Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy Komory zubních techniků ČR č. 4401900001

Na základě  Dohody o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy Komory zubních techniků ČR č. 4401900001 mohou členové KZT ČR uzavřít pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení (profesní pojištění) za zvýhodněných podmínek. 

Dohoda byla uzavřena mezi Kooperativou a Komorou zubních techniků ČR s účinností od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou. Stanovuje zvýhodněné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy KZT ČR včetně Zvláštního ujednání k pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu pro členy KZT ČR, pro které platí i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P–100/14 a Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení za škodu P–510/14.

Výhody produktu

  • sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 30 %, v případě půlročního pojistného období v konečné výši 32 %, v případě ročního pojistného období v konečné výši 35 %,
  • je kryto jakékoli neúmyslné pochybení, byť by šlo o závažnou odbornou chybu – jiné pojišťovny nemají
  • nemajetková újma (ublížením na zdraví nebo usmrcením poškozenému nebo osobám jemu blízkým - bolestné, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného), do plné výše základního limitu
  • nemajetková újma v jiných případech, než jsou uvedeny v předchozí odrážce, včetně nedbalostního úniku dat ze zdravotní dokumentace, až do výše 5 mil. Kč (v rámci základního limitu)​
  • retroaktivita až 3 roky zpětně (i při přechodu z jiné pojišťovny)
  • jeden zubní technik v ceně základního pojištění

Pojištěný může být

  • fyzická osoba, která je členem KZT ČR a poskytovatelem zdravotních služeb nebo
  • právnická osoba, jejímž společníkem je člen KZT ČR a kde je ustanoven odborný zástupce – člen KZT ČR

Jak si pojištění sjednat

  • pojistnou smlouvu na základě této Dohody je možné uzavřít prostřednictvím celé distribuční sítě Kooperativy (tj. prostřednictvím kteréhokoliv interního nebo externího získatele Kooperativy oprávněného ke sjednávání pojištění odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb za újmu).
  • zájemce o pojištění, který bude mít zájem o sjednání pojištění za zvýhodněných podmínek dle této Dohody, může Kooperativu kontaktovat prostřednictvím emailu Kooperativy umístěného na webových stánkách KZT

Kontakty

Garant spolupráce – Bc. Jan Soukup
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek řízení vnitřního obchodu
Pobřežní 665/21
168 00 Praha 8
tel.: 956 420 352
mobil: 603 488 402
e–mail: kancelar.vip@koop.cz, jsoukup1@koop.cz

Udržovací pojištění

Udržovací pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb v době před ukončením činnosti pojištěného jako poskytovatele zdravotních služeb. Počátek udržovacího pojištění musí bezprostředně navazovat na zánik pojištění odpovědnosti.

Přihláška k udržovacímu pojištění musí být Kooperativě doručena nejpozději do 2 měsíců od zániku pojištění.

Udržovací pojištění nemůže být sjednáno v rozsahu širším, než v jakém bylo sjednáno pojištění před ukončením poskytování zdravotních služeb.

Dokumenty k pojištění