Úspory, prémie a bonusy

Ušetřete s životním pojištěním PERSPEKTIVA.

Ušetřete s životním pojištěním PERSPEKTIVA.

Každá koruna v peněžence se počítá, proto vám poradíme, jak ušetřit. Věděli jste, že když máte uzavřené životní pojištění, můžete ušetřit na daních? Nebo vás zajímají spíše prémie a bonusy pro ty, kteří uzavřeli životní pojištění?

Prémie a bonusy

Prémie za bezeškodní průběh na konci pojištění

Pokud nebudete mít za celou dobu pojištění žádnou pojistnou událost, vyplatíme vám na konci pojištění tzv. prémii za bezeškodní průběh pojištění. 

Bonusové pojištění

Při sjednání našeho životního pojištění vám dáme jedno pojištění zdarma. Vybrat si můžete z nabídky pojištění těchto rizik:

 • smrt následkem úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku ročního pojistného (tj. 24násobku měsíčního pojistného)
 • invalidita III. stupně následkem úrazu s jednorázovým pojistným plněním ve výši čtyřnásobku ročního pojistného (tj. 48násobku měsíčního pojistného)
 • invalidita III. stupně následkem úrazu se zproštěním od placení pojistného po dobu čtyř let

Marketingové akce

Marketingové akce se vás týkají, pokud je máte ve své pojistné smlouvě ujednány. Přesné podmínky akcí najdete také v pojistné smlouvě.

25 let Kooperativy (1. 4. 2016 - 5. 1. 2017)
Při příležitosti 25 let na trhu vám zvýšíme případné pojistné plnění o 25 %, max. o 250 000 Kč, a to u těchto pojištění:

 • vážná onemocnění (včetně variant PRO NI a PRO NĚJ)
 • tělesné poškození způsobené úrazem (od 6 % u procentního plnění a od 43. dne u denního odškodného)
 • trvalé následky úrazu (s progresivním plněním od 10 % a od 25 %)

Toto zvýhodnění platí pro smlouvy uzavřené či změněné od 1. 4. 2016 do 5. 1. 2017 a pojistné události, které nastanou do 31. 12. 2021.

Dvojnásobné plnění pro sirotka (2015)
Rok 2015 byl v Kooperativě rokem dětí, a proto u smluv, kdy hlavním pojištěným je dítě, uzavřených v tomto roce navyšujeme případné pojistné plnění při smrti 2. pojištěného způsobené dopravní nehodou na dvojnásobek, max. o 1 000 000 Kč.

Dvojnásobné plnění pro předškoláka (2015)
Rok 2015 byl v Kooperativě rokem dětí, a proto u smluv, kdy hlavním pojištěným je dítě do 6 let, uzavřených v tomto roce navyšujeme případné plnění z vybraných pojištění  2. pojištěného na dvojnásobek, max. o 500 000 Kč:

 • smrt (z jakýchkoli příčin, úrazem, úrazem při dopravní nehodě)
 • vážná onemocnění (včetně variant PRO NI a PRO NĚJ)
 • invalidita III. stupně s plněním ve formě pojistné částky

Právo na dvojnásobné plnění vznikne pouze v případě, že hlavní pojištěný je dítětem druhého pojištěného (vlastním nebo osvojeným).

Poukaz na slevu na pojistném (1. 9. - 31. 12. 2015)
Pro smlouvy uzavřené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 poskytujeme bonus ve výši až 10 000 Kč. V případě, že pojištěné dítě bylo nepřetržitě pojištěno pro případ trvalých následků úrazu (vyjma trvalých následků úrazu při dopravní nehodě) alespoň na 1 000 000 Kč a v rozhodném období nebylo poskytnuto pojistné plnění z tohoto pojištění, vyplatíme pojistníkovi jednorázovou slevu na pojistném.
Sleva je pojistníkovi vyplacena zpětně ve 26 letech věku pojištěného dítěte po předložení poukazu vystaveného při uzavírání pojistné smlouvy.

Úspora na daních

Pojistné, které platíte za své soukromé životní pojištění, si za určitých podmínek můžete odečítat od daňového základu a ušetřit tak na dani.

Jaké jsou podmínky?

 • Pojištění je sjednáno minimálně do věku 60 let.
 • Pojištění je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let).
 • Vytvořenou finanční rezervu vyberete až na konci pojištění (nikoli v jeho průběhu).
 • Případné další podmínky dané zákonem.


Pokud tyto podmínky splníte, můžete si daňový základ snížit o zaplacené pojistné. Daňový základ si tak snížíte maximálně o 24 000 Kč každý rok.
 

 

Od 1. 1. 2015 došlo novelou zákona o daních z příjmů ke zpřísnění podmínek pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. Pojistné za toto pojištění (včetně případných příspěvků zaměstnavatele) je daňově zvýhodněné, pokud není ze smlouvy možné vybírat prostředky před jejím koncem.

Máte tedy vždy jen jednu z možností:

 • vybírat ze smlouvy finanční prostředky v jejím průběhu, nebo
 • využívat daňové zvýhodnění a celé zaplacené pojistné nebo jeho část si odečítat od základu daně

Pokud jste zaměstnanci, můžete navíc využít příspěvky zaměstnavatele. V současnosti stát zaměstnavatelům umožňuje roční příspěvek pro zaměstnance ve výši až 50 000 Kč. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů a neodvádí se z něj ani sociální a zdravotní pojištění.

Ukončení pojistné smlouvy

Jestliže jste v minulých zdaňovacích obdobích využíval možnosti daňového zvýhodnění podle zákona o daních z příjmů, může být s předčasným ukončením pojistné smlouvy spojena povinnost dodanit částky dříve uplatněného daňového zvýhodnění.