Totálka

Havarijní pojištění pro starší auta

K čemu je pojištění dobré

Havarijní pojištění TOTÁLKA si můžete sjednat, pokud máte starší auto. Pojištění kryje riziko havárie, odcizení, živlu, nebo vandalismu v případě velké škody.

Co byste ještě měli vědět

Jedná se doplňkové havarijní pojištění k pojištění odpovědnosti, které trvá jen za podmínky existence tohoto pojištění.

Pojištění je určené pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t stará 8 – 15 let. Pojištění se sjednává vždy na dobu 3 let.

Příklad pro lepší představu

Škoda Octavia II - 1.9 TDI 77kW, 12/2005, 222 000 km. Cena cca 130 000 Kč. Máte sjednanou variantu pojištění s dolní hranicí parciální škody 45 000 Kč a s ročním limitem pojistného plnění 150 000 Kč.

  • V případě odcizení nebo totálního poškození vozidla:
    • vyplatíme celou částku, za kterou můžete pořídit auto shodné výbavy, stáří a opotřebení (obvyklá cena), v případě totálního poškození sníženou o hodnotu využitelných zbytků.
  • V případě parciálního poškození vozidla:
    • pokud rozpočet nákladů na opravu přesáhne 45 000 Kč, například když náklady na opravu činí 90 000 Kč, vyplatíme 90 000 Kč mínus hodnotu využitelných zbytků. Za rok pak maximálně vyplatíme 150 000 Kč.

Výplata plnění nemá vliv na bonus a nepodílíte se žádnou spoluúčastí na škodě.

Dokumenty k pojištění

Podmínky pro pojištění TOTALKA
Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (H-350-14)

Smluvní ujednání k pojištění TOTÁLKA

Doplňkové havarijní pojištění TOTÁLKA je doplňkovým pojištěním k pojištění odpovědnosti sjednanému k pojištěnému vozidlu u pojistitele a trvá jen za podmínky existence tohoto pojištění.

Náklady, které je třeba účelně vynaložit na opravu vozidla, stanoví pojistitel rozpočtem.

Při totálním poškození (když uvedené náklady jsou rovny nebo převyšují obvyklou cenu vozidla) a při odcizení celého vozidla pojistitel poskytne pojistné plnění vždy.

Při parciálním poškození vozidla poskytne pojistitel pojistné plnění jen tehdy, pokud náklady, které je třeba účelně vynaložit na opravu vozidla, převyšují dolní hranici škody stanovenou v pojistné smlouvě; pojistné plnění stanoví pojistitel rozpočtem nákladů na opravu.

Je-li pojistnou událostí poškození nebo zničení vozidla, je předmětem pojištění TOTÁLKA i nestandardní výbava vozidla. Pojištění TOTÁLKA zaniká též zánikem pojištění odpovědnosti nebo totálním poškozením vozidla.