Vážení klienti, omlouváme se za možné výpadky webu v průběhu 19. 12. až 20. 12. z důvodu rozsáhlých úprav webových stránek.

x

Řešení škod u pojištění osob

Jak postupovat v případě škody

Nahlaste škodu

Škodu nám nahlaste, jakmile to bude možné. Platí, že ji můžete oznámit až po ukončení léčení. Pro oznámení úrazu platí tříletá promlčecí doba, která začíná běžet rok po datu vzniku pojistné události.

Hlásit škodu může pojištěný nebo obmyšlený v případě smrti pojištěného, nebo jejich zákonný zástupce či zástupce na základě plné moci. Pojistnou událost 

 • on-line
 • osobně na kterékoli pobočce Kooperativy
 • písemně na příslušném formuláři na adresu:
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  Centrum zákaznické podpory
  Brněnská 634
  664 42 Modřice

Jaký formulář vybrat

Stáhněte si formulář pro danou situaci. O formuláře můžete požádat i na našich pobočkách nebo u svého poradce. Pro hlášení úrazu stačí formulář Oznámení úrazu a příslušné lékařské zprávy. Není nutné dokládat i Zprávu ošetřujícího lékaře.

Smrt, Smrt následkem úrazu, Osvobození od placení pojistného v případě smrti

Úraz – tělesné poškození způsobené úrazem (vyberte si jeden z formulářů)

Úraz – trvalé následky úrazu

Pracovní neschopnost, Pobyt v nemocnici, Ošetřování dítěte

Vážné onemocnění

 

Dřívější výplata pojistného plnění pro případ dožití, Invalidita a zproštění od placení pojistného, Péče o zdravotně postižené dítě, Narození dítěte, Sňatek, Výplata stipendia

Formulář Žádost o pojistné plnění použijte i pro následující situace:

 • žádost o lékařskou prohlídku za účelem stanovení rozsahu trvalých následků – je třeba doložit zprávu ošetřujícího lékaře, že trvalé následky jsou již ustáleny,
 • žádost o přešetření rozsahu trvalých následků – je třeba doložit zdravotní dokumentaci, z níž vyplývá, že rozsah trvalých následků je větší, než jak bylo původně hodnoceno, resp. že došlo k jejich zhoršení
 • žádost o přešetření výše plnění z již vyřízené pojistné události – je třeba doložit nové skutečnosti, které mají vliv na stanovení rozsahu povinnosti pojistitele plnit (např. lékařskou zprávou, zdravotní dokumentací),
 • žádost o změnu původně požadovaného způsobu výplaty plnění (poštovní poukázka, bankovní převod, úhrada pojistného z plnění),
 • použití formuláře k identifikaci / ověření totožnosti oprávněné osoby (např. nebylo–li úplně vyplněno Sdělení k výplatě pojistného plnění z titulu uplynutí pojistné doby – tzv. avízo dožití)
 • použití formuláře jako průvodky při přebírání pojistitelem dodatečně vyžádaných dokladů (např. propouštěcí zpráva z hospitalizace, operační protokol, zdravotní dokumentace).

Jak formulář vyplnit

 • K jedné pojistné události (např. úrazu) vyplňte pouze jeden formulář. Uveďte v něm čísla všech pojistných smluv uzavřených u Kooperativy.
 • Konkrétní pokyny k vyplnění jsou uvedeny na příslušném formuláři.
 • Obecně platí, že část „pojištěný / oprávněná osoba“ vyplní osoba, které by pojišťovna měla vyplatit pojistné plnění, popřípadě její zástupce, tj.
  • zákonný zástupce (např. rodič) – je–li oprávněnou osobou nezletilá osoba,
  • zákonný zástupce (např. opatrovník) – je–li oprávněnou osobou osoba, která má omezenou způsobilost k právním jednáním nebo je této způsobilosti zbavena,
  • zmocněnec zastupující oprávněnou osobu na základě plné moci
 • Část „zpráva lékaře“ vyplní odborný lékař, který pojištěného ošetřoval nebo je informován o jeho zdravotním stavu, nebo praktický lékař, pokud poskytl pojištěnému první ošetření nebo má–li k dispozici odborné lékařské zprávy o průběhu jeho léčení.
 • K formuláři je zpravidla nutné připojit další dokumenty. Jejich seznam najdete v daném formuláři. Doklady by měly být předloženy v českém jazyce. Je–li doklad v jiném jazyce, je třeba doložit jeho originál a jemu odpovídající překlad do češtiny.

Pro členy sportovních svazů

Od 1. 1. 2017 díky uzavření pojistné smlouvy mezi námi, pojišťovnou Kooperativa a Českým olympijským výborem máte nyní možnost využívat výhod právě této uzavřené pojistné smlouvy. Kdo je touto smlouvou pojištěn, v jakém rozsahu a jak postupovat v případě pojistné události naleznete v níže uvedených dokumentech.

Kdo a v jakém rozsahu je smlouvou pojištěn

Jak postupovat v případě pojistné události

Jaký formulář vybrat

Jak se počítá výše pojistného plnění

Výše pojistného plnění za tělesné poškození úrazem, trvalé následky úrazu a pracovní neschopnost následkem úrazu se stanoví podle Oceňovacích tabulek pojistitele platných ke dni, k němuž bylo pojistiteli doručeno oznámení o příslušné pojistné události.

Ostatní dokumenty

Jak probíhá řešení škody

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo...

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor. 

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty...

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty doložené ke škodě a postačují-li pro stanovení pojistného plnění, škodu neprodleně vyřídí. Chybí-li některý podstatný dokument, bez něhož nelze šetření škody ukončit, může vás likvidátor písemně vyzvat k jeho doložení.

Do 15 dnů od skončení šetření škody vám sdělíme jeho výsledek...

Do 15 dnů od skončení šetření škody vám sdělíme jeho výsledek. Celé šetření musíme dokončit do 3 měsíců od nahlášení. Pokud se tak nestane, dáme vám vědět, proč se tak stalo.

Peníze vám vyplatíme dle vašeho požadavku..

Peníze vám vyplatíme dle vašeho požadavku převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Jak zjistit aktuální stav šetření škody

Informace o stavu vyřizování vaší pojistné události (aktuální stav, zda je třeba doložit některé doklady, doplnit vyjádření, popis události apod.) získáte na naší infolince 957 105 105.

Prosíme, uvádějte vždy číslo pojistné události, příp. číslo pojistné smlouvy, ke které se pojistná událost vztahuje.

 

Jak se počítá výše pojistného plnění

Pojistné plnění v případě úrazu nebo pracovní neschopnosti se stanoví podle tzv. oceňovacích tabulek – zde do nich můžete nahlédnout:


Archiv oceňovacích tabulek

Identifikace oprávněné osoby

V určitých případech je pro vyplacení pojistného plnění (např. v případě dožití, smrti) nutná identifikace oprávněné osoby. Identifikaci můžeme provést i na našich pobočkách na základě formuláře Identifikace a základní kontrola fyzické osoby.

Rovněž je možné nechat se identifikovat notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Takový úkon je však na rozdíl od identifikace na naší pobočce zpoplatněn.