Ordinace

Pojištění Ordinace – balíček pro komplexní pojištění vaší ordinace

Toto pojištění je speciálně vyvinuto pro lékaře, stomatology, další provozovatele soukromých zdravotnických praxí a veterináře. Jednou pojistnou smlouvou pokryjete všechny svoje pojistné potřeby.

Co si můžete prostřednictvím tohoto pojištění pojistit?

Vybavení ordinace

 • nábytek a zařizovací předměty,
 • zásoby léků a zdravotnického materiálu,
 • věci vypůjčené nebo pronajaté, např. na leasing,
 • dokumentaci, software,
 • cennosti – peníze, platební karty, stravenky, drahé kovy apod.,
 • předměty umělecké nebo historické hodnoty aj.,
 • vámi provedené stavební úpravy v pronajatých prostorách.

Nemovitosti

 • budovy a jiné stavby.

Skla

 • okna, výlohy, skleněné stavební součásti, vitríny,
 • světelné reklamy.

*Pojištění platí pro případ rozbití z jakékoli příčiny.

Přístroje a elektroniku

Pojištění platí pro případ poškození z jakékoli příčiny.

Přepravu vlastních peněz a cenin

 • pro případ loupežného přepadení nebo dopravní nehody.

Přerušení provozu

Jde o volitelné pojištění. Pojištěný volí denní částku, kterou v případě přerušení provozu obdrží od pojišťovny za každý kalendářní den přerušení provozu přesahujícího časovou spoluúčast.

Pojistnou událostí je přerušení provozu následkem:

 • věcné škody, tj.:
  • škody na majetku způsobené živelní události nebo odcizením (vč. škod na budově, v níž se nachází místo pojištění)
  • úředního zásahu (uzavření prostor apod.)

Doba ručení je 3 měsíce, časová spoluúčast 5 kalendářních dnů.

 • nemoci nebo úrazu dotčené osoby, příp. karantény

Dotčenou osobou se rozumí fyzická osoba uvedená v pojistné smlouvě, která je provozovatelem činnosti, pro případ jejíhož přerušení bylo pojištění sjednáno, nebo je společníkem, členem nebo zaměstnancem právnické osoby provozující tuto činnost.

Doba ručení je 6 měsíců, časová spoluúčast je volitelná – 14, 21, 28 dnů.

Výši náhrady (finanční částky za 1 kalendářní den přerušení provozu) je možno zvolit v rozpětí 500 Kč až 5 000 Kč.

Smlouva lze sjednat pouze pro jedno místo pojištění.

Odpovědnost za škodu

 • vyplývající z provozní činnosti, včetně
  • odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti,
  • odpovědnosti za škodu na odložených věcech zaměstnanců nebo pacientů,
 • na věci převzaté,
 • na věci užívané,
 • regres zdravotní pojišťovny.

Z tohoto pojištění za vás uhradíme:

 • škodu vzniklou na životě nebo zdraví,
 • škodu vzniklou na věci.

Proti jakým pojistným nebezpečím se můžete pojistit?

Živelní událost

 • požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla,
 • povodeň, záplava,
 • vichřice, krupobití,
 • tíha sněhu, námrazy,
 • sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení,
 • voda unikající z vodovodního zařízení,
 • pád předmětu, náraz dopravního prostředku.

Odcizení

 • krádež vloupáním,
 • loupež.

Vandalismus

Jaké má pojištění ordinace výhody?

 • unikátní pojištění na českém trhu určené pro zdravotníky a veterináře,
 • komplexní pojistná ochrana,
 • kvalitní a bezproblémový servis,
 • výhodná cena,
 • jednoduché sjednání.

Kde můžete pojištění ordinace uzavřít?

 • na telefonu 545 434 095 
 • na všech prodejních místech
 • kancelar–vip@koop.cz
 

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů