ke shora uvedeným účelům identifikační a kontaktní údaje pojištěných osob, které nám poskytl pojistník.

  Další informace v rámci neživotního pojištění a pojištění osob

  V rámci pojištění osob a v neživotním pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti zpracováváme také Vaše údaje o zdravotním stavu a genetické údaje.

  Zpracování citlivých osobních údajů

  Zpracování na základě Vašeho výslovného souhlasu

  Na základě Vašeho výslovného souhlasu zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje pro účely modelace (kalkulace), návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění a zajištění a soupojištění. Jinak řečeno proto, abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb a abychom před uzavřením pojistné smlouvy zhodnotili Váš zdravotní stav, který ovlivňuje finální parametry návrhu pojistné smlouvy.

  Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto údaje po dobu trvání procesu uzavírání smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

  Tento souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu a genetických údajů do okamžiku odvolání. Odvoláním souhlasu také není dotčeno zpracování, ke kterému dochází na základě plnění právní povinnosti.

  Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě ochrany našich oprávněných zájmů (ochrany právních nároků)

  Na základě našich oprávněných zájmů a na základě výjimky pro zpracování, které je nezbytné pro určení, obhajobu a výkon právních nároků, zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje pro účely:

  • zajištění řádného nastavení a plnění vztahů s pojištěným, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti, a

  • ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

  Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z pojištění a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

  Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

A.3.3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny uvedené osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli správce. Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete v sekci I.C. – „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“.

Další informace v rámci cestovního pojištění

V některých případech cestovního pojištění (zejména v případě repatriace) předáváme Vaše osobní údaje a údaje o zdravotním stavu a genetické údaje zdravotnickým zařízením v zahraničí a dle sjednaného pojištění i v zemích mimo Evropskou unii. To vždy pouze v případě, kdy je takové předání nezbytné k poskytnutí zdravotních služeb v těchto zemích, a tedy takové předání je nezbytné pro plnění smlouvy, která byla uzavřena ve Vašem zájmu na Vaše pojistné riziko.

Další informace v rámci pojištění vozidel

V případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla můžeme vaše osobní údaje předávat také České kanceláři pojistitelů (IČO: 70099618) v rámci plnění evidenční povinnosti dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

A.3.4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo Vámi v rámci jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s Vámi (změna smlouvy, uplatnění práva na opravu apod.), a to případně i v souvislosti s jiným pojištěním.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás tím, že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci a v rámci telefonických hovorů, a to jak při kalkulaci (modelaci), návrhu a uzavření pojistné smlouvy, tak při následné správě pojištění a řešení pojistných událostí.

Údaje o Vašem zdravotním stavu získáváme především prostřednictvím zdravotního dotazníku (lékařské zprávy).

Ať již v rámci individuálního nebo skupinového pojištění, získáváme prostřednictvím těchto formulářů Vaše osobní údaje v některých případech přímo od pojistníka (např. pokud rodič poskytuje informace o svých dětech).

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence (zejména veřejný rejstřík a insolvenční rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. § 129b zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) nebo pokud jinému subjektu dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů.

A.3.5. Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Při zpracování osobních údajů využíváme v některých případech prvky automatizovaného rozhodování. To se uplatní zejména v rámci kalkulace (modelace) a návrhu pojistné smlouvy a posouzení přijatelnosti do pojištění. Na základě Vašeho souhlasu jsou v rámci procesu automatizovaného rozhodování zohledněny údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje.

Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš kalkulační (modelační) program na základě Vašich osobních údajů a dalších dostupných informací vypočítá pojistné, popř. pojistnou částku. Tyto procesy probíhají automatizovaně bez zapojení lidského prvku. Toto nám ve výsledku umožňuje soustředit se na to, abychom Vám poskytovali i jiné služby a zlepšovali naše produkty.

Můžete požadovat, aby takové rozhodnutí bylo přezkoumáno, zejména pokud se domníváte, že automatizované rozhodnutí je nesprávné.

A.3.6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží řada práv. Co je obsahem jednotlivých práv a jak je lze uplatnit, se můžete dozvědět v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

Pokud nejste pojištěným a zároveň uplatňujete pojistné plnění, protože Vám byla způsobena újma nebo škoda, zpracováváme Vaše osobní údaje jako údaje poškozeného.

Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme zejména proto, abychom Vám mohli poskytnout požadované pojistné plnění v případě pojistné události. Vaše údaje ale také zpracováváme pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v různých řízeních a zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů. Vaše osobní údaje zpracováváme i tehdy, pokud nám to ukládá právní předpis.

U některých pojištění zpracováváme také údaje o Vašem zdravotním stavu, přičemž pro takové zpracování nepotřebujeme Váš souhlas.

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte na tomto místě.

A.4.1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu a státní příslušnost

 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo a emailová adresa

 • Údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje získané během likvidace, emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů

Pouze pokud Vám byla způsobena újma na zdraví, zpracováváme také údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu, a genetické údaje z poskytnuté zdravotní dokumentace zahrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním.

A.4.2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely a na základě různých právních důvodů. Níže se dozvíte více o jednotlivých účelech zpracování a právních důvodech tohoto zpracování.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme vaše osobní údaje pro účely:

 • likvidace pojistné události a zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících vztahů s pojištěným, případně poškozeným, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti, a

 • ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z pojištění, tedy po dobu provedení likvidace pojistné události a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění právních povinností

I my jako pojišťovna musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje, a to zejména z důvodu dodržování zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a zákona upravujícího distribuci pojištění.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Další informace v rámci neživotního pojištění a pojištění vozidel

Zpracování citlivých osobních údajů

Pouze pokud Vám byla způsobena újma na zdraví, zpracováváme také Vaše údaje o zdravotním stavu a genetické údaje.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě ochrany našich oprávněných zájmů (ochrany právních nároků)

Na základě našich oprávněných zájmů a na základě výjimky pro zpracování, které je nezbytné pro určení, obhajobu a výkon právních nároků, zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje pro účely:

 • likvidace pojistné události a zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících vztahů s pojištěným, případně poškozeným, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti, a

 • ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z pojištění, tedy po dobu provedení likvidace pojistné události a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Další informace v rámci zákonného pojištění

Jste-li poškozený v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (zákonné pojištění), zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje na základě plnění zákonných povinností, v případě údajů o Vašem zdravotním stavu také na základě výjimky pro zpracování nezbytné pro plnění povinností a výkonu zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva, vyplývajících z § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Pro tyto účely zpracovávané osobní údaje uchováváme po dobu 15 let od skončení likvidace pojistné události a v případě, že je poskytována renta, po dobu 30 let od ukončení její výplaty. Protože je toto zpracování prováděno na základě zákona, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

A.4.3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny uvedené osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli správce. Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete v sekci I.C. – „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“.

A.4.4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo Vámi v rámci likvidace pojistné události, popřípadě nám Vaše údaje sdělil pojistník nebo pojištění v rámci oznámení škodné události, abychom Vás mohli kontaktovat.

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence (zejména veřejný rejstřík a insolvenční rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. § 129b zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví).

A.4.5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží řada práv. Co je obsahem jednotlivých práv a jak je lze uplatnit, se můžete dozvědět v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

Pokud nejste zájemce o pojištění, pojistník, pojištěný ani poškozený, můžeme ještě Vaše osobní údaje zpracovávat jako údaje třetí osoby (ať již obmyšleného, oprávněné osoby, lékaře, poskytovatele zdravotních služeb, dotčené osoby nebo zájemce/žadatele/spolužadatele o spotřebitelský úvěr).

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte na tomto místě.

A.5.1. Jste obmyšlenou osobou nebo oprávněnou osobou?

Pokud jste obmyšlenou nebo oprávněnou osobou, tedy osobou, která má právo na pojistné plnění, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje na základě našich oprávněných zájmů a na základě plnění právní povinnosti tak, abychom Vám mohli v případě pojistné události vyplatit pojistné plnění.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely likvidace pojistných událostí, ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání a zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících vztahů s pojištěným, případně obmyšlenou nebo oprávněnou osobou, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti a předcházení vzniku škod na straně pojistitele.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI.B. – „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění právních povinností

Osobní údaje obmyšleného nebo oprávněné osoby zpracováváme také proto, abychom splnili zákonné povinnosti, které nám ukládají zejména následující zákony:

 • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a jiného protiprávního jednání),

 • zákon upravující distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, a za tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby týkající se průběhu sjednávání pojištění),

 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu nejen klientů, ale i jejich zástupců a obmyšlených osob), a

 • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

A.5.2. Jste lékařem nebo pověřeným poskytovatelem zdravotních služeb?

Pokud jste lékařem nebo pověřeným poskytovatelem zdravotních služeb, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje na základě našich oprávněných zájmů.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely modelace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění a likvidace pojistných událostí, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

A.5.3. Jste dotčenou osobou v rámci pojištění přerušení provozu?

Pokud jste dotčenou osobou v rámci pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje na základě Vašeho souhlasu, na základě našich oprávněných zájmů a na základě plnění právní povinnosti.

Zpracování citlivých osobních údajů

Zpracování citlivých osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Na základě Vašeho výslovného souhlasu zpracováváme v nezbytném rozsahu údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje, a to pro účely:

 • kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy (jinak řečeno proto, abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb),

 • posouzení přijatelnosti do pojištění (jinak řečeno proto, abychom zhodnotili Váš zdravotní stav ve vazbě na riziko pojistné události),

 • zajištění a soupojištění (jinak řečeno proto, abychom mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje předat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění, nebo jiné pojišťovně, abychom si rovněž s ní rozdělili pojistné riziko).

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto údaje po dobu trvání procesu uzavírání smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

Tento souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy, resp. přistoupení k pojistné smlouvě. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu a genetických údajů do okamžiku odvolání.

Zpracování citlivých osobních údajů bez Vašeho souhlasu - na základě oprávněného zájmu (ochrany právních nároků)

Na základě našich oprávněných zájmů a na základě výjimky pro zpracování, které je nezbytné pro určení, obhajobu a výkon právních nároků, zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje pro účely:

 • likvidace pojistné události (jinak řečeno proto, abychom mohli poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události),

 • správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno proto, abychom i po uzavření smlouvy mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje použít pro vyřizování Vašich žádostí), s výjimkou změny pojistné smlouvy zahrnující posouzení přijatelnosti do pojištění, kterou provádíme na základě Vašeho souhlasu,

 • prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání (jinak řečeno proto, abychom zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů), a

 • ochrany našich právních nároků (jinak řečeno proto, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování ostatních osobních údajů (tj. vyjma citlivých osobních údajů)

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, zajištění a soupojištění, likvidace pojistných událostí, správy a ukončení pojistné smlouvy, ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti a předcházení vzniku škod na straně pojistitele.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

A.5.4. Jste zájemcem (žadatelem/spolužadatelem) o spotřebitelský úvěr u České spořitelny, a.s. a/nebo Stavebni spořitelny České spořitelny, a.s.?

Pokud jste zájemcem (žadatelem/spolužadatelem) o zprostředkování spotřebitelského úvěru u České spořitelny, a.s. a/nebo Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. zpracováváme Vaše osobní údaje (vyjma citlivých osobních údajů) bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost a dále z důvodu plnění právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů.

Vezměte též na vědomí, že Vaše osobní údaje zpracovává/bude zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, nebo bez Vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti zejména Česká spořitelna, a.s. a/nebo Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (tj. jako poskytovatelé spotřebitelského úvěru, pro které vykonáváme zprostředkovatelskou činnost v oblasti distribuce spotřebitelských úvěrů), a to v závislosti na tom, zda využijete jejich nabídky služeb.

Detailnější informace o účelu zpracování Vašich osobních údajů správci - Českou spořitelnou, a.s. a/nebo Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s., jakož i o právním základu takového zpracování, Vám budou poskytnuty v rámci procesu sjednání příslušného produktu/služby, tj. při podpisu příslušné smlouvy.

Zpracování citlivých osobních údajů

Údaje o zdravotním stavu v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru nevyžadujeme. Na straně České spořitelny, a.s. a/nebo Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. mohou být tyto údaje zpracovávány pouze v rámci specifických produktů a služeb, a to vždy s Vaším souhlasem.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (tj. v rámci přípravy smlouvy)

Na tomto právním základu zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přípravy podkladů pro uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (jinak řečeno pro to, abychom zjistili Vaše požadavky a potřeby a tyto předali poskytovateli spotřebitelského úvěru).

Pro tento účel zpracovávané osobní údaje uchováváme po dobu 5 let ode dne, kdo došlo k jednání, na jehož základě dokumenty nebo záznamy vznikly.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění právních povinností

Jako samostatný zprostředkovatel musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pro zpracování na základě a pro účely plnění právní povinnosti nemusíme získat Váš souhlas. Na tomto právním základu zpracováváme bez ohledu na to, zda jste žadatel nebo spolužadatel, Vaše osobní údaje, a to z důvodu dodržování povinností, které nám ukládá zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Pro tento účel zpracovávané osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 5 let ode dne, kdo došlo k jednání, na jehož základě dokumenty nebo záznamy vznikly. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě našich oprávněných zájmů

Na tomto právním základu zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely ochrany našich právních nároků, kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod.

Pro tento účel zpracovávané osobní údaje uchováváme v případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení, a to po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Byla-li Vaše žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta, uchováváme Vaše osobní údaje vždy pouze po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy, tj. 1 rok ode dne, kdy byla žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta.

B. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s marketingem?

V rámci pojišťovací činnosti se Vám snažíme nabízet naše produkty a služby, případně Vás odměňovat formou odměn a slev u některých našich partnerů. Tyto marketingové aktivity vykonáváme: 

 • v určitých případech bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu, a
 • v určitých případech pouze na základě Vašeho souhlasu.

Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a informovat Vás o našich nových produktech a službách. Nabídku od nás můžete dostat elektronicky, zejména SMS zprávou, emailem, přes sociální sítě nebo telefonicky, nebo klasickým dopisem či osobně od našich zástupců.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI.B. – „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebudeme Vaše osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat. V takovém případě také přestaneme provádět marketingové aktivity prováděné na základě Vašeho souhlasu.

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:

 • zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky, a

 • provádění našich vlastních marketingových aktivit, které přesahují náš oprávněný zájem, kdy se jedná o zpracování za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek, v rámci kterých můžeme sledovat Vaše chování, spojovat osobní údaje shromážděné pro odlišné účely a používat pokročilé analytické techniky.

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, avšak můžete jej kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, nebude možné některé naše nabídky plně přizpůsobit Vašim potřebám a nebudeme Vám zasílat slevy či nabídky třetích stran.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 • externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence týkající se pojištění, tedy pro účely naší vnitřní administrativní potřeby,

 • advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků:

 • [Global Collect, s.r.o. (IČO: 02147343) /Mašek advokáti s.r.o. (IČ O26436451)

 • marketingové agentury v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních aktivit, tedy pro účely nabízení našich vlastních produktů a služeb:

 • [Click4Survey s.r.o. (IČO: 24264016) a CONFESS Research s.r.o. (IČO: 26738384) / Český marketing s.r.o. (IČO: 01438123) a VIVmail s.r.o. (IČO: 28445937) / Gfk Czech, s.r.o. (IČO: 15271757), IPSOS, s.r.o. (IČO: 26738902), KANTAR CZ, s.r.o. (IČO: 45801851), MARKET VISION, s.r.o. (IČO: 26502097), STEM/MARK, a.s., (IČO: 61859591)/ Lemonade s.r.o.(IČO:27383661 )/Attendu s.r.o. (IČO:24721123) ]

 • externí likvidátoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely likvidace pojistných událostí:

 • [Global Expert s.r.o. (IČO: 27472850)]

 • smluvní lékaři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje o zdravotním stavu pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění nebo likvidace pojistných událostí,

 • pojišťovací zprostředkovatelé v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy nebo pro účely zasílání našich reklamních sdělení,

 • poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby:

 • [AIS Servis, s.r.o. (IČO: 26264315)/ VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Rakousko)]

 • další pojišťovny, které pro nás v rámci outsourcingu provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o sdílení nákladů.

Pro zpracování osobních údajů u rámcových pojistných smluv rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli u rámcových pojistných smluv jsou zejména:

 • Česká spořitelna a.s. (IČO: 45244782) v případě, kdy pro nás zpracovává osobní údaje pro účely zpracování nabídky pojištění a přijetí do pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění a správy a ukončení pojištění,
 • společnosti zapojené do procesu posuzování pojistné rizika v případě, kdy zpracovávají osobní údaje formou tele-underwritingu pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění: Swiss Re Europe S.A. (Německo)
 • externí likvidátoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely likvidace pojistných událostí: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (IČO: 25080954)
 • Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli správce. Tyto společnosti již nezpracovávají údaje na náš pokyn.

  Jedná se zejména o zajišťovny, tedy společnosti, se kterými jsme si rozdělili pojistné riziko a které v případě pojistné události ponesou část výdajů na pojistné plnění, nebo jiné pojišťovny, abychom si rovněž s nimi rozdělili pojistné riziko.

  Níže naleznete seznam zajišťoven, se kterými trvale spolupracujeme, jedná se zejména o:

  • v případě pojištění osob - [VIG RE zajišťovna, a.s. (Česká republika), VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Rakousko) / SCOR Global Life SE (Francie), Munich Re - Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Německo), Swiss Re - Swiss Re Europe S.A. (Německo)

   Partner Re (Partner Reinsurance Europe SE) (Švýcarsko)

 • případě neživotního pojištění - VIG RE zajišťovna, a.s. (Česká republika), SCOR Global Life SE (Francie), Munich Re - Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Německo), Swiss Re - Swiss Re Europe S.A. (Německo), Partner Re (Partner Reinsurance Europe SE) (Švýcarsko), CHUBB European Group Limited. (Velká Británie)
 • Současně můžeme předávat osobní údaje také České asociaci pojišťoven (IČO: 49624024) a ostatním pojišťovnám, a to v rámci plnění povinností při prevenci a odhalování pojistného podvodu dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a dále v nezbytném rozsahu společnostem provádějícím audit naší činnosti. Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

  Na základě Vaší žádosti adresované zaměstnavateli, který Vám přispívá na pojistné, předáváme tomuto zaměstnavateli údaje (s výjimkou citlivých osobních údajů), a to v rozsahu a po dobu, které jsou nezbytně nutné pro provedení platby.

  Další informace v rámci pojištění vozidel

  V případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla můžeme osobní údaje předávat také České kanceláři pojistitelů (IČO: 70099618) v rámci plnění evidenční povinnosti dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

  Další informace v rámci neživotního pojištění

  V případě pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti můžeme na základě Vašeho výslovného souhlasu předávat osobní údaje také zajišťovnám v zemích mimo Evropskou unii. Nedokážeme však dopředu určit, kterou zajišťovnu v konkrétním případě zvolíme.

  D. Dokumentace ke stažení
  Informace o zpracování osobních údajů v zákonném pojištění
  Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob
  Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění
  Informace o zpracování osobních údajů v pojištění vozidel
  Informační memorandum o spotřebitelském úvěru
  Informacní list o ochraně osobních údaju pro rámcové pojistné smlouvy

  II. Zpracování osobních údajů zástupců osob jednajících s pojišťovnou

  A. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje, jste-li zástupcem osob jednajících s pojišťovnou?

  Ať již zastupujete osobu, která s námi jedná o uzavření pojistné nebo dodavatelské smlouvy, nebo zastupujete jinou osobu při nahlašování pojistné události, zpracováváme Vaše osobní údaje. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte na tomto místě

  • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul a datum narození

  • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely a na základě různých právních důvodů. Níže se dozvíte více o jednotlivých účelech zpracování a právních důvodech tohoto zpracování.

  A.2.1. Proč zpracováváme osobní údaje zástupců v pojištění?

  Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

  Pokud jste zástupce pojistníka nebo pojištěného, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, a to pro účely modelace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, ochrany našich právních nároků, prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání.

  Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

  Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

  Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění právních povinností

  Osobní údaje zástupce pojistníka nebo pojištěného zpracováváme také proto, abychom splnili zákonné povinnosti, které nám ukládají zejména následující zákony:

  • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a jiného protiprávního jednání),

  • zákon upravující distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, a za tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby týkající se průběhu sjednávání pojištění),

  • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu nejen klientů, ale i jejich zástupců a obmyšlených osob), a

  • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí).

  Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

  A.2.2. Proč zpracováváme osobní údaje zástupců v rámci dodavatelských smluv?

  Pokud zastupujete některého z našich dodavatelů, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, a to pro účely vnitřní administrativní potřeby a ochranu našich právních nároků.

  Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvních vztahem prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

  Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

  Nejvíce osobních údajů získáme přímo od Vás tím, že nám je sdělíte v rámci jednání o smlouvě, případně při jednáních, která se smlouvou souvisejí.

  V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží řada práv. Co je obsahem jednotlivých práv a jak je lze uplatnit, se můžete dozvědět v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

  III. Zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

  A. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s náborovým procesem?

  Pokud projevíte zájem pracovat pro naši společnost, zpracováváme Vaše údaje jako údaje uchazeče o zaměstnání. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme proto, abychom mohli provést náborový proces a hodnotit jednotlivé uchazeče. Vaše údaje ale také zpracováváme pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v různých řízeních a zamezili škodám, které nám v souvislosti s nimi mohou vzniknout. S Vaším souhlasem si Vaše osobní údaje ponecháme pro případ, že bychom Vás v budoucnu chtěli kontaktovat, a údaje můžeme předat také společnostem v rámci naší skupiny. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte na tomto místě.

  • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, datum narození a pohlaví

  • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa

  • Údaje související s výkonem práce, kterými se rozumí zejména informace o Vašem vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí zkušenosti a reference

  • Údaje o posouzení Vaší vhodnosti, kterými se rozumí hodnocení vhodnosti (včetně výsledků z assessment centra) a výsledky testů

  V rámci náborového procesu zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. Osobní údaje přitom zpracováváme na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy, na základě našich oprávněných zájmů a případně i na základě Vašeho souhlasu.

  Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy

  Na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti, a to za účely hodnocení uchazečů o zaměstnání a provedení náborového procesu. Konkrétně proto, abychom Vás mohli zvát na pohovory a komunikovat s Vámi a abychom mohli z poskytnutých podkladů posoudit Vaši vhodnost na obsazení volného pracovního místa.

  Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání náborového procesu, po delší dobu pouze v případě, že nám k dalšímu zpracování v databázi uchazečů udělíte souhlas.

  Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

  Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti, a to za účelem ochrany našich právních nároků. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem podrobněji popsaným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“.

  Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení náborového procesu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s náborovým procesem prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

  Zpracování na základě Vašeho souhlasu pro účely vedení databáze uchazečů

  Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce proto, abychom Vás my nebo společnosti skupiny mohli případně oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou. Společnostmi skupiny jsou [Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (IČO: 47116617) / Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (IČO: 63998530) / VIG RE zajišťovna, a.s. (IČO: 28445589) / Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s., (IČO: 60751070) / ČPP Servis, s.r.o. (IČO: 28435648) / AIS Servis, s.r.o. (IČO: 26264315) / S-správa nemovitostí, a.s. (IČO: 01807935) / Benefita, a.s. (IČO: 27225038) / Global Expert, s.r.o. (IČO: 27472850)].

  Pokud nám souhlas udělíte, budeme my a společnosti skupiny tyto údaje zpracovávat maximálně po dobu 3 let od skončení náborového procesu. V případě neudělení souhlasu budeme tyto údaje zpracovávat pouze do skončení náborového procesu. Udělený souhlas můžete odvolat, avšak odvoláním souhlasu zároveň není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

  Nejvíce osobních údajů získáme přímo od Vás tím, že nám je sdělíte v rámci náborového procesu, ať již v rámci ústního pohovoru, životopisu nebo jiné dokumentace.

  Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje získané od osob, které byly uvedeny jako osoby kontaktní u Vašich referencí, či údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou veřejné evidence (např. insolvenční rejstřík), a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

  V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží řada práv. Co je obsahem jednotlivých práv a jak je lze uplatnit, se můžete dozvědět v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

  BKdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

  Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

  Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou dodavatelé IT řešení, jako je společnost LMC s.r.o. (IČO: 26441381), v případě zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v rámci náborového procesu, a také poradenské společnosti, které nám pomáhají posoudit, zda jste pro nás vhodným kandidátem (např. assessment centra).

  Vaše osobní údaje předáváme pouze orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají.

  Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení a orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají.

  IV. Jak zpracováváme osobní údaje na webu a v rámci telefonních hovorů?

  A. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případech, kdy navštívíte naše webové stránky?

  Na našich webových stránkách zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies (nebo obdobných technologií) a také prostřednictvím kontaktních formulářů, jejichž prostřednictvím nám můžete zanechat Vaše kontaktní údaje a my se s Vámi následně spojíme.

  Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies.

  Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

  Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

  identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, a

  se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu a nejedná místo Vás.

  Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

  Dále do Vašeho zařízení:

  ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

  • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy,

  • přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, například Vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat Vám další nabídky na míru na našem webu,

  umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

  • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách,

  • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web,

  • k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

  Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

  Pokud využití cookies třetích stran a předávání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete a po našem upozornění kliknete na tlačítko „OK“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat vypnutím této funkce v sekci Nastavení cookies

  A.1.1.Kdo vaše údaje zpracovává a komu je předáváme?

  Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Google Ireland Limited (Irsko) v rámci služby Google Analytics, Hotjar Ltd. (Malta), Optimics s.r.o. (IČ: 28942019), FG Forrest, a.s. (IČO: 25290568) kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro Vás.

  Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli správce, a to na základě Vašeho souhlasu. Jedná se společnosti provozující reklamní a sociální sítě jako jsou Seznam.cz, a.s. (IČ: 26168685), Adform s.r.o. (IČ: 05461421), Google Ireland Limited (Irsko), jejíž podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads, a Facebook Ireland Limited (Irsko), jejíž podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

  Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu, kterými jsou zejména informace o produktech, které si zobrazujete, odkazech, na které klikáte, způsobu pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies.

  Údaje o Vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

  • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás,
  • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu;
  • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost vašich dat.

  Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

  • IP adresa Vašeho zařízení (tj., adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet),
  • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení,
  • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení,
  • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

  Údaje o Vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které Vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro Vás. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží jí specifickou nabídku.

  Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu maximálně 3 let. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku vypnutím této funkce v sekci Nastavení cookies

  Prostřednictvím našich webových stránek nám můžete zanechat Váš kontakt a my Vás následně budeme kontaktovat. Na základě Vašeho souhlasu pak budeme zpracovávat vyplněné osobní údaje tak, abychom Vás mohli kontaktovat. Váš souhlas v takovém případě udělujete na dobu 1 měsíce a máte právo jej kdykoliv odvolat.

  Prostřednictvím našich webových stránek nám můžete poskytnout Váš e-mail. Na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného prostřednictvím potvrzovacího e-mailu budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám mohli zasílat novinky o našich produktech, službách a dění v naší pojišťovně.

  Váš souhlas v takovém případě udělujete na dobu neurčitou a máte právo jej kdykoliv odvolat v každém zaslaném sdělení kliknutím na hypertextový odkaz „Zasílání novinek zrušíte zde“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami, který od nás obdržíte nebo způsobem uvedeným v sekci Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?.

  Prostřednictvím našich webových stránek s námi můžete komunikovat za pomocí chatovací aplikace. Na základě vašeho souhlasu pak budeme zpracovávat sdělené osobní údaje tak, abychom mohli váš dotaz nebo požadavek vyřešit, případně Vás následně kontaktovat, a to i prostřednictvím našich spolupracujících pojišťovacích zprostředkovatelů.

  Záznam komunikace z chatovací aplikace bude také na základě vašeho souhlasu použit pro zlepšování kvality poskytovaných služeb. Jedná se o činnosti spočívající v pravidelném vyhodnocování práce zaměstnanců obsluhujících chat.

  Váš souhlas v takovém případě udělujete na dobu 3 měsíců a máte právo jej kdykoliv odvolat


   

  B. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případech, kdy nám zavoláte na zákaznickou linku?

  Pokud s námi komunikujete prostřednictvím zákaznické linky, tedy ať voláte Vy nám nebo my Vám, pořizujeme nahrávku každého takto uskutečněného hovoru. Hovory nahráváme na základě našich oprávněných zájmů spočívajících v ochraně našich právních nároků a dále pro zlepšování kvality našich služeb.

  Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy a na základě našich oprávněných zájmů

  Jste-li pojistník, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě nezbytnosti pro uzavření a plnění smlouvy, a jste-li pojištěný, tak na základě našich oprávněných zájmů, a to pro účely správy a ukončení pojistné smlouvy a případně likvidace pojistné události. Jedná se tak zejména o případy, kdy se hovor týká změny pojistné smlouvy, hlášení pojistné události nebo jiné skutečnosti, která souvisí s pojistnou smlouvou.

  Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě našich dalších oprávněných zájmů

  Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme pořízené nahrávky pro ochranu našich právních nároků (abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení) a dále pro zlepšování kvality služeb (abychom mohli pravidelně vyhodnocovat práci našich telefonistů prostřednictvím poslechu pořízených nahrávek).

  Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

  V. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případech, kdy osobně navštívíte naše pobočky nebo jiné prostory?

  A. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím našich kamerových systémů?

  Abychom mohli chránit přístupy do zabezpečených prostorů a osoby, které se v nich nacházejí, provádíme monitorování našich poboček a jiných prostor prostřednictvím kamerového systému.

  Zpracováváme údaje o Vaší podobě a informace o Vašem pohybu a Vašich jednáních v monitorovaných prostorách získané z běžných průmyslových kamer se záznamem. Zvuk není nahráván.

  Pořízený záznam ukládáme po omezeně dlouhou dobu, maximálně po dobu 14 dnů, a mají k němu přístup pouze zaměstnanci pověření kontrolou zabezpečením takových prostor. V případě zjištěného protiprávního jednání uchováváme záznamy tohoto protiprávního jednání po dobu nezbytnou pro splnění výše uvedeného účelu.

  Osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany majetku a osob, a to na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění ochrany našeho majetku, majetku třetích osob a zajištění bezpečnosti v provozovaných prostorách.

  Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“.

  Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

  Pojišťovna v rámci provozu kamerového systému využívá služeb dalších společností, které pro ni provoz kamerového systému zajištují. Jedná se především o společnost SURPMO a.s. (IČO: 01807935), případně další společnosti, se kterými Pojišťovna uzavřela smlouvy o zpracování osobních údajů, které splňují náležitosti vyžadované čl. 28 GDPR.

  Pojišťovna v rámci provozu kamerového systému využívá služeb dalších společností, které pro ni provoz kamerového systému zajištují. Jedná se především o společnost Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group a jejího zpracovatele SURPMO a.s. (IČO: 01807935), případně další společnosti, se kterými Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group uzavřela smlouvy o zpracování osobních údajů, které splňují náležitosti vyžadované čl. 28 GDPR.

  Kamerový systém v budově na adrese Nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice je provozován námi, tedy informace z kamerových systémů v těchto budovách nepředáváme žádným dalším zpracovatelům ani dalším správcům.

  Výjimkou jsou rovněž případy, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí), a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

  V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží řada práv. Co je obsahem jednotlivých práv a jak je lze uplatnit, se můžete dozvědět v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

  B. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci knihy návštěv?

  V případě, že Vám má být umožněn přístup do zabezpečených částí budov nebo jiných prostor, vyžadujeme prokázání Vaší totožnosti. Získané identifikační údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a to pro ochranu osob a majetku, kde je naším oprávněným zájem předcházení a zabránění vzniku škod. Tyto záznamy uchováváme pouze ve fyzické knize návštěv po dobu 5 let. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“.

  VI. Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?

  Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva.

  A. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

  Každý souhlas, který nám udělíte, můžete odvolat. Pro odvolání souhlasu nám zašlete příslušný vyplněný formulář ze sekce C. Vzorové formuláře ke stažení. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování údajů osobních údajů do okamžiku odvolání.

  Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

  Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

  V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),

  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování zpracování osobních údajů? u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo

  • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

  Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

  • splnění naší právní povinnosti,

  • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo

  • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

  V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

  • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,

  • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),

  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

  vznesete  námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

  Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například Váš vlastnoruční podpis).  

  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

  Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit způsobem uvedeným v  sekci  VI. - „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“.V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

  Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným v sekci Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

  B. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

  Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

  Emailem na: dpo@koop.cz 

  Písemně na adrese: Pobřežní 665/21, Karlín, Praha 8, 186 00

  Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednictvím klientské linky na čísle +420 957 105 105.

  Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete využít i vzorové formuláře. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

  Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

  Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  C. Vzorové formuláře ke stažení

  Zde najdete formuláře pro uplatnění práv dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

  Námitka proti zpracování osobních údajů
  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů_obecný formulář
  Odvolání souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu a genetických údajů
  Odvolání souhlasu - námitka proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu
  Uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů
  Žádost o přístup k osobním údajům
  Žádost o výmaz osobních údajů
  Žádost o omezení zpracování osobních údajů
  Žádost o opravu osobních údajů
  Žádost o přezkum automatizovaného rozhodnutí