Rámcová dohoda o podmínkách pojištění přerušení provozu pro členy ČSK (konec platnosti k 30. 9. 2014)

Rámcová dohoda o podmínkách pojištění přerušení provozu pro členy ČSK č. 7400000006 byla uzavřena mezi Kooperativou a ČSK s účinností od 1. 2. 2009 na dobu neurčitou. Stanoví zvýhodněné podmínky a rozsah pojištění přerušení provozu, které Kooperativa poskytne každé osobě oprávněné vykonávat na území České republiky povolání zubního lékaře, která je členem Komory a je poskytovatelem zdravotních služeb.

Kontakty – správce smlouvy

Bc. Jan Soukup
Tel.: 956 420 352,
Mobil: 603 488 402
E–mail: jsoukup1@koop.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Úsek řízení vnějšího obchodu
Odbor přímého prodeje
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8
Tel.: 956 420 352,
Fax: 956 449 016, 956 449 000.
E–mail: kancelar–vip@koop.cz

Zástup:
Milada Vurstová, Tel.: 956 420 354, Mobil: 724 488 411, E–mail: mvurstova@koop.cz

Dohoda – podmínky

Pojištěný může být: osoba oprávněná vykonávat na území ČR povolání zubního lékaře, která je členem ČSK a je poskytovatelem zdravotních služeb.

Způsob úhrady:

  • Pojistné je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období.
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
  • Číslo účtu: 220038–50050022/0800
  • Konstantní symbol: 3558
  • Variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy

Tyto údaje obdrží zájemce o pojištění (provozovatel NZZ) od Kooperativy v pojistné smlouvě.

Dokumenty k pojištění

Rámcová dohoda č. 7400000006 o podmínkách pojištění přerušení provozu pro členy ČSK
Přihláška k pojištění přerušení provozu
Vzor pojistné smlouvy
Všeobecné pojistné podmínky P-410/07 pro pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti (VPP)
Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik – TREND P-500/07 (DPP)
Zvláštních pojistných podmínek pro živelní pojištění P-150/05
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/09
Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění pro případ odcizení P-200/05