Pojištění profesní odpovědnosti - Rámcová pojistná smlouva č. 8601750250 s ČSK (konec platnosti k 31.12.2013)

Rámcová pojistná smlouva č. 8601750250 byla uzavřena mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s.,Vienna Insurance Group a Českou stomatologickou komorou s účinností od 1.1.2006 na dobu neurčitou. Smlouva upravuje zvýhodnění v pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy ČSK, pro které platí i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P–100/09 a Dodatkové pojistné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení za škodu P–510/05.

Kontakty – správce smlouvy

Česká stomatologická komora
Libuše Císařová – vedoucí vnitřního oddělení

Slavojova 22
128 00 Praha 2
Tel.: 234 709 618,
Fax: 234 709 616

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek řízení vnějšího obchodu
Odbor přímého prodeje
Pobřežní 665/21
168 00 Praha 8
tel.: 956 420 352 (Bc. Jan Soukup),
fax: 956 449 016, 956 449 000.
e–mail: kancelar–vip@koop.cz

Zástup:
Milada Vurstová, Tel.: 956 420 354, Mobil: 724 488 411, E–mail: mvurstova@koop.cz

Rámcová dohoda – podmínky

Pojištěný může být:

  • každý zubní lékař – fyzická osoba, který je členem ČSK a poskytovatelem zdravotních služeb,
  • právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a jejímž alespoň jedním společníkem (členem) a odborným zástupcem je zubní lékař nebo
  • zubní lékař, který ukončil činnost poskytovatele zdravotních služeb z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu, jehož odbornost pro účely předepisování léčivých přípravků ČSK zaručuje
  • Pojištěný nemohou být: zubní lékaři v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb nebo společníci (členové) právnických osob.

Informace lze také získat na www.dent.cz (v sekci Pro členy/Provozování zubní praxe)

Způsob úhrady

  • pojistné je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období
  • číslo účtu – 3655040277/0100
  • konstantní symbol – 3558
  • variabilní symbol – rodné číslo pojištěného

Tyto údaje obdrží stomatolog od Kooperativy na Potvrzení o pojištění (do dvou měsíců od platnosti pojištění).

Dokumenty k pojištění

Rámcová pojistná smlouva
Přihláška k rámcové pojistné smlouvě
Změnový tiskopis
Odhláška z pojištění
Oznámení o pokračování v poskytování zdravotních služeb po úmrtí provozovatele
Oznámení škodní události
Všeobecné pojistné podmínky
Dodatkové pojistné podmínky