Rámcová dohoda č. 4401700003 o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění pro členy a zaměstnance České Lékárnické Komory

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1. 9. 2017.

Touto dohodou se sjednávají zvýhodnění, která Kooperativa poskytne členům Komory a zaměstnancům lékáren na některá dále uvedená pojištění a stanoví se způsob jejich poskytování.

Zvýhodnění bude Kooperativa poskytovat formou slev na pojistném a výhod v rozsahu uvedeném v dalších bodech níže a pro dále uvedené pojistné produkty

 • pojištění majetku a odpovědnosti občanů
 • pojištění motorových vozidel

V pojištění majetku a odpovědnosti občanů se zvýhodnění vztahuje na:

 • Pojištění rodinného domu a/nebo domácnosti,
 • Pojištění bytové jednotky a/ nebo domácnosti,
 • Pojištění rekreační budovy a/nebo rekreační domácnosti,

pokud je předmět pojištění ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka nebo člena jeho domácnosti. Za člena domácnosti pojistníka se pro účely této dohody považuje osoba, které s ním trvale žije a společně s ním uhrazuje náklady společné spotřeby.

Pro všechna pojištění, uvedená v tomto bodě, bude dále uplatněna sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 25 %, v případě ročního placení pojistného (ročního pojistného období) v konečné výši 30 %. Uvedenou slevu nelze kombinovat s případnými dalšími obchodními slevami.

V pojištění motorových vozidel se zvýhodnění vztahuje na:

 • havarijní pojištění osobních a užitkových vozidel (s celkovou hmotností do 3 500 kg a maximálním počtem 9 míst včetně řidiče) nebo motocyklů,
 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pro osobní a užitková vozidla (s celkovou hmotností do 3 500 kg a maximálním počtem 9 míst včetně řidiče) nebo motocykly.

Podmínkou pro poskytnutí zvýhodnění je, že pojišťované vozidlo je ve vlastnictví pojistníka nebo člena jeho domácnosti, přičemž musí jít o vlastnictví fyzické osoby identifikované rodným číslem nebo identifikačním číslem (IČO). Za člena domácnosti pojistníka se pro účely této dohody považuje osoba, která s ním trvale žije a společně s ním uhrazuje náklady společné spotřeby.

Podmínkou pro poskytnutí zvýhodnění dále je, že pojištění bude sjednáno výlučně prostřednictvím kalkulačního programu, a to v pojistném produktu NAMÍRU a – s výjimkou dále uvedených slev – za standardních podmínek podle sazebníku tohoto produktu platného v době uzavření pojistné smlouvy.

U havarijního pojištění musejí být splněny i tyto další podmínky:

 1. v případě pojišťovaného vozidla je pojištění sjednáno pro všechna tato pojistná nebezpečí: ZÁKLADNÍ HAVÁRIE, ODCIZENÍ, ŽIVEL a VANDALISMUS.
 2. v případě pojišťovaného motocyklu je pojištění sjednáno pro všechna tato pojistná nebezpečí: ZÁKLADNÍ HAVÁRIE, ODCIZENÍ, ŽIVEL a VANDALISMUS nebo pro všechna tato pojistná nebezpečí: SEZÓNNÍ HAVÁRIE, ODCIZENÍ, ŽIVEL a VANDALISMUS.

Zvýhodnění pojištění podle tohoto bodu spočívá v navýšení aktuální maximální obchodní slevy podle sazebníku produktu NAMÍRU z celkového ročního pojistného příslušných pojištění, avšak jen za podmínky, že na standardní obchodní slevu vzniká podle platného sazebníku nárok.

U havarijního pojištění se hranice obchodní slevy zvyšuje o 5 procentních bodů s tím, že výše celkové obchodní slevy je limitována výší minimálního pojistného definovaného pojistitelem pro danou kategorii vozidel. Uvedenou slevu nelze kombinovat s dalšími obchodními slevami.

V pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů se zvýhodnění vztahuje na standardní pojištění podnikatelských rizik TREND, ORDINACE za současného splnění následující podmínky:

 1. pojistník je zároveň pojištěným

Podmínkou pro poskytnutí zvýhodnění dále je, že pojištění TREND, ORDINACE bude sjednáváno

– s výjimkou dále uvedených slev – za standardních podmínek podle sazebníku TREND, ORDINACE platného v době uzavření pojistné smlouvy.

 • Zvýhodněné podmínky jsou určeny pro lékárny.
 • Přehled výhod a jejich obsah, které budou sjednávány v pojistné smlouvě:

a)limit plnění ve výši 100 tis. Kč pro zkázu zásob léčiv skladovaných v chladicích zařízeních,

b)připojištění náhrady finanční ztráty utrpěné v souvislosti s přijetím falešného receptu a s podmínkou nahlášení podvodu policii; limit plnění v rámci limitu ztráty na finančních prostředcích ve výši 10 % z horní hranice plnění pro movité předměty.

 • Zvýhodnění v rozsahu zvláštního ujednání k pojištění úhrady nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb (EET):

V případě pojistné události na pojištěném pokladním systému EET nebo na datech zadaných do takového systému pojištěných v rámci pojištění dokumentace poskytne pojistitel také náhradu účelně vynaložených nákladů na právní obranu pojištěného proti sankci uložené za správní delikt spočívající v porušení povinnosti uložené zákonem o evidenci tržeb v důsledku výše uvedené pojistné události.

Z pojištění bude poskytnuta náhrada účelně vynaložených nákladů na obranu pojištěného ve správním řízení i řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupení. Náklady právního zastoupení, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, uhradí pojistitel pouze v případě, že se k tomu předem písemně zavázal.

Pojistitel nehradí náklady uvedené v tomto ujednání, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem; pokud již tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

V případě vzniku nároku na náhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb v souvislosti s více pojistnými událostmi z více pojištění sjednaných u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě, které vznikly z totožné příčiny, poskytne pojistitel na náhradu takových nákladů v souhrnu ze všech takových pojistných událostí pojistné plnění maximálně do výše 50 000 Kč.

Pro pojištění TREND, ORDINACE bude dále uplatněna sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 25 %, v případě pololetního placení pojistného (půlročního pojistného období) v konečné výši 27 % a v případě ročního placení pojistného (ročního pojistného období) v konečné výši 30 %. Uvedenou slevu nelze kombinovat s případnými dalšími obchodními slevami.

Zvýhodněné podmínky pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

 1. Zvýhodněné podmínky se vztahují na zaměstnance lékáren.
 2. Člen Komory musí mít sídlo na území České republiky. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli  - členovi Komory se musí řídit právem.
 3. Pojištění nelze uzavřít:
  • Pro výkon funkce člena statutárního orgánu,
  • osobě, která je zaměstnancem fyzické osoby podnikající, která je jejím sourozencem nebo příbuzným v řadě přímé nebo která s ní žije ve společné domácnosti.

Pro pojištění uvedená v tomto bodě bude dále uplatněna sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 15 %, podmínkou pro její poskytnutí je roční placení pojistného (ročního pojistného období). Uvedenou slevu nelze kombinovat s případnými dalšími obchodními slevami.

Pojistnou smlouvu na základě této dohody je pojistník oprávněn uzavřít prostřednictvím celé distribuční sítě Kooperativy (tj. prostřednictvím kteréhokoliv interního nebo externího získatele Kooperativy oprávněného ke sjednávání výše uvedených pojištění).

Dokumenty k pojištění

Rámcová dohoda č. 4401700003 o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění pro členy a zaměstnance ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY