Vážení klienti, omlouváme se za možné výpadky webu v průběhu 19. 12. až 20. 12. z důvodu rozsáhlých úprav webových stránek.

x

Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy České lékařské komory č. 4901200004

Dohoda byla uzavřena mezi Kooperativou a Českou lékařskou komorou s účinností od 1.5.2014 na dobu neurčitou. Stanoví zvýhodněné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy ČLK, pro které platí i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P–100/14 a Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení za škodu P–510/14.

Kontakty

Garant spolupráce – Bc. Jan Soukup
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek řízení vnitřního obchodu
Pobřežní 665/21
168 00 Praha 8
tel.: 956 420 352
mobil: 603 488 402
e–mail: kancelar–vip@koop.cz, jsoukup1@koop.cz

Sjednávání pojistných smluv
 

Obchodní služba Kooperativy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Odbor klientského servisu
Koliště 1856/1
602 00 Brno
Telefon.: 545 434 095
E–mail: kancelar–vip@koop.cz

Rámcová dohoda – podmínky

Pojištěný může být:

 • lékař – fyzická osoba, který je členem ČLK a poskytovatelem zdravotních služeb nebo
 • právnická osoba, jejímž společníkem je člen ČLK a kde je ustanoven odborný zástupce – člen ČLK

Pojištění si neuzavírají lékaři–zaměstnanci, protože za škodu způsobenou lékařem–zaměstnancem odpovídá pacientovi jeho zaměstnavatel.

Informace lze také získat na webu ČLK www.lkcr.cz, vpravo pod blikajícím zeleným políčkem Kooperativy.

Způsob přihlášení k pojištění

poskytovatel zdravotních služeb – zájemce o pojištění vyplní přihlášku (přihláška k pojištění – word) přihlášku odešle spolu s přílohou poštou, e–mailem, faxem nebo doručí osobně na Kooperativu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Odbor klientského servisu
Koliště 1856/1
602 00 Brno
Telefon.: 545 434 095
E–mail: kancelar–vip@koop.cz

Příloha:

 • poskytovatel zdravotních služeb – dodá kopii Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve Rozhodnutí o registraci NZZ)
 • poskytovatel zdravotních služeb (právnická osoba) – dodá i kopii výpisu z obchodního rejstříku

Další informace v dokumentu Postup uzavírání pojistných smluv.

 • Postup uzavírání pojistných smluv ( PDF, 88 kB )
 • Postup při "přechodu" poskytovatele zdravotních služeb z fyzické osoby na právnickou osobu ( PDF, 68 kB )

Přepracování stávajících PS sjednaných prostřednictvím obchodní služby u Kooperativy.

Poskytovatel zdravotních služeb, který má doposud sjednáno pojištění u Kooperativy za standardních podmínek, vyplní přihlášku k pojištění, uvede číslo původní pojistné smlouvy a zašle ji na Odbor přímého prodeje, Bc. Janu Soukupovi (viz postup výše). Přihláška bude zaregistrována a jeho pojistná smlouva bude přepracována náhradou k datu počátku nové pojistné smlouvy.

Výhody produktu

 • jsou poskytnuty zvýhodněné sazby,
 • je kryto jakékoli neúmyslné pochybení lékaře, byť by šlo o závažnou odbornou chybu – jiné pojišťovny nemají
 • základní limit až na 50 mil. Kč
 • nemajetková újma ublížením na zdraví nebo usmrcením poškozenému nebo osobám jemu blízkým (bolestné, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného), do plné výše základního limitu
 • nemajetková újma  v jiných případech, než jsou uvedeny v předchozí odrážce, včetně nedbalostního úniku dat ze zdravotní dokumentace, až do výše 5 mil. Kč (v rámci základního limitu)
 • odpovědnost pojištěného za tzv. čistou finanční škodu, která byla prokazatelně způsobena chybou pojištěného 
  při předpisu zdravotní pomůcky nebo prostředku,
  při posouzení 
  zdravotního stavu pacienta nebo při posouzení vlivu výkonu práce, služeb, povolání či jiných činností na zdravotní stav pacienta v rámci posudkové péče sublimit 500 tis. Kč
 • odpovědnost za újmu způsobenou přenosem viru HIV, až do výše 2 mil. Kč (v rámci základního limitu)
 • odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, až do výše 2 mil. Kč (v rámci základního limitu)
 • retroaktivita až 3 roky zpětně (i při přechodu z jiné pojišťovny)

Udržovací pojištění ( PDF, 57 kB )

Způsob úhrady

 • pojistné je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období
 • číslo účtu: 2226222/0800
 • konstantní symbol: 3558
 • variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy

Tyto údaje obdrží zájemce o pojištění (provozovatel NZZ) od Kooperativy v pojistné smlouvě.