Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Řešení škod u zákonného pojištění zaměstnavatele

Jak postupovat

Nahlaste škodu

Škodu z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání hlásí zaměstnavatel přes vpisovací formulář Hlášení pojistné události.

K hlášení přiloží i Záznam o úrazu nebo Záznam o úrazu – hlášení změn.

Všechny potřebné formuláře posílejte na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
P.O.BOX 50
664 42 Modřice

nebo Datovou zprávou do naší Datové schránky n6tetn3 (v případě potřeby mohou být originály vyžádány likvidátorem v průběhu likvidace pojistné události)

Pojišťovna standardně odpovídá zaměstnavateli i poškozenému zaměstnanci prostřednictvím listovní zásilky.

Forma podkladů

Korespondence, včetně dokladů u již zaregistrovaných pojistných událostí, musí být označena číslem pojistné události (dále jen PU). Tento údaj zabezpečí jejich identifikaci. Doklady, které prokazují výši nároku, je třeba předkládat pojišťovně v originálu, popř. v úředně ověřené kopii, a to v případě přímé platby poškozenému (jsou to např. účtenky, faktury, posudky o bolestném a ztížení společenského uplatnění).

Jak probíhá řešení škody

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo...

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor. Vždy s novou registrací zasíláme informativní dopis zaměstnavateli o provedené registraci spolu s informací o Zpracování osobních údajů a dopis poškozenému zaměstnanci o provedení registrace a rovněž s informací o Zpracování osobních údajů.

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty...

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty obsažené ve spisu k pojistné události. Písemně se na vás obrátí, pokud požaduje doplnit určité doklady.

Na likvidátory pojistných událostí není telefonní spojení...

Na likvidátory pojistných událostí není telefonní spojení, proto v případě dotazu na průběh likvidace škody je třeba použít kontakt: likvidace125@koop.cz s identifikací pojistné události. 

Zaměstnanec získává informace u zaměstnavatele

Nároky vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání uplatňuje poškozený zaměstnanec u zaměstnavatele, který je předá pojišťovně k dalšímu řešení.

Poškozený zaměstnanec se na průběh řešení pojistné události musí informovat u svého zaměstnavatele. Pouze u dlouhodobě pojišťovnou vyplácených nároků (renty, výživy pozůstalých) již komunikuje pojišťovna s poškozeným, popř. pozůstalými.

Do 15 dnů po skončení šetření vyplatíme škodu...

Do 15 dnů po skončení šetření vyplatíme škodu. Nelze-li ukončit šetření do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, sdělíme vám důvody, pro které není možné likvidaci ukončit. V takovém případě můžete požádat o zálohu, a pokud tomu nebude bránit rozumný důvod, poskytneme vám přiměřenou zálohu. 

Peníze vám vyplatíme dle vašeho požadavku...

Peníze vám vyplatíme dle vašeho požadavku převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Po ukončení šetření a vyplacení pojistného plnění obdrží pojištěný zaměstnavatel a poškozený zaměstnanec dopis s vyrozuměním o výši plnění (s výjimkou dlouhodobě vyplácených rent a výživ pozůstalých, kdy je vyrozuměn pouze poškozený zaměstnanec, popř. pozůstalí).

Jak zjistit aktuální stav šetření škody

Na aktuální stav šetření se můžete informovat na adrese: likvidace125@koop.cz.

Vždy potřebujete znát číslo pojistné události.

Druhy náhrad

Z pracovních úrazů nebo z nemocí z povolání

V souvislosti s poškozením zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání mohou vzniknout zaměstnanci tyto druhy náhrad:

 • Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – odvádí se daň z příjmů
 • Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo po přiznání invalidity (tzv. renta) – odvádí se daň z příjmů
 • Bolestné a ztížení společenského uplatnění 
 • Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
 • Věcná škoda 

Při úmrtí zaměstnance

 • Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením 
 • Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 
 • Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 
 • Jednorázové odškodnění pozůstalých  
 • Náhrada věcné škody 

Obdobný rozsah druhů náhrad mají i zaměstnanci činní na základě dohod konaných mimopracovní poměr. 

Jak se odškodňuje bolest a ztížení společenského uplatnění (ZSU)

 • S účinností od 26. 10. 2015 schválila vláda nové vládní nařízení č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
 • Podle tohoto nového vládního nařízení se postupuje u nároků na bolest a ZSU vzniklých od 26. 10. 2015.
 • Byla-li však bolest nebo ZSU způsobena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti nařízení vydán lékařský posudek, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ZSU také podle tohoto nového nařízení.

Postup pro uplatnění nároku a výplaty náhrady za ztrátu na výdělku (tzn. renty)

Kdy vzniká nárok:

Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniká za předpokladu, že u poškozeného zaměstnance dojde v příčinné souvislosti (je nutno podložit lékařským posudkem vystaveným poskytovatelem pracovnělékařských služeb) s utrpěným pracovním úrazem nebo zjištěnou nemocí z povolání k poklesu na výdělku (např. převedením na méně placenou pracovní pozici, rozvázáním pracovního poměru, snížením pracovního úvazku apod.).

Výpočet náhrady:

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným měsíčním hrubým výdělkem zaměstnance před vznikem škody (stanovuje zaměstnavatel) a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo zjištěné nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Náhrada přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR. Za výdělek po pracovním úrazu nebo zjištěné nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy. 

Podmínkou pro výplatu náhrady za ztrátu na výdělku tedy je, aby byl poškozený zaměstnanec v pracovním poměru, OSVČ nebo byl evidován na ÚP ČR (tyto podmínky neplatí pro poživatele invalidního důchodu 3. stupně – dříve plný invalidní důchod ).

Výplata náhrady:

 • Výplata náhrady se provádí zpravidla 1x měsíčně, a to na základě doloženého dosaženého měsíčního výdělku nebo potvrzení o evidenci na ÚP (vše v originále).
 • Z náhrady se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, podléhá pouze dani z příjmu.
 • Náhrady mohou být postiženy výkonem rozhodnutí (exekuce, insolvence apod.). 
 • Náhradu je možné, dle výběru poškozeného zaměstnance, zasílat složenkou či na účet (i do zahraničí). 

Jak dlouho náhrada náleží:

Náhrada přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil

 • věk 65 let nebo
 • důchodový věk vyšší než 65 let nebo
 • do data přiznání starobního důchodu,
 • dále do případné změny poměrů na straně zaměstnance ( změna zdravotního stavu, ekonomických podmínek, výkon trestu, rodičovský příspěvek  apod. ).                        

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých:

Jestliže poškozený zaměstnanec zemře následkem pracovního úrazu nebo zjištěné nemoci z povolání, náleží pozůstalým, kterým poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, náhrada nákladů na výživu pozůstalých. Výpočet se provádí podle zákoníku práce.

Nejčastější otázky

1. otázka: Jak se posuzuje nákaza koronavirem ve smyslu zákonného pojištění?

Odpověď: Centrum pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání informuje, že likvidace pojistných událostí, správa inkasa zákonného pojištění a správa rent probíhají plynule a bez omezení.
Z důvodu množících se dotazů pojišťovna sděluje, že nákazu koronavirem v době pandemie obecně nelze považovat za pracovní úraz. Při splnění zákonných podmínek lze uznat jako nemoc z povolání. V případě nařízené karantény nemůžeme aplikovat zákonná ustanovení o pracovním úrazu.
Jestliže příjemce renty bude pobírat náhradu mzdy (platu) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele ve výši méně než 100 % průměrného výdělku, bude se mu jako dosahovaný výdělek pro účely výpočtu renty započítávat v tomto období 100 % průměrného výdělku, neboť překážky v práci a karanténa nesouvisí s odškodňovaným pracovním úrazem nebo zjištěnou nemocí z povolání.  Karanténa a ošetřovné za pobyt doma s dítětem se bude z hlediska odškodnění považovat jako pracovní neschopnost z obecných příčin. 

Aktuální náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ( tzv. renty ) budou nadále placeny bez přerušení. Nicméně jejich výplata bude nadále podmíněna doložením dokladu o pracovních aktivitách ( doklad z ÚP o evidenci nebo doklad o výši dosaženého výdělku, nemocenských dávek). Z důvodu současné situace je možné tato potvrzení zasílat zaměstnavateli, úřady práce a jinými institucemi elektronicky ( e-mailem ) buď na e-mail konkrétního likvidátora, pokud jej poškozený zná, nebo na e-mailovou adresu likvidace125@koop.cz  nebo datovou schránkou n6tetn3. V případě, že bude e-mail odeslán s potvrzením přímo na poškozeného nikoliv na pojišťovnu, může nám poškozený  tento e-mail přeposlat. 
 

2. otázka: Kdy máme zaslat zákonné pojišťovně Záznam o úrazu?

Odpověď: Novela vl. nař. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, změnila s účinností od 1. 1. 2015 (vl. nař. 170/2014 Sb.) způsob hlášení pracovních úrazů. Zrušila povinnost zaměstnavatele zasílat do 5. dne zákonné pojišťovně záznam o úrazu, jakož i hlášení změn (§§6, 7 a 8 vl. nař.). Nově stanovila zásadu, že zaměstnavatel zašle Záznam o úrazu nebo Záznam o úrazu – hlášení změn zákonné pojišťovně až pro účely likvidace pojistné události. Znamená to tedy, že se zasílá až společně s hlášením pojistné události s doloženými nároky poškozeného (bolestné, náhrada za ztrátu na výdělku, náklady léčení apod.).

3. otázka: Má zaměstnanec nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, pokud má sjednaný pracovní poměr na dobu určitou nebo je činný na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr?

Odpověď: Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší v těchto případech jen do doby, kdy měl tento základní pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen v případě, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že poškozený zaměstnanec by byl i nadále zaměstnán. Není podmínkou, aby byl zaměstnán u stejného zaměstnavatele. Na základě uzavřené dohody o provedení práce vzniká zaměstnanci nárok na nemocenské, avšak jen pro ty kalendářní měsíce, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z takové dohody ve výši přesahující 10.000 Kč (v těchto případech zaměstnavatel odvádí z vyplacených odměn i sociální a zdravotní pojištění). Zaměstnanec má nárok na jednorázovou odměnu za vykonanou práci (dílo) po jejím skončení. Utrpí–li tedy při tomto pracovněprávním vztahu pracovní úraz, vzniká mu nárok na odškodnění do výše odměny, kterou by za provedenou práci měl obdržet, resp. její část, poníženou o případně vyplacenou náhradu mzdy za dobu dočasné PN a nemocenské.  

4. otázka: Lze odškodnit ze zákonného pojištění i vyúčtované náklady léčení, které uplatňuje po zaměstnavateli zdravotní pojišťovna poškozeného zaměstnance z titulu porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnavatele, které vedly ke vzniku pracovního úrazu zaměstnance?

Odpověď: Ne. Jedná se o regresní nárok zdravotní pojišťovny vůči zaměstnavateli uplatněný dle § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákonné pojištění kryje pouze nároky poškozeného zaměstnance, resp. pozůstalých zakotvené v Zákoníku práce. Regresní nárok zdravotní pojišťovny je možné uplatnit u té pojišťovny, u které má zaměstnavatel pojištěnu obecnou odpovědnost v rámci majetkového pojištění.

5. otázka: Odškodňují se ze zákonného pojištění nároky zaměstnance v případě, že pracovní úraz utrpěl na pracovní cestě v zahraničí?

Odpověď: Ano. Zákonné pojištění kryje nároky poškozených zaměstnanců ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako pracovní úrazy vzniklé v ČR, i když k pracovnímu úrazu dojde na území kteréhokoli státu ve světě, kam byl zaměstnanec vyslán svým zaměstnavatelem.

6. otázka: Jsou ze zákonného pojištění hrazeny i náklady léčení vyúčtované zahraničními zdravotními pojišťovnami (nebo zdravotnickými zařízeními, lékaři, nemocnicemi apod.) za léčení poškozeného zaměstnance, pokud se mu stal pracovní úraz v zahraničí?

Odpověď: Ne. Jedná se o náklady, které je možné následně uplatnit u zdravotní pojišťovny v tuzemsku. Z těchto důvodů je vhodné před vysláním zaměstnance na pracovní cestu do zahraničí uzavřít komerční pojištění na úhradu léčebných výloh v zahraničí. Postup a rozsah těchto náhrad v rámci EU je možné zjistit na webových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

7. otázka: Má zaměstnanec právo na výplatu bolestného, nebyla–li mu vystavena pracovní neschopnost?

Odpověď:  Ano.  V případě, že poškození zdraví při pracovním úrazu nedosahovalo takové intenzity, že by poškozený zaměstnanec nemohl konat práci, a proto mu nebyla vystavena pracovní neschopnost, má nárok na bolestné i náklady léčení, pokud je vynaložil v příčinné souvislosti s poškozením zdraví při pracovním úrazu (např. regulační poplatek u lékaře či v lékárně, léky nebo zdravotnický materiál nehrazený z veřejného zdravotního pojištění apod.).

8. otázka: Plní pojišťovna ze zákonného pojištění i za úraz, který se stal studentovi nebo žákovi na praxi v dané firmě?

Odpověď: Ne. Studenti nebo žáci, kteří konají praxi v rámci svého odborného studia (povinná praxe organizovaná školou), nemají uzavřenou žádnou pracovní smlouvu, proto se za ně neodvádí zákonné pojištění. Z tohoto důvodu nevzniká nárok na plnění ze zákonného pojištění. Pokud by však student byl u firmy na brigádě (v rámci letních prázdnin apod.) a měl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, pak by se posuzoval jako zaměstnanec a byl odškodněn ze zákonného pojištění.

9. otázka: Jak správně vyplnit formulář Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti?

Odpověď: Pokyny k vyplňování formuláře Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.

Bod 1. – Vypsat identifikaci poškozeného zaměstnance.

Bod 2 – Vypsat, kdy k pracovnímu úrazu došlo, a to dle záznamu o úrazu.

Bod 3. – Vypsat konkrétní dobu pracovní neschopnosti (PN), za kterou se předkládá výpočet náhrady. Pokud PN nebyla ukončena, uveďte toto sdělení na konci kolonky „PN pokračuje“.

Bod 4 – Vyplňuje příslušná OSSZ, která vyplácí nemocenské zaměstnanci. Pokud zaměstnanec předloží potvrzení OSSZ jako samostatný doklad, vyznačí mzdová účetní tuto skutečnost do formuláře a originál potvrzení OSSZ přiloží jako nedílnou součást výpočtu. Pokud byl zaměstnanec krácen na nemocenské z důvodu nedodržování léčebného režimu, je třeba do kolonky uvést výši nemocenského v 100% výši.

bod 5. písm. a) – Mzdová účetní vyplní průměrný hrubý denní výdělek (PHDV) před vznikem škody vypočítaný dle ust. § 351 až 362 ZP (přepočtením průměrného hodinového výdělku krát denní úvazek u rovnoměrně rozvržené pracovní doby). Ve druhé kolonce téhož řádku uvede zmeškané pracovní dny za období PN uvedené v bodě 3. Do této doby se započítávají i dny, na které připadne svátek, za který jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat či mzda nekrátí.

Bod 5. písm. b) – Zde se uvede průměrný hrubý výdělek za zmeškané pracovní dny dočasné PN, tj. vynásobí se zjištěný PHDV počtem zmeškaných pracovních dnů za celé období PN. Výpočtem získáme průměrný hrubý výdělek, kterého by poškozený zaměstnanec dosáhl, kdyby k pracovnímu úrazu nedošlo.

Další kolonka bodu 5 slouží pro kontrolu výpočtu v případě, že se jedná o zaměstnance pracující v nerovnoměrně rozvržené pracovní době.

Bod 6. – Mzdová účetní uvede celkovou sumu vyplacené náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost dle § 192 a násl. ZP a uvede počet zmeškaných pracovních dnů, za které byla tato náhrada mzdy poskytnuta.

Bod 7. – Zde se provede výpočet náhrady ztráty na výdělku po dobu PN tak, že od průměrného hrubého výdělku za zmeškané pracovní dny (výpočet v bodě 5b) se odečte součet uhrazené náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost vyplacené zaměstnavatelem (bod 6) a dále nemocenského vyplaceného příslušnou OSSZ (bod 4). Výsledkem je náhrada, která přísluší poškozenému zaměstnanci jako ztráta na výdělku po dobu PN.

Bod 8. – Vyplňuje zaměstnavatel pouze v případě, že poškozeného zaměstnance sám odškodnil a požaduje refundaci ve smyslu § 5 vyhl. 125/1993 Sb. po pojišťovně. Je povinen uvést datum odškodnění zaměstnance. Tento údaj má pojišťovna právo ověřit vyžádáním dokladu o platbě.  

Bod 9. – Zde zaměstnavatel uvede své číslo účtu, pokud žádá refundaci nároků dle bodu 8.

10. otázka: V kterých právních předpisech je upraveno zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu?

Odpověď: Odpovědnost za vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jednoznačně nese zaměstnavatel, a to bez ohledu na své zavinění. Zákoník práce koncipuje jeho odpovědnost jako objektivní a tím posiluje postavení poškozeného zaměstnance, který však musí unést své důkazní břemeno, že pracovní úraz vznikl v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.

Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Zákoník práce v § 270 taxativně vymezuje důvody, při kterých se zaměstnavatel zprostí povinnosti nahradit škodu zcela nebo jen zčásti.

Zaměstnavatel určí dle míry zavinění zaměstnance část škody, kterou si zaměstnanec ponese sám. Stanovení míry zproštění odpovědnosti je především na rozhodnutí zaměstnavatele, který zná své pracovní prostředí a bezpečnostní předpisy, které se vztahují k charakteru vykonávané práce. Zaměstnavatel však musí uhradit alespoň jednu třetinu škody v případě lehkomyslného chování zaměstnance (§270 odst. 3 zákoníku práce). Určení míry zavinění zaměstnance musí být provedeno takovým způsobem, aby byl dodržen žádoucí princip totožného postupu ve srovnatelných věcech. Pokud je ze záznamu o úrazu nebo dalších dokladů (zprávy šetření OIP, Policie apod.) patrna spoluvina poškozeného zaměstnance, pojišťovna se vždy snaží být nápomocna pojištěnému zaměstnavateli při rozhodování o míře krácení. Pojišťovně je dáno právo prověřit příčiny vzniku pracovního úrazu i formou místního šetření (§ 14 Vyhlášky MF č. 125/1993). V případě rozdílných stanovisek má ve smyslu ust. § 4 uvedené vyhlášky právo nehradit škodu, kterou se zaměstnavatel zavázal hradit nad rámec stanovený právními předpisy, resp. že nevyužil svého práva na plné či částečné zproštění své odpovědnosti.

Zaměstnavatel se však nemůže zprostit povinnosti nahradit škodu, utrpěl-li zaměstnanec pracovní úraz při odvracení škody hrozící tomuto zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal (§271 zákoníku práce).

Formuláře

Formuláře označené jako "vpisovací" můžete rovnou vyplnit, poté vytisknout, podepsat, opatřit datem a razítkem a dodat do Kooperativy. Pokud již máte přidělené číslo pojistné události, uvádějte ho na další dokumenty, které nám budete dodávat. 

Doklady, které prokazují výši nároku, je třeba předkládat v originálu, popř. v úředně ověřené kopii a to v případě přímé platby poškozenému (jsou to např. účtenky, faktury, posudky o bolestném a ztížení společenského uplatnění).

Formuláře pro oznámení pojistné události ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

Formuláře pro odškodnění náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo náhrady nákladů na výživu pozůstalých (RENTA)

Všechny potřebné náležitosti k zahájení výplaty náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení zákoníku práce najdete zde.