Rámcová dohoda o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 4401600001

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1. 3. 2016.

Rámcová dohoda  stanoví zvýhodněné podmínky pro uzavření pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, které Kooperativa poskytne zaměstnanci zaměstnavatele, který je poskytovatelem zdravotních služeb, který je členem ČLK a  pokud takový poskytovatel uzavřel s Kooperativou pojistnou smlouvu na základě Dohody o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy České lékařské komory

Zvýhodněné podmínky pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli se vztahují na zaměstnance člena ČLK, kteří vykonávají práci v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy nebo na základě dohody o pracovní činnosti.

Pro pojištění sjednaná v souladu s touto dohodou bude uplatněna sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 15%, podmínkou pro její poskytnutí je roční placení pojistného (ročního pojistného období). Uvedenou slevu nelze kombinovat s případnými dalšími obchodními slevami.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10%. Plnění pojišťovny z jedné pojistné události činí 90% z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaplatit zaměstnavateli jako náhradu škody a za kterou odpovídá podle právních předpisů, max. však limit plnění uvedený v pojistné smlouvě. 

Limit pojistného plnění (Kč)

Spoluúčast 10%, roční pojistné (Kč)

Skupina 03 - ostatní

s řízením vozidla bez řízení vozidla
sazebník ČLK  sazebník  ČLK 
100 000 2240 1904 860 731
150 000 2660 2261 1000 850
200 000 3100 2635 1210 1029
250 000 3410 2899 1400 1190
300 000 4040 3434 1610 1368


Zvýhodnění budou poskytována, příp. změny pojistných smluv lze uzavřít, prostřednictvím celé obchodní služby Kooperativy, tj. i prostřednictvím pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří mají s Kooperativou uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení.

Dokumenty k pojištění

Rámcová dohoda č.4401600001 pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
Dodatek č. 1 k RD 4401600001