Rámcová dohoda č. 4401500005 o zvýhodněných podmínkách pojištění pro zaměstnance a členy ČLK

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1. 7. 2015.

Touto dohodou se sjednávají zvýhodnění, která Kooperativa poskytne členům a zaměstnancům Komory na některá dále uvedená pojištění a stanoví se způsob jejich poskytování.

Zvýhodnění bude Kooperativa poskytovat formou slev na pojistném pojistníkům – členům Komory, a to v následujícím rozsahu:

V pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů se zvýhodnění vztahuje na:

 • Pojištění domácnosti,
 • Pojištění rodinného domu,
 • OPTIMUM – Pojištění rodinného domu a domácnosti,
 • Pojištění bytové a nebytové jednotky,
 • Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti.

Předmět pojištění musí být ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka nebo člena jeho domácnosti. Za člena domácnosti pojistníka se pro účely této smlouvy považují osoby uvedené v § 115 občanského zákoníku.

Podmínkou pro poskytnutí zvýhodnění dále je, že se tato pojištění sjednávají na dobu neurčitou a – s výjimkou dále uvedených slev – za standardních podmínek podle sazebníku pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů platného v době uzavření pojistné smlouvy.

Pro všechny pojistné produkty uvedené v tomto bodě bude uplatněna sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 30 %. Uvedenou slevu již nelze kombinovat s případnými dalšími obchodními slevami ani se slevami za frekvenci placení.

V pojištění podnikatelských rizik se zvýhodnění vztahuje na produkt standardního pojištění podnikatelů TREND a ORDINACE za současného splnění následujících podmínek:

 • pojistník je zároveň pojištěným a
 • pojištění podnikatelských rizik se vztahuje na pojistníkem provozované nestátní zdravotnické zařízení.

Pojištění TREND bude sjednáváno – s výjimkou dále uvedených slev – za standardních podmínek podle sazebníku TREND platného v době uzavření pojistné smlouvy.

Pro pojistný produkt TREND a ORDINACE bude uplatněna sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 30 %. Uvedenou slevu již nelze kombinovat s případnými dalšími obchodními slevami ani se slevami za frekvenci placení.

V pojištění vozidel se zvýhodnění vztahuje na

 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pro osobní a užitková vozidla (s celkovou hmotností do 3 500 kg a maximálním počtem 9 míst včetně řidiče) nebo motocykly.

Pro stanovení pojistného bude uplatněna sleva z celkového ročního pojistného za  pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ve výši až 30 %. Uvedenou slevu nelze kombinovat s dalšími mimořádnými obchodními slevami.

 • na havarijní pojištění osobních a užitkových vozidel (s celkovou hmotností do 3 500 kg a maximálním počtem 9 míst včetně řidiče) nebo motocyklů.
 • Zvýhodněné pojištění je možné uzavřít v rozsahu:
  • HAVÁRIE
  • ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE
  • SEZONNÍ HAVÁRIE (pouze pro motocykly)
  • ODCIZENÍ (pouze pro osobní a užitková vozidla)
  • ŽIVEL
  • VANDALISMUS

Zvýhodnění lze poskytnout za podmínky, že pojišťované vozidlo nebo motocykl je ve vlastnictví pojistníka (a nikoli ve vlastnictví člena jeho domácnosti), bez ohledu na to, zda je pojišťováno pod identifikačním číslem (IČ) pojistníka nebo pod jeho rodným číslem.

Pro stanovení pojistného bude uplatněna sleva z celkového ročního pojistného za havarijní pojištění ve výši až 30 %. Uvedenou slevu nelze kombinovat s dalšími mimořádnými obchodními slevami.

Zvýhodnění budou poskytována prostřednictvím celé obchodní služby Kooperativy, tj. i prostřednictvím pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří mají s Kooperativou uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení na základě předložení slevového kuponu.

Dokumenty k pojištění

Slevový poukaz Česká lékařská komora
Rámcová dohoda číslo 4401500005 o zvýhodněných podmínkách pojištění pro zaměstnance a členy České lékařské komory