Unie fyzioterapeutů

Na základě  Rámcové dohody č. 4401600005 o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění  mezi Kooperativou a Unií fyzioterapeutů České republiky  mohou členové UNIFY ČR  uzavřít pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení (profesní pojištění) za zvýhodněných podmínek. 

Rámcová dohoda byla uzavřena mezi Kooperativou a Unií fyzioterapeutů České republiky  s účinností od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou. Stanoví zvýhodněné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy UNIFY ČR včetně Zvláštního ujednání k pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu pro členy UNIFY ČR, pro které platí i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P–100/14 a Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení za škodu P–510/14.

Výhody produktu

 • je poskytnuta sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 30 %,v případě půlročního pojistného období v konečné výši 32 %, v případě ročního pojistného období v konečné výši 35 %,
 • je kryto jakékoli neúmyslné pochybení, byť by šlo o závažnou odbornou chybu – jiné pojišťovny nemají
 • nemajetková újma (ublížením na zdraví nebo usmrcením poškozenému nebo osobám jemu blízkým (bolestné, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného), do plné výše základního limitu
 • nemajetková újma v jiných případech, než jsou uvedeny v předchozí odrážce, včetně nedbalostního úniku dat ze zdravotní dokumentace, až do výše 5 mil. Kč (v rámci základního limitu)​
 • retroaktivita až 3 roky zpětně (i při přechodu z jiné pojišťovny)
 • jeden odborný fyzioterapeut v ceně základního pojištění
 • každý další odborný fyzioterapeut nebo fyzioterapeut způsobilý k výkonu bez odborného dohledu za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek 160 Kč, za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek + obecná odpovědnost 180 Kč
 • každý fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek + obecná odpovědnost 60 Kč, za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek 40 Kč

Pojištěný může být

 • fyzická osoba, který je členem UNIFY ČR a poskytovatelem zdravotních služeb nebo
 • právnická osoba, jejímž společníkem je člen UNIFY ČR a kde je ustanoven odborný zástupce – člen UNIFY ČR

Jak si pojištění sjednat

Vyplněný dotazník společně s potřebnými přílohami pošlete poštou nebo e–mailem na:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Odbor klientského servisu
Koliště 1856/1
602 00 Brno
Telefon.: 957 134 095
E–mail: kancelar-vip@koop.cz

Přílohy:

 • poskytovatel zdravotních služeb – dodá kopii Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve Rozhodnutí o registraci NZZ)
 • poskytovatel zdravotních služeb (právnická osoba) – dodá i kopii výpisu z obchodního rejstříku

Udržovací pojištění

Udržovací pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb v době před ukončením činnosti pojištěného jako poskytovatele zdravotních služeb. Počátek udržovacího pojištění musí bezprostředně navazovat na zánik pojištění odpovědnosti.

Přihláška k udržovacímu pojištění musí být Kooperativě doručena nejpozději do 2 měsíců od zániku pojištění.

Udržovací pojištění nemůže být sjednáno v rozsahu širším, než v jakém bylo sjednáno pojištění před ukončením poskytování zdravotních služeb.

Kontakty

Garant spolupráce – Bc. Jan Soukup
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek řízení vnitřního obchodu
Pobřežní 665/21
168 00 Praha 8
tel.: 956 420 352
mobil: 603 488 402
e–mail: kancelar-vip@koop.cz, jsoukup1@koop.cz

Členům UNIFY ČR nabízíme také pojištění Ordinace

Pojištění Ordinace je speciálně vyvinuto pro provozovatele soukromých zdravotnických praxí.

Dokumenty k pojištění

Rámcová dohoda č.4401600005 o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění pro členy UNIFY ČR
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (P-100/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Hlášení pojistných událostí - unie fyzioterapeutů
Rámcová dohoda - UNIFY ČR zvláštní ujednání 160321
Dotaznik pro profesní pojištění_pojištění odpovědosti poskytovatele zdravotních služeb