Řešení škod u cestovního pojištění

Jak postupovat

Spojte se s námi na +420 266 799 779

Dovoláte se do České republiky na nonstop linku naší asistenční společnosti Global Asistance, kde vám poradíme, jak postupovat dále. Hovor vám po návratu do ČR proplatíme. Budeme od vás potřebovat:

 • jméno a příjmení pojištěného
 • číslo pojistné smlouvy
 • datum počátku a konce pojištění.

Tyto údaje najdete na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění.

Pokud jste škodu hlásili ze zahraničí přes linku +420 266 799 779, musíte nám škodu nahlásit písemně na adresu Brněnská 634, 664 42 Modřice.

V případě úrazu či nemoci si nechte od lékaře vyplnit prohlášení

 • Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře.
 • Náklady za lékařské ošetření a za léky do výše 3 000 Kč, které sami uhradíte, vám po návratu do České republiky proplatíme v české měně.

Při škodě na majetku volejte policii

Když vás okradou nebo způsobíte větší škodu, zavolejte policii a sepište s nimi protokol. V protokolu uveďte, jak ke škodě došlo. Nemusíte podepsat protokol, kterému nerozumíte. Sepište seznam odcizených věcí.

V ČR nahlaste škodu

Po návratu ze zahraničí je třeba, abyste nám všechny škody co nejdříve nahlásili. A to včetně těch, které byly registrované asistenční společností již v zahraničí. Hlásit škodu může pojištěný nebo na základě plné moci zástupce pojištěného.

 • on–line pro pojištění zavazadel a odpovědnosti
 • telefonicky na telefonní lince 957 105 105 (zavazadla a odpovědnost)
 • osobně na kterékoli pobočce Kooperativy
 • písemně na formuláři na adresu:
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  Centrum zákaznické podpory
  Brněnská 634
  664 42 Modřice

Spolu s hlášením škody zároveň můžete připravené podklady (policejní protokol, seznam poškozených věcí, fotodokumentaci, …):

 • přiřadit při on-line hlášení 
 • přinést osobně na pobočku Kooperativy
 • zaslat poštovní službou společně s formulářem

Pro nahlášení škody v souvislosti s léčebnými výlohami si připravte

*Lékařské zprávy musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby,
 • diagnózu nemoci nebo úrazu,
 • údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře,
 • názvy a ceny léků (při uplatňování náhrady za léky).

Dopravu do České republiky musí schválit asistenční služba (na telefonním čísle +420 266 799 779) nebo my.Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. 

V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u Kooperativy a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

TRAVEL ASISTENT

Při uplatnění nároku na finanční kompenzaci použijte adresu: www.click2claim.eu/ap/kooperativa

Jak probíhá řešení škody

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo...

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor. O přiděleném čísle pojistné události vás obratem budeme informovat.

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty...

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty obsažené ve spisu k pojistné události a telefonicky vás kontaktuje, aby vás informoval o následném postupu. Může po vás požadovat doplnění určitých dokladů.

Podklady můžete přiřadit 

 • on-line na webových stránkách Kooperativy v sekci On-line přehled a správa škody
 • zasláním na e-mail podatelna@koop.cz 
 • zasláním na korespondenční adresu:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY – centrální podatelna
Brněnská 634
664 42  Modřice

Při odesílání dokumentů vždy uvádějte přiřazené číslo škodné události.

Celé šetření musíme dokončit do 3 měsíců od nahlášení...

Celé šetření musíme dokončit do 3 měsíců od nahlášení. Do 15 dnů po obdržení posledního potřebného dokladu vám sdělíme výsledek šetření škody. Pokud se tak nestane, dáme vám vědět, proč se tak stalo.

Pojistné plnění, na které máte nárok, vám vyplatíme...

Pojistné plnění, na které máte nárok, vám vyplatíme dle vašeho požadavku převodem na bankovní účet (doporučujeme) nebo poštovní poukázkou. Při převodu na účet obdržíte pojistné plnění rychleji než poukázáním peněz složenkou. Navíc odpadají problémy s možnou ztrátou složenky nebo času při vyzvedávání peněz na poště.

Jak zjistit aktuální stav šetření škody

Na aktuální stav šetření se můžete:

 • podívat on–line (pouze pro pojištění zavazadel a odpovědnosti)
 • zeptat na naší zákaznické lince 957 105 105.

Vždy potřebujete znát číslo pojistné události.

Hlášení pojistné události, Nahlásit pojistnou událost, nahlášení pojistné události, [Hlášení pojistné události - cestovní pojištění]