Pojištění profesní odpovědnosti - Rámcová pojistná smlouva č. 8601750275 s ČSK

Rámcová pojistná smlouva byla uzavřena mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s.,Vienna Insurance Group a Českou stomatologickou komorou s účinností od 1.1.2014. Smlouva upravuje zvýhodnění v pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy ČSK, pro které platí i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P–100/14 a Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu P–510/14.

Kontakty – správce smlouvy

Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00 Praha 2

Ing. Jolana Kunrtová (profesnipojisteni@dent.cz, tel.: 234 709 629)
úterý a čtvrtek: 13.00 – 16.00 hod.

pí Radka Šteflíková (profesnipojisteni@dent.cz, tel.: 234 709 629)
pondělí a středa: 13.00 – 16.00 hod.

E-mail: profesnipojisteni@dent.cz
Tel.: 234 709 630,
Fax: 234 709 616

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Garant spolupráce – Bc. Jan Soukup
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek řízení vnitřního obchodu
Pobřežní 665/21
168 00 Praha 8
tel.: 956 420 352
mobil: 603 488 402
e–mail: kancelar.vip@koop.cz, jsoukup1@koop.cz

Rámcová dohoda – podmínky

Pojištěný může být:

 • každý zubní lékař – fyzická osoba, který je členem ČSK a poskytovatelem zdravotních služeb,
 • právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a jejímž alespoň jedním společníkem (členem) a odborným zástupcem je zubní lékař nebo
 • zubní lékař, který ukončil činnost poskytovatele zdravotních služeb z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu, jehož odbornost však pro účely předepisování léčivých přípravků ČSK zaručuje
 • Pojištěný nemohou být: zubní lékaři v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb nebo společníci (členové) právnických osob.

Informace lze také získat na www.dent.cz (v sekci Pro členy/Provozování zubní praxe)

Způsob přihlášení k pojištění

 • zubní lékař zašle přihlášku na adresu kanceláře ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2
 • potvrzenou přihlášku Komorou i Kooperativou obdrží lékař zpět. Tato přihláška je také řádným dokladem do účetnictví o prováděných úhradách profesního pojištění
 • od Kooperativy obdrží lékař Potvrzení o pojištění (do dvou měsíců od data platnosti pojištění)

Pojištění obsahuje

 • Pojištění profesní odpovědnosti, obecné odpovědnosti a ochrany osobnosti
 • pojištění je rozšířeno o krytí jiných majetkových škod
 • rozšířeno o pojištění za škodu způsobenou zaměstnancem pojištěného vyslaného k jinému zaměstnavateli na odbornou stáž při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
 • odpovědnost za výrobek s územní platností pro celou Evropu
 • možnost připojištění v rámci jedné PS (o odpovědnost za škodu způsobenou jinému vadou výrobku a připojistit odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci)
 • retroaktivita až 15 let zpětně
 • limit plnění pro pojistné události vzniklé v retroaktivním období 10 mil. Kč
 • u zdravotní péče poskytnuté v ČR kryjeme i újmy, k jejichž vzniku došlo v zahraničí
 • pojištění se vztahuje i na nemajetkové újmy způsobné porušením mlčenlivosti nebo poškozením dobré pověsti právnické osoby
 • pojištění se vztahuje také na újmy způsobené Vaším předchůdcem v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, jehož závazky na Váš přešly v důsledku fúze nebo koupe závodu

Způsob úhrady

 • pojistné je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období
 • číslo účtu – 3655040277/0100
 • konstantní symbol – 3558
 • variabilní symbol – Identifikační kód klienta

Tyto údaje obdrží stomatolog od Kooperativy na Potvrzení o pojištění (do dvou měsíců od platnosti pojištění).

Dokumenty k pojištění

Rámcová pojistná smlouva č 861750275_ČSK
Přihláška k rámcové pojistné smlouvě
Změnový tiskopis
Odhláška z pojištění
Oznámení o pokračování v poskytování zdravotních služeb po úmrtí provozovatele
Oznámení škodní událost
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (M-100/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Dodatek č. 1 k RPS
Dodatek č. 2 k RPS
Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu